ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکی

یکی از روش های پایداری شیروانی ها در مقابل لغزش استفاده از شمع می باشد. در این روش، مقاومت برشی شمع در مقابل حرکت توده خاک مقاومت می نماید. شمع ها دارای مصالح ارزان هستند و می توانند با روش اجرای ستون شنی اجرا گردند.( مدلسازی ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی )

 

شمع ها دارای مصالح ارزان هستند و می توانند با روش اجرای ستون شنی

 

با توجه به کوهستانی بودن بخش بزرگی از ایران و احتمال وقوع زمین لغزش ها در این مناطق از یک طرف و در دسترس بودن مصالح و روش اجرای ستون های شنی از طرف دیگر، مطالعه ای با عنوان “تأثیر نحوه مدلسازی و مشخصات ستون شنی بر پایدارسازی شیروانی های خاکی” جهت استفاده از این روش برای پایدارسازی شیب انجام شده است. نتایج شبیه سازی عددی مؤید کارآیی مناسب این روش ساده و نسبتاً ارزان برای پایدارسازی توده های خاکی در آستانه ناپایداری می باشد.

 

کلیدواژه‌ها:

بهسازی خاک، ناپایداری شیب، شمع مقاوم، ستون شنی، پایداری شیروانی ها

 

مقالات مرتبط:

ستون شنی ارتعاشی یا تراکم ارتعاشی چیست؟ (Vibro Stone Column)

تحلیل اجزاء محدود تأثیر ستون شنی بر روی رفتار فونداسیون های سطحی

بررسی عملکرد ستون شنی ارتعاشی-جایگزینی در بهسازی خاک

بررسی رفتار لرزه ای ماسه های سست بندر انزلی با استفاده از ستون های شنی بر تغییرات فشار آب حفره ای به کمک مدلسازی فیزیکی میزلرزه

مطالعه کمی تاثیر اجرای ستون های شنی در بهسازی خاک های سست با استفاده از مدلسازی عددی

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering)

ابزار دقیق در مهندسی ژئوتکنیک (Instruments in geotechnical engineering) ابزار [...]


بیشتر بخوانید