ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - انیمیشین بهسازی خاک به روش میکروپایل

یکی از روش های بهسازی خاک، روش اجرای میکروپایل یا ریز شمع می باشد. میکروپایل یا ریز شمع، شمعی است که چاهک آن معمولاً با قطر کمتر از 30 سانتی متر حفر می گردد. سپس با قرار دادن یک آرماتور (میلگرد) فولادی مسلح می گردد. سپس با تهیه دوغاب تزریق از طریق مخلوط نمودن آب و سیمان، چاهک مورد نظر پر می گردد. این بخش از اجرای میکروپایل بسیار شبیه به عملیات تزریق گمانه های حفاری در روش های پایدارسازی گود همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) می باشد.

از ویژگی های بسیار مهم و متمایز روش میکروپایل یا ریز شمع می توان به سرعت اجرای زیاد، کارآیی مناسب و قابلیت اجرا در ساختمان های آسیب دیده موجود اشاره کرد. به عنوان مثال چنانچه ساختمان موجود فعلی به علت ظرفیت باربری ناکافی شالوده آن یا نشست زیاد و بیش از حد مجاز آیین نامه ای نیاز به بهسازی بستر داشته باشد، می توان با اجرای میکروپایل از تراز کف طبقه تحتانی آن، وضعیت موجود را بهبود بخشید.

به علت کاربرد عنصر تسلیح یعنی میلگرد در این روش، برای طراحی میکروپایل باید سه رویکرد را مد نظر قرار داد و کنترل های مربوط به آن یعنی کنترل عملکرد سازه ای، کنترل عملکرد ژئوتکنیکی و کنترل برش سوراخ کننده یا برش پانچ را انجام داد.

به طور کلی کاربرد ریز شمع ­ها در مهندسی ژئوتکنیک مشتمل بر دو بخش استفاده در بستر پی سازه ها و اصلاح و بهسازی برجای خاک می باشد. بهسازی برجای خاک مشتمل بر بهبود شرایط خاک در برابر روانگرایی و حضور مؤثر و قابل توجه آب، ظرفیت باربری ناکافی شالوده (پی یا فونداسیون) سازه و مشکل نشست سازه می باشد. این در حالی است که بر اساس یافته ها و مشاهدات محققین ژئوتکنیک، استفاده از روش میکروپایل یا ریز شمع جهت مقابله با روانگرایی به طور خاص، چندان مؤثر نمی باشد.

انیمیشین بهسازی خاک به روش میکروپایل

یکی از روش های بهسازی خاک، روش اجرای میکروپایل یا ریز شمع می باشد. میکروپایل یا ریز شمع، شمعی است که چاهک آن معمولاً با قطر کمتر از 30 سانتی متر حفر می گردد. سپس با قرار دادن یک آرماتور (میلگرد) فولادی مسلح می گردد. سپس با تهیه دوغاب تزریق از طریق مخلوط نمودن آب و سیمان، چاهک مورد نظر پر می گردد. این بخش از اجرای میکروپایل بسیار شبیه به عملیات تزریق گمانه های حفاری در روش های پایدارسازی گود همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) می باشد.

از ویژگی های بسیار مهم و متمایز روش میکروپایل یا ریز شمع می توان به سرعت اجرای زیاد، کارآیی مناسب و قابلیت اجرا در ساختمان های آسیب دیده موجود اشاره کرد. به عنوان مثال چنانچه ساختمان موجود فعلی به علت ظرفیت باربری ناکافی شالوده آن یا نشست زیاد و بیش از حد مجاز آیین نامه ای نیاز به بهسازی بستر داشته باشد، می توان با اجرای میکروپایل از تراز کف طبقه تحتانی آن، وضعیت موجود را بهبود بخشید.

به علت کاربرد عنصر تسلیح یعنی میلگرد در این روش، برای طراحی میکروپایل باید سه رویکرد را مد نظر قرار داد و کنترل های مربوط به آن یعنی کنترل عملکرد سازه ای، کنترل عملکرد ژئوتکنیکی و کنترل برش سوراخ کننده یا برش پانچ را انجام داد.

به طور کلی کاربرد ریز شمع ­ها در مهندسی ژئوتکنیک مشتمل بر دو بخش استفاده در بستر پی سازه ها و اصلاح و بهسازی برجای خاک می باشد. بهسازی برجای خاک مشتمل بر بهبود شرایط خاک در برابر روانگرایی و حضور مؤثر و قابل توجه آب، ظرفیت باربری ناکافی شالوده (پی یا فونداسیون) سازه و مشکل نشست سازه می باشد. این در حالی است که بر اساس یافته ها و مشاهدات محققین ژئوتکنیک، استفاده از روش میکروپایل یا ریز شمع جهت مقابله با روانگرایی به طور خاص، چندان مؤثر نمی باشد.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه