ایستاسازه
En Ar

خانه - مطالب آموزشی - نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل دسترسی مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد کانی سیب

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی یکی از مهمترین کارهای ابتدایی جهت طراحی و ساخت تونل می باشد. زیرا سنگ یا خاکی که تونل در میان آن ساخته می شود حکم مصالح ساختمانی برای تونل دارد.

 

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی

مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی

 

 • در صورت انجام مطالعات کافی و به کارگیری نتایج بدست آمده در طراحی، تونل سازی حتی در شرایط سخت زمین شناسی می تواند با موفقیت به انجام برسد.
 • در حالیکه مسائل پیش بینی نشده می تواند به تأخیرهای پر هزینه و تجدید طراحی منجر گردد.

 

جهت برآورد شرایط ژئومکانیکی و وضعیت پایداری زمین در حین حفر و زمان بهره برداری تونل دسترسی نیاز به موارد زیر می باشد:

 • مطالعات زمین شناسی مهندسی به منظور تعیین خصوصیات مهندسی واحدهای سنگی و خاکی مختلف.
 • ارزیابی پارامترهای مؤثر در پایداری تونل و پیش بینی مخاطرات احتمالی.

در مقاله ای با عنوان “نقش مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل دسترسی مطالعه موردی: تونل انتقال آب سد کانی سیب” جهت برآورد:

 • خصوصیات مقاومتی خاک
 • طبقه بندی مهندسی خاک
 • برآورد پارامترهای مقاومتی توده های سنگی

مطالعات ذیل دنبال گردیده است:

 • بازدیدها و برداشت های صحرایی
 • بررسی و تحلیل اطلاعات گمانه های حفاری
 • بررسی نتایج آزمایش ها
 • بررسی داده های آزمایش های نفوذ پذیری
 • فشار آب صورت گرفته در گمانه ها

 

بررسی نتایج آزمایش های مهندسی خاک

بررسی نتایج آزمایش های مهندسی خاک

 

 

کلیدواژه‌ها:

ژئوتکنیک، تونل سازی، گمانه، نفوذ پذیری، ژئومکانیکی، مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک در طراحی تونل ، زمین شناسی مهندسی ، مصالح ساختمانی ، مصالح ساختمانی

 

 

 

 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW چیست ؟ (Multichannel Analysis of Surface Waves)

آزمایش تحلیل چند کاناله امواج سطحی یا MASW یکی از [...]


بیشتر بخوانید

خاک های رمبنده (Collapsible Soil)

در طبیعت خاک هایی هستند كه تحت تنش یكسان، با [...]


بیشتر بخوانید

ظرفیت باربری پی (Bearing Capacity of Foundation)

خاک باید بدون آنکه دچار گسیختگی برشی شود، توانایی تحمل [...]


بیشتر بخوانید

نشست غیر یکنواخت (Differential Settlement)

پی (شالوده یا فونداسیون) یک سازه وزن زیادی دارد و [...]


بیشتر بخوانید