ایستا سازه -پروژه جنت آباد


انیمیشن پایدارسازی گود

ایستاسازه : تجربه ، تخصص ، امنیت گود

پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراژ – پروژه ولنجک

فیلم تفصیلی تهیه شده از پروژه ولنجک
پروژه ولنجک واقع در تهران خیابان ولنجک است و عمق دیوار های پایدار شده حداکثر برابر با۱۸ متر میباشد

با توجه به ابعداد پروژه ، عمق گود، مشخصات خاک ،عوارض اطراف گود واجازه حفاری در اضلاع مجاور تیم ایستاسازه تصمیم به طراحی بهینه و اجرای ترکیبی از روشهای پایدار سازی گود از جمله شمع بتنی، انکراژ، نیلیلنگ و دیوار برلنی گرفته است.
یکی از چالش های اصلی این پروژه وجود درختهای تنومند در فاصله یک متری از مرز زمین بوده است که از نظر قانونی و مسئولیت اجتماعی مجموعه باید تمام تلاش و برنامه بریزی در جهت حفظ و نگه داری درختها در دیواره شرقی صورت میگرفت
از دیگر نکات قابل توجه در این پروژه میتوان به فاصله کم ساختمان ده طبقه با محدوده گودبرداری و تشکیل ستون خاکی به عرض ۴ متربین ساختمان ساخته شده و پروژه در حال انجام اشاره کرد
با عنایت به لطف خدا و محاسبات انجام گرفته و اجرای دقیق طرح، درختهای پروژه به وسیله ستون بتنی و نیل و ستون خاکی ضلع غرب به وسیله دیوار برلنی تشکیل شده از سولجرپایل و نیل و انکر پایدار گردیده است
تردد ماشین آلات سنگین خاکبرداری در شب و محدودیت های موجود در پروژه های شهری از چالش های اکثر پروژه های داخل شهر است
شایان ذکر است با توجه به احتمال وجود آبهای سطحی و فاضلاب ساختمان های مجاوردر تمامی پروژه ها از نوارها و لوله های زهکشی در دیواره ها استفاده میگردد.

ایستاسازه : تجربه،تخصص،امنیت گود

۴۶

پشت صحنه ساخت تیز پایدارسازی گود ایستاسازه –

ایستا سازه – سازه نگهبان خرپایی – پروژه سعادت آباد

فیلم تفصیلی تهیه شده از پروژه سعادت آباد
پروژه سعادت آباد واقع در تهران-سعادت آباد-میدان کتاب است و عمق دیوار های پایدار شده حداکثر برابر با۱۴ متر میباشد

با توجه به ابعداد پروژه ، عمق گود، مشخصات خاک ،عوارض اطراف گود وعدم اجازه حفاری در اضلاع مجاور تیم ایستاسازه تصمیم به طراحی و اجرای ترکیبی از روشهای پایدار سازی گود از جمله سازه خرپایی ونیلیلنگ گرفته است.
یکی از چالش های این پروژه وجود ساختمان های نسبتا قدیمی در مجاروت محدوده گودبرداری بوده است که از نظر قانونی اجازه پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ وجود نداشته و استفاده از روش سازه خرپایی در دستور کار قرارگرفته است
با عنایت به لطف خدا و محاسبات انجام گرفته و اجرای دقیق طرح،مستخرج از اطلاعات پایش شده توسط نقشه بردار ایستاسازه ساختمانهای مجاور گود با کمترین جابه جایی پایدارشده است.
تردد ماشین آلات سنگین خاکبرداری در شب و محدودیت های موجود در پروژه های شهری از چالش های اکثر پروژه های داخل شهر است
شایان ذکر است با توجه به احتمال وجود آبهای سطحی و فاضلاب ساختمان های مجاوردر تمامی پروژه ها از نوارها و لوله های زهکشی در دیواره ها استفاده میگردد.

ایستا سازه – روش نیلینگ و سازه خرپایی – پروژه نیاوران

فیلم تفصیلی تهیه شده از پروژه نیاوران
پروژه جنت آباد واقع در تهران-نیاوران،خیابان گلسنگ-فرید است و عمق دیوار های پایدار شده حداکثر برابر با۱۲ متر میباشد

با توجه به ابعداد پروژه ، عمق گود، مشخصات خاک ،عوارض اطراف گود وعدم اجازه حفاری در اضلاع مجاور تیم ایستاسازه تصمیم به طراحی و اجرای ترکیبی از روشهای پایدار سازی گود از جمله سازه خرپایی ونیلیلنگ گرفته است.
یکی از چالش های این پروژه وجود ساختمان های نسبتا قدیمی در مجاروت محدوده گودبرداری بوده است که از نظر قانونی اجازه پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ وجود نداشته و استفاده از روش سازه خرپایی در دستور کار قرارگرفته است
یکی دیگر از چالش های اصلی این پروژه وجود درختی تنومند در فاصله یک متری از مرز زمین بوده است که از نظر قانونی و مسئولیت اجتماعی مجموعه باید تمام تلاش و برنامه بریزی در جهت حفظ و نگه داری درخت در دیواره جنوبی صورت میگرفت

با عنایت به لطف خدا و محاسبات انجام گرفته و اجرای دقیق طرح،مستخرج از اطلاعات پایش شده توسط نقشه بردار ایستاسازه ساختمانهای مجاور گود با کمترین جابه جایی پایدارشده است.
تردد ماشین آلات سنگین خاکبرداری در شب و محدودیت های موجود در پروژه های شهری از چالش های اکثر پروژه های داخل شهر است
شایان ذکر است با توجه به احتمال وجود آبهای سطحی و فاضلاب ساختمان های مجاوردر تمامی پروژه ها از نوارها و لوله های زهکشی در دیواره ها استفاده میگردد.

ایستا سازه – روش نیلینگ و انکراژ – پروژه یوسف آباد

فیلم تهیه شده از پروژه یوسف آباد
پروژه یوسف آباد واقع در تهران خیابان یوسف آباد نبش اصلی هیجدهم است و عمق دیوار های پایدار شده حداکثر برابر با۲۲ متر میباشد

با توجه به ابعداد پروژه ، عمق گود، مشخصات خاک ،عوارض اطراف گود واجازه حفاری در اضلاع مجاور تیم ایستاسازه تصمیم به طراحی بهینه و اجرای ترکیبی از روشهای پایدار سازی گود از جمله سولجرپایل، انکراژ، نیلیلنگ و دیوار برلنی گرفته است.
یکی از چالش های اصلی این پروژه وجود دکل مخابراتی در فاصله یک متری از مرز زمین بوده است که باید تمام تلاش و برنامه بریزی در جهت حفظ و نگه داری و جلوگیری از هرگونه جابه جایی صورت میپذیرفت
یکی از چالش های این پروژه وجود ساختمان های قدیمی در مجاروت محدوده گودبرداری بوده است که از نظر قانونی اجازه پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ وجود داشته است و به وسیله دیوار برلنی تشکیل شده از سولجرپایل و نیل و انکر پایدار گردیده است

با عنایت به لطف خدا و محاسبات انجام گرفته و اجرای دقیق طرح، ساختمان قدیمی،خیابان اصلی یوسف آباد و دکل مخابراتی
مستخرج از اطلاعات پایش شده توسط نقشه بردار ایستاسازه با کمترین جابه جایی پایدارشده است.

تردد ماشین آلات سنگین خاکبرداری در شب و محدودیت های موجود در پروژه های شهری از چالش های اکثر پروژه های داخل شهر است

شایان ذکر است با توجه به احتمال وجود آبهای سطحی و فاضلاب ساختمان های مجاوردر تمامی پروژه ها از نوارها و لوله های زهکشی در دیواره ها استفاده میگردد.

ایستاسازه – ساخت سولجر – پروژه یوسف آباد

ایستاسازه – ساخت و نصب سازه فولادی استرند – پروژه یوسف آباد

ایستاسازه – ساخت و نصب سازه نگهبان خرپایی – پروژه جنت آباد

فیلم تفصیلی تهیه شده از پروژه جنت آباد
پروژه جنت آباد واقع در تهران اتوبان نیایش خیابان جنت آباد است و عمق دیوار های پایدار شده حداکثر برابر با۱۱ متر میباشد

با توجه به ابعداد پروژه ، عمق گود، مشخصات خاک ،عوارض اطراف گود واجازه حفاری در اضلاع مجاور تیم ایستاسازه تصمیم به طراحی بهینه و اجرای ترکیبی از روشهای پایدار سازی گود از جمله سازه خرپایی و نیلینگ گرفته است.

یکی از چالش های این پروژه وجود ساختمان های نسبتا قدیمی در مجاروت محدوده گودبرداری بوده است که از نظر قانونی اجازه پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ وجود نداشته و استفاده از روش سازه خرپایی در دستور کار قرارگرفته است
و دیگر مسائل پروژه میتوان به بهینه سازی طرح مصوب کارفرما بالغ بر ۶۰تن در قسمت سازه خرپایی و مهندسی ارزش ایجاد شده در پروژه اشاره کرد
با عنایت به لطف خدا و محاسبات انجام گرفته و اجرای دقیق طرح بهینه ،مستخرج از اطلاعات پایش شده توسط نقشه بردار ایستاسازه ساختمانهای مجاور گود با کمترین جابه جایی پایدارشده است.

تردد ماشین آلات سنگین خاکبرداری در شب و محدودیت های موجود در پروژه های شهری از چالش های اکثر پروژه های داخل شهر است

شایان ذکر است با توجه به احتمال وجود آبهای سطحی و فاضلاب ساختمان های مجاوردر تمامی پروژه ها از نوارها و لوله های زهکشی در دیواره ها استفاده میگردد.

ایستاسازه – روش سازه نگهبان خرپایی – پروژه سعادت آباد

فیلم تفصیلی تهیه شده از پروژه سعادت آباد
پروژه سعادت آباد واقع در تهران-سعادت آباد-میدان کتاب است و عمق دیوار های پایدار شده حداکثر برابر با۱۴ متر میباشد

با توجه به ابعداد پروژه ، عمق گود، مشخصات خاک ،عوارض اطراف گود وعدم اجازه حفاری در اضلاع مجاور تیم ایستاسازه تصمیم به طراحی و اجرای ترکیبی از روشهای پایدار سازی گود از جمله سازه خرپایی ونیلیلنگ گرفته است.
یکی از چالش های این پروژه وجود ساختمان های نسبتا قدیمی در مجاروت محدوده گودبرداری بوده است که از نظر قانونی اجازه پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ وجود نداشته و استفاده از روش سازه خرپایی در دستور کار قرارگرفته است
با عنایت به لطف خدا و محاسبات انجام گرفته و اجرای دقیق طرح،مستخرج از اطلاعات پایش شده توسط نقشه بردار ایستاسازه ساختمانهای مجاور گود با کمترین جابه جایی پایدارشده است.
تردد ماشین آلات سنگین خاکبرداری در شب و محدودیت های موجود در پروژه های شهری از چالش های اکثر پروژه های داخل شهر است
شایان ذکر است با توجه به احتمال وجود آبهای سطحی و فاضلاب ساختمان های مجاوردر تمامی پروژه ها از نوارها و لوله های زهکشی در دیواره ها استفاده میگردد.

ایستا سازه – روش سازه نگهبان خرپایی – پروژه جنت آباد

ایستا سازه – انیمیشن بهسازی خاک روش ریزشمع یا میکروپایل

ایستا سازه – انیمیشن بهسازی خاک روش جت گروتینگ

 

 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

 

 

مطالب مرتبط :