ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - ایستا سازه – سازه نگهبان خرپایی و نیلینگ – پروژه جنت آباد

عوامل بسیار زیاد و متنوعی در تعیین و انتخاب روش مناسب، بهینه و کارآمد جهت پایدارسازی دیواره های گود مؤثر است. یکی از مهمترین و اثرگذارترین آنها، وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود از نظر حضور زمین ها، ساختمان ها و سازه های دارای مالک حقوقی اعم از ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری می باشد. زیرا بر اساس ماده 38 قانون مدنی، مالکیت زمین، مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است به گونه ای که مالک حق همه گونه تصرف در هوا یا زیر زمین را دارد. از این رو، هرگونه دخل و تصرف و ایجاد تغییرات در ساختار طبیعی خاک زیر تراز شالوده (فونداسیون) سازه همسایه مجاور مستلزم اخذ رضایت مالکین واحدهای آنان می باشد.

یکی از نخستین مواردی که می بایست نسبت به اخذ رضایت از همسایگان مجاور جهت انجام آن اقدام نمود، عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح مربوط به اجرای روش میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) می باشد. در سال های اخیر، بسیاری از مالکین واحدهای مجاور دیواره های گود نسبت به انجام حفاری گمانه های میخ (نیل) و مهاری (انکر) در خاک زمین تحت تملک خود رضایت نداشته و تعامل و همراهی لازم با کارفرمایان را از خود نشان نمی دهند. از این رو، در مرحله طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های مجاور چنین سازه هایی از روش هایی همچون سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات) و روش بالا – پایین (تاپ – دان) به جای روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) استفاده می شود.

در پروژه ساختمان مسکونی جنت آباد – کوهسار که شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی آن و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را بر عهده داشته است، در مجاورت دیواره های شرقی و جنوبی گود چند ساختمان مسکونی با تعداد مالکین زیاد قرار داشت. با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره های شرقی و جنوبی در دستور کار قرار گرفت. در دیواره های شمالی و غربی که در همجواری با خیابان کوهسار و خیابان امام حسین قرار داشتند، چالش اخذ رضایت حفاری وجود نداشت. از این رو، سیستم میخ کوبی (نیلینگ) جهت پایدارسازی دیواره های مذکور انتخاب و اجرا گردید.

ایستا سازه – سازه نگهبان خرپایی و نیلینگ – پروژه جنت آباد

عوامل بسیار زیاد و متنوعی در تعیین و انتخاب روش مناسب، بهینه و کارآمد جهت پایدارسازی دیواره های گود مؤثر است. یکی از مهمترین و اثرگذارترین آنها، وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود از نظر حضور زمین ها، ساختمان ها و سازه های دارای مالک حقوقی اعم از ساختمان های مسکونی و اداری و تجاری می باشد. زیرا بر اساس ماده 38 قانون مدنی، مالکیت زمین، مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است به گونه ای که مالک حق همه گونه تصرف در هوا یا زیر زمین را دارد. از این رو، هرگونه دخل و تصرف و ایجاد تغییرات در ساختار طبیعی خاک زیر تراز شالوده (فونداسیون) سازه همسایه مجاور مستلزم اخذ رضایت مالکین واحدهای آنان می باشد.

یکی از نخستین مواردی که می بایست نسبت به اخذ رضایت از همسایگان مجاور جهت انجام آن اقدام نمود، عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح مربوط به اجرای روش میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) می باشد. در سال های اخیر، بسیاری از مالکین واحدهای مجاور دیواره های گود نسبت به انجام حفاری گمانه های میخ (نیل) و مهاری (انکر) در خاک زمین تحت تملک خود رضایت نداشته و تعامل و همراهی لازم با کارفرمایان را از خود نشان نمی دهند. از این رو، در مرحله طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های مجاور چنین سازه هایی از روش هایی همچون سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات) و روش بالا – پایین (تاپ – دان) به جای روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) استفاده می شود.

در پروژه ساختمان مسکونی جنت آباد – کوهسار که شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی آن و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را بر عهده داشته است، در مجاورت دیواره های شرقی و جنوبی گود چند ساختمان مسکونی با تعداد مالکین زیاد قرار داشت. با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره های شرقی و جنوبی در دستور کار قرار گرفت. در دیواره های شمالی و غربی که در همجواری با خیابان کوهسار و خیابان امام حسین قرار داشتند، چالش اخذ رضایت حفاری وجود نداشت. از این رو، سیستم میخ کوبی (نیلینگ) جهت پایدارسازی دیواره های مذکور انتخاب و اجرا گردید.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک