ایستاسازه
En Ar

آدرس-جنت آباد-امام حسین نبش کوهسار
کارفرما:کانی مس
حجم خاک:40هزارمترمکعب

خاکبرداری جنت آباد

آدرس-جنت آباد-امام حسین نبش کوهسار
کارفرما:کانی مس
حجم خاک:40هزارمترمکعب

سایر پروژه ها

پروژه جمشیدیه-سی و دوم

سعادت آباد-سایدپارک

خاکبرداری جنت آباد