ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه کرج – پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و سولجر فلزی معلق

در طی سالیان اخیر، استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جهت پایدارسازی دیواره های گود پروژه های داخل کشور به علت دارا بودن مزایای مختلف، بسیار مرسوم گردیده است. اما در برخی از شرایط خاص همچون عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهار (انکر یا استرند چند رشته) در زیر تراز پی ساختمان های مجاور و یا وجود لوله ها و انشعابات تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز شهری، امکان بهره مندی از این شیوه های پایدارسازی میسر نمی باشد. یکی از روش های جایگزین در این زمینه استفاده از شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) یا معلق (سولجر) می باشد. به عنوان نمونه در دیواره شمالی پروژه ساختمان اداری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز واقع در شهر کرج، تأسیسات شهری در فاصله بسیار نزدیکی از تراز سطح خیابان مجاور قرار داشتند به گونه ای که امکان حفاری گمانه و استفاده از روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) تا تراز 4 متری میسر نبود. از این رو، برای پایدارسازی ترازهای ابتدایی دیواره تا رسیدن به عمق مجاز حفاری از شمع های فلزی معلق (سولجر) استفاده گردید. همچنین با توجه به حضور ساختمان موجود و قدیمی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در مجاورت دیواره های جنوبی و غربی پروژه، طرح پایدارسازی این دیواره ها به صورت استفاده ترکیبی از سیستم های شمع فلزی معلق و مهارگذاری (انکراژ) ارائه و اجرا گردید.

پروژه کرج – پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ و سولجر فلزی معلق

در طی سالیان اخیر، استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جهت پایدارسازی دیواره های گود پروژه های داخل کشور به علت دارا بودن مزایای مختلف، بسیار مرسوم گردیده است. اما در برخی از شرایط خاص همچون عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهار (انکر یا استرند چند رشته) در زیر تراز پی ساختمان های مجاور و یا وجود لوله ها و انشعابات تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز شهری، امکان بهره مندی از این شیوه های پایدارسازی میسر نمی باشد. یکی از روش های جایگزین در این زمینه استفاده از شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) یا معلق (سولجر) می باشد. به عنوان نمونه در دیواره شمالی پروژه ساختمان اداری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز واقع در شهر کرج، تأسیسات شهری در فاصله بسیار نزدیکی از تراز سطح خیابان مجاور قرار داشتند به گونه ای که امکان حفاری گمانه و استفاده از روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) تا تراز 4 متری میسر نبود. از این رو، برای پایدارسازی ترازهای ابتدایی دیواره تا رسیدن به عمق مجاز حفاری از شمع های فلزی معلق (سولجر) استفاده گردید. همچنین با توجه به حضور ساختمان موجود و قدیمی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در مجاورت دیواره های جنوبی و غربی پروژه، طرح پایدارسازی این دیواره ها به صورت استفاده ترکیبی از سیستم های شمع فلزی معلق و مهارگذاری (انکراژ) ارائه و اجرا گردید.

جدیدترین ویدیوها

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه

پروژه یوسف آباد – ساخت سولجر و نصب سازه دیوار برلنی

ایستا سازه : تجربه،تخصص،امنيت در پایدارسازی گود

ایستاسازه : مشاور و مجری پایدارسازی گودهای عمیق و بهسازی خاک