ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه تخریب و خاکبرداری - سعادت آباد-سایدپارک

آدرس-سعادت آباد خیابان نیمایوشیج-جنب مجتمع پاسارگاد-سایدپارک

کارفرما:نکسا

حجم خاک:70هزارمترمکعب

سعادت آباد-سایدپارک

آدرس-سعادت آباد خیابان نیمایوشیج-جنب مجتمع پاسارگاد-سایدپارک

کارفرما:نکسا

حجم خاک:70هزارمترمکعب

سایر پروژه ها

پروژه جمشیدیه-سی و دوم

سعادت آباد-سایدپارک

خاکبرداری جنت آباد