ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - بررسی میزان تاثیر ستونهای شنی در برابر نشستهای پی ناشی از روانگرایی با استفاده از روش انرژی

پدیده روانگرایی که در مدت حرکت زلزله، مقاومت برشی خاک های ماسه ای اشباع را به دلیل جذب انرژی از بین می برد، سازه های بنا شده بر این گونه خاک ها را تهدید می کند. بنابراین جذب انرژی هیسترزیس در فرآیند روانگرایی یک بررسی منطقی می باشد. روش های متفاوتی جهت غلبه بر پدیده روانگرایی در ادبیات فنی مطرح گردیده است که ستون های شنی (Stone Column) یکی از مؤثرترین روش ها می باشد. در مقاله ای با عنوان “بررسی میزان تاثیر ستونهای شنی در برابر نشستهای پی ناشی از روانگرایی با استفاده از روش انرژی” میزان انرژی مستهلک شده در واحد حجم 7 آزمایش میز لرزه در محیط 1-g با ماسه فیروزکوه ارائه گردیده است.

 

7 آزمایش میز لزره

 

تأثیر ستون های شنی با تطبیق میزان انرژی جذب شده و نسبت اضافه فشار حفره ای تعیین گردیده است. ستون های شنی در 3 نوع آرایش مختلف تحت 2 نوع بار دینامیکی به کار گرفته شده اند. نتایج آزمایش حاکی از آن است که با مسلح کردن خاک های ماسه ای توسط ستون های شنی، میزان انرژی در واحد حجم زیادی جهت روانگرایی نیاز است.

 

کلیدواژه‌ها:

اضافه فشار حفره ای، روانگرایی، آرایش ستون های شنی، Stone Column، انرژی در واحد حجم ، ستونهای شنی در برابر نشستهای پی

 

مقالات مرتبط:

تحلیل اجزاء محدود تأثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی

تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکی

بررسی رفتار لرزه ای ماسه های سست بندر انزلی با استفاده از ستون های شنی بر تغییرات فشار آب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه

مطالعه کمی تاثیر اجرای ستون های شنی در بهسازی خاک های سست با استفاده از مدلسازی عددی

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید