ایستاسازه
En Ar

خانه - خدمات ایستاسازه - پایدارسازی گود عمیق - اثر مدل رفتاری خاک بر پایداری گودبرداری های شهری (Effect of Soil Constitutive models on stability of Urban Excavation)

سازه های زیرزمینی جزء لاینفکی از زیر ساخت های جامعه جدید هستند که کاربردهای گسترده ای نظیر مترو، تونل های راه آهن، بزرگراه ها، مخازن ذخیره انرژی و غیره را دارند. ایستگاه های زیرزمینی مترو نوعی از سازه های زیرزمینی می باشند که استفاده از آنها رو به افزایش بوده و اغلب در مناطق کم عمق و سست شهری با بازشدگی بزرگ اجرا می شوند.
در تحلیل های غیر خطی مصالح می توان از مدل های رفتاری برای بررسی خصوصیات مکانیکی مصالح در ناحیه الاستوپلاستیک استفاده نمود. هر مدلی با توجه به اهدافی که برای آن تعیین می گردد می تواند عملکرد مصالح مشخصی را در مسیر تنش های معینی نشان دهد. مدل های الاستوپلاستیک از بخش های زیر تشکیل شده اند.

بخش های مدل الاستوپلاستیک - ایستاسازه
بخش های مدل الاستوپلاستیک

سطح تسلیم، بدنه اصلی مدل و تفکیک کننده محدوده ارتجاعی از محدوده پلاستیک می باشد. معیارهای تسلیم متنوعی برای فلزات و مصالح ژئوتکنیکی تهیه شده است، اما می توان همه آنها را به دو دسته کلی تقسیم نمود.

در معیارهای اصطکاکی مقاومت برشی تحت تاثیر مسیرهای مختلف تنش، متفاوت است. مدل های موهر کلمب و دراکر پراگر نمونه هایی از معیارهای اصطکاکی هستند که به منظور بیان مقاومت برشی مصالح اصطکاکی مانند مصالح ژئوتکنیکی، بتن، سنگ، آسفالت و غیره مورد استفاده قرار می گیرند در حالی که معیارهای فون میسز و ترسکا در توصیف مصالح غیر اصطکاکی مانند فلزات قابل استفاده اند. در مصالح غیر اصطکاکی مقاومت برشی در تمام مسیر تنش ها ثابت است و به میزان تنش حجمی بستگی ندارد ولی مقاومت برشی مصالح اصطکاکی تابعی از تنش های حجمی خواهد بود.

انواع وضعیت مدل های رفتاری خاک
انواع وضعیت مدل های رفتاری

رفتار الاستوپلاستیک بسیاری از مصالح را می توان به طور قابل قبولی با استفاده از چهار الگوی تسلیم اشاره شده در زیر بررسی نمود، این مدل ها به مدل های کلاسیک معروف شده اند و شامل فون میزز، ترسکا، موهر کلمب و دراکر پراگر هستند.

لیکن برای بسیاری از مصالح مهندسی مانند بتن، سنگ، خاک ها و بتن آسفالتی سطوح تسلیم فوق الذکر که در مدل های بدون کلاهک مورد استفاده قرار می گیرند در برخی از مسیر تنش ها (با تنش جانبی زیاد) جوابگو نبوده و بایست اصلاحاتی بر روی آنها انجام گیرد و یا فرض جدیدی برای مدل تسلیم در نظر گرفته شود.

در سیستم های گودبرداری شهری که با روش­های مختلفی مانند مهارگذاری (انکراژ)، میخ کوبی (نیلینگ)، مهار متقابل (استرات)، سازه نگهبان خرپایی و … پایدارسازی گود انجام می شود، عناصر تسلیح نقش بسیار مهمی در رفتار خاک ایفا کرده و سبب اندرکنش رفتار متقابل خاک و سازه می گردد.

گود مهار شده با میخ کوبی – پروژه پردیس شرکت ایستاسازه
گود مهار شده به روش نیلینگ (میخ کوبی) – پروژه پردیس شرکت ایستاسازه

وقتی که ابعاد ناحیه تسلیح شده خاک افزایش می یابد، تنش ها در فصل مشترک خاک و میخ و نیروهای محوری در میخ ها افزایش می یابند. این تنش ها تمایل دارند که توده مستعد لغزش را پایدار سازند. وقتی که نیروی کششی در میخ های میانی و پایینی همزمان با افزایش عمق گودبرداری افزایش می یابد، نیروی کششی در برخی میخ ها ممکن است به علت توزیع مجدد بار کاهش یابد.

اندرکنش خاک – میخ که در پشت دیوار میخکوبی شده به وقوع می پیوندد تا حدودی پیچیده است. بارهای اعمالی به میخ های دیوار در واقع نیروی عکس العمل مربوط به تغییر مکان جانبی دیوار هنگام اجرای مراحل گودبرداری می باشد. نیروی کششی در طول میخ از مقدار صفر در انتهی میخ تا مقدار ماکزیمم Tmax در حدود اواسط طول میخ (عموما در محل تقاطع میخ با سطح گسیختگی توده خاک) افزایش می یابد و سپس تا مقدار T0 در محل اتصال به پوسته بتن پاشی شده دیوار تقلیل می یابد. توزیع نیروی برشی بسیج شده در طول سطح دوغاب و خاک یکنواخت نیست، بلکه با مقدار جبری از علامت مثبت به مقادیر منفی تغییر می یابد.

مقادیر جابه جایی افقی به دست آمده با استفاده از مدل رفتاری موهر – کولمب بیشتر از مدل رفتاری سخت شونده و خاک سخت شونده با کرنش های کوچک می باشد. که با کاهش چسبندگی این مقدار افزایش پیدا می کند. اگر چسبندگی خاک بالا باشد گزینه استفاده از سیستم میخ گذاری وجود خواهد داشت اما برای خاک هایی که کاملا دانه ای هستند می توان به سمت سیستم های ترکیبی نیل و انکر پیش رفت.

پایدارسازی گود شهری به روش انکراژ و نیلینگ - پروژه جردن - بنیسی - شرکت ایستاسازه
پایدارسازی گود شهری به روش انکراژ و نیلینگ – پروژه جردن – بنیسی – شرکت ایستاسازه

نتایج تحقیقات نشان داده اند که مقادیر نیروهای وارد بر عنصر سازه ای بتن پاششی (شاتکریت) که به وسیله مدل رفتاری موهر کولمب محاسبه می گردد بسیار بیشتر از مقادیر واقعی خواهد بود. نتایج به دست آمده از سایر پژوهش ها نشان می دهد  که در تحلیل گودبرداری در خاک های نرم و در مواردی که تغییر شکل جانبی دیواره گود عاملی کنترل کننده برای سازه های مجاور باشد استفاده از مدل های رفتاری پیشرفته تر بسیار مطلوب تر از مدل های اولیه بوده و سختی خمشی میل مهارها، تاثیر زیادی در نحوه شکستن پوشش داخلی دیواره گود خواهد داشت.

در مدل رفتاری خاک نرم شونده و سخت شونده تغییر شکل قسمت فوقانی گود بسیار بیشتر از تغییر شکل قسمت تحتانی آن بوده و در واقع تغییر شکل دیواره گود به شکل طره ای و در حال دور شدن از خاک پشت دیوار است. اما مدل موهر کولمب، رفتاری کاملا متفاوت بوده و تغییر شکل قسمت فوقانی کمتر از قسمت تحتانی آن است و دیواره گود در قسمت فوقانی به سمت خاک پشت دیوار حرکت کرده است.

مدل موهر کلمب برای هر دو خاک چسبنده و غیر چسبنده تغییر شکل سطح زمین را در نقاط نزدیک به سطح زمین و در مجاورت دیواره گود را به شکل تورمی پیش بینی می کند. مدل خاک سخت شونده بیشترین تغییر شکل جانبی و مدل موهر کولمب کمترین تغییر شکل جانبی را در قسمت فوقانی دیوار نشان می دهند. با مشاهده نتایج مدل سازی در خاک های ماسه سست و متراکم مشاهده می شود که میزان تورم کف گود در مدل موهر کولمب بیشتر از خاک سخت شونده است. در خاک رس نرم بیشیترین میزان تورم کف گود در مدل خاک سخت شونده کمترین میزان تورم در مدل خاک نرم شونده مشاهده می شود. اما در خاک رس سخت و در فواصل نزدیک به دیواره گود بیشترین و کمترین تورم به ترتیب در مدل های خاک سخت شونده و موهر کولمب مشاهده می شود. با فاصله گرفتن از دیواره، مدل های خاک نرم شونده و سخت شونده به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تورم کف گود را نشان می دهد. به طور کلی مدل رفتاری موهر کولمب برای مصالح دانه ای شن و ماسه نتایج قابل قبولی به دست می دهد.

پایدار سازی گود به روش مهارمتقابل (استرات) – پروژه ونک تک - شرکت ایستاسازه
پایدار سازی گود به روش مهارمتقابل (استرات) – پروژه ونک تک – شرکت ایستاسازه

بنابراین مدل رفتاری سخت شونده نتایج واقع گرایانه و واقعی تری نسبت به مدل موهر – کولمب از آنالیز دیواره گود به دست می دهد که این امر خصوصا در مورد جابجایی های دیواره و کف گود مشهود است. بنابراین استفاده از این مدل برای آنالیز عملکرد سازه نگهبان برای انجام مدل سازی ها صحیح به نظر می رسد. منتهی با وجود این امر به علت اینکه پارامترهای مورد نیاز برای مدل رفتاری موهر – کولمب طی آزمایشات معمول و کم هزینه تر به دست آمده و در دسترس می باشد، استفاده از این مدل رفتاری رواج بیشتری در انجام طراحی سازه نگهبان دارد.


منابع:


1) تأثیر مدل رفتاری در تحلیل تغییر شکل دیواره در گودبرداری عمیق (جهانگیر خزائی و همکاران)

2) بررسی تاثیر مدل های رفتاری خاک بر پاسخ سازه زیرزمینی و نشست سطح زمین با استفاده از روش المان محدود (رشید حاجیوند دستگردی و همکاران)

3) تحلیل پاسخ های المان های سازه ای گودبرداری شهری با استفاده از مدل های رفتاری خاک (سجاد مهمی)

4) تأثیر مدل های رفتاری خاک بر روی ارزیابی عددی مسائل ژئوتکنیکی (توبخت وکیلی)


در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه طراحی و مشاوره بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه تخریب و خاکبرداری بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

مبانی زمانبندی و برآورد مدت و هزینه پروژه (Scheduling and Estimating Project Times & Cost)

مفهوم زمابندی، تبدیل برنامه عملی یک پروژه به یک جدول [...]


بیشتر بخوانید

عملکرد روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) در ساخت تونل

ساخت تونل های کم عمق در خاک نرم کماکان یکی [...]


بیشتر بخوانید

مزیت ها و معایب سیستم های مختلف روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) همچنان در بسیاری از چالشی [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش برش پره (Vane Shear Test)

در این نوشتار به توضیح و بررسی آزمایش برش پره [...]


بیشتر بخوانید