ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

به طور کلی می توان فعالیت های انجام شده در پروژه های گودبرداری عمیق را به سه گروه مختلف تقسیم نمود:

  1. پایدارسازی دیواره های گود
  2. خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک
  3. زهکشی و آب بندی

معمولاً برای جمع آوری خاک موجود در محدوده گود و ایجاد سهولت در فرآیند خاکبرداری و امکان تردد کمپرسی های حمل خاک جهت بارگیری و حمل خاک به محل های مجاز دپو، از رمپ خاکی استفاده می گردد.

با پیشرفت عملیات پایدارسازی و پیشروی ارتفاع دیواره های گود به سمت عمق حداکثر گودبرداری، رمپ خاکی طولانی تر می گردد. بدیهی است با رسیدن به عمق مورد نیاز جهت اجرای شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه، می بایست کف گود تسطیح و رگلاژ گردد. این امر مستلزم خروج کامل حجم خاک داخل محدوده گود و جمع آوری رمپ خاکی است.

یکی از روش های جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق، استفاده از روش یا تکنیک دو بیل است. در این روش، یک بیل مکانیکی (معمولاً دکل بلند) در ابتدای رمپ خاکی و نزدیک مرز (لبه) گود و بیل مکانیکی دیگر بر روی رمپ خاکی قرار می گیرد. به طوری که بیل مکانیکی دوم، حجم خاک موجود در شعاع عملیاتی خود را جهت جابجایی و خروج از داخل گود، در محدوده شعاع عملیاتی بیل مکانیکی اول دپو می کند. این فعالیت تا جایی ادامه می یابد که طول دکل بیل مکانیکی نخست امکان دسترسی به محدوده دپو مورد نظر خود را داشته باشد. پس از آن، بیل مکانیکی داخل گود (بیل دوم) حجم خاک باقیمانده را به سمت کف گود انتقال می دهد تا عملیات پایدارسازی دیواره درگیر و پوشیده شده توسط رمپ خاکی نیز انجام شده و تمامی دیواره های گود پروژه پایدار گردند. سپس حجم خاک باقیمانده در داخل کف گود و هم چنین بیل مکانیکی مستقر در کف گود توسط جرثقیل دکل بلند، بارگیری و به خارج از محدوده گود منتقل می گردد.

با پایان یافتن عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک، می بایست کف گود جهت اجرای بتن مگر و به تبع آن، شالوده (فونداسیون) سازه، تسطیح و رگلاژ گردد. این عملیات با استفاده از دستگاه بابکت و با حضور نقشه بردار مقیم انجام می پذیرد.

همان طور که در این ویدئو ملاحظه می گردد، موارد و عملیات فوق الذکر با ترتیب و توالی اشاره شده توسط همکاران محترم در پروژه سعادت آباد – فونیکس انجام شده است.

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

به طور کلی می توان فعالیت های انجام شده در پروژه های گودبرداری عمیق را به سه گروه مختلف تقسیم نمود:

  1. پایدارسازی دیواره های گود
  2. خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک
  3. زهکشی و آب بندی

معمولاً برای جمع آوری خاک موجود در محدوده گود و ایجاد سهولت در فرآیند خاکبرداری و امکان تردد کمپرسی های حمل خاک جهت بارگیری و حمل خاک به محل های مجاز دپو، از رمپ خاکی استفاده می گردد.

با پیشرفت عملیات پایدارسازی و پیشروی ارتفاع دیواره های گود به سمت عمق حداکثر گودبرداری، رمپ خاکی طولانی تر می گردد. بدیهی است با رسیدن به عمق مورد نیاز جهت اجرای شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه، می بایست کف گود تسطیح و رگلاژ گردد. این امر مستلزم خروج کامل حجم خاک داخل محدوده گود و جمع آوری رمپ خاکی است.

یکی از روش های جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق، استفاده از روش یا تکنیک دو بیل است. در این روش، یک بیل مکانیکی (معمولاً دکل بلند) در ابتدای رمپ خاکی و نزدیک مرز (لبه) گود و بیل مکانیکی دیگر بر روی رمپ خاکی قرار می گیرد. به طوری که بیل مکانیکی دوم، حجم خاک موجود در شعاع عملیاتی خود را جهت جابجایی و خروج از داخل گود، در محدوده شعاع عملیاتی بیل مکانیکی اول دپو می کند. این فعالیت تا جایی ادامه می یابد که طول دکل بیل مکانیکی نخست امکان دسترسی به محدوده دپو مورد نظر خود را داشته باشد. پس از آن، بیل مکانیکی داخل گود (بیل دوم) حجم خاک باقیمانده را به سمت کف گود انتقال می دهد تا عملیات پایدارسازی دیواره درگیر و پوشیده شده توسط رمپ خاکی نیز انجام شده و تمامی دیواره های گود پروژه پایدار گردند. سپس حجم خاک باقیمانده در داخل کف گود و هم چنین بیل مکانیکی مستقر در کف گود توسط جرثقیل دکل بلند، بارگیری و به خارج از محدوده گود منتقل می گردد.

با پایان یافتن عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک، می بایست کف گود جهت اجرای بتن مگر و به تبع آن، شالوده (فونداسیون) سازه، تسطیح و رگلاژ گردد. این عملیات با استفاده از دستگاه بابکت و با حضور نقشه بردار مقیم انجام می پذیرد.

همان طور که در این ویدئو ملاحظه می گردد، موارد و عملیات فوق الذکر با ترتیب و توالی اشاره شده توسط همکاران محترم در پروژه سعادت آباد – فونیکس انجام شده است.

جدیدترین ویدیوها

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه یوسف آباد – خاکبرداری ساختمان

follow our social’s