ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

شرح کلی پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2):


پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس 2 یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستاسازه در منطقه ۳ شهرداری تهران واقع در خیابان دانشور شرقی منطقه شیخ بهایی می باشد. این پروژه که به عنوان بخش دوم پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس می باشد، در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده سازه و متناسب با تراز زیر آن، برابر با ده متر و چهل سانتی متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 400 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به حفظ ایستایی کامل دیواره غربی گود بود که بر روی خاک دستی حاصل از عملیات ساختمانی سازه همجوار پروژه، بنا گردیده بود. علاوه بر آن، استفاده از سیستم مهار متقابل (استرات) با اعضای افقی به طول نزدیک به 20 متر، از موارد مهم در نظر گرفته شده و حائز اهمیت در فرآیند اجرایی عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه بوده است.


چالش های پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2):


از نخستین چالش های اجرایی که همکاران در فرآیند پایدارسازی دیواره های گود پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس 2 با آن مواجه گردیدند، وجود حجم زیاد و قابل توجه خاک دستی و نخاله در زیر دیوار همسایه مجاور ضلع غربی گود بوده است. این امر موجب شد تا علاوه بر صعوبت فرآیند پنل برداری دیواره ها، عملیات پایدارسازی و خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک نیز با چالش هایی مواجه گردید. ضرورت رعایت ضوابط قانونی و الزامات ایمنی و بهره گیری از تجربیات مهندسی پیشین در این فرآیند بسیار حائز اهمیت می باشد.

افزرون بر چالش فوق الذکر، مالک زمین مجاور دیواره غربی پروژه نسبت به انجام عملیات حفاری و استفاده از روش هایی همچون نیلینگ (میخ کوبی) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره مذکور با کارفرمای محترم تعامل کافی را نداشته و نسبت به اجرای روش های مذکور رضایت نداشتند. با توجه به اینکه اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق در محیط های شهری مستلزم رعایت الزامات و ضوابط حقوقی و تأمین شرایط مورد نیاز آنها همچون اخذ رضایت از همسایگان و مالکین زمین های همجوار پروژه می باشد، استفاده از روش های نیلینگ (میخ کوبی) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره غربی منتفی گردید.

در اجرای روش پایدارسازی منتخب برای دیواره های شرقی و غربی، فاصله زیاد دیواره های شرقی و غربی و به تبع آن اجرای اعضای افقی به طول نزدیک به 20 متر برای همکاران اجرایی، چالش آفرین بود. همچنین استفاده از اعضای مورب در کنج شمال غربی نیز با صعوبت هایی همراه بوده است. این امر موجب گردید تا ضرورت انجام فرآیند عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک با دقت و حساسیت بالا دوچندان گردد.

در بخشی از دیواره جنوبی پروژه، رویه بتن پاشی شده (شاتکریت) موجود از قبل می بایست تخریب می گردید و سپس سطح خاک نمایان شده، تسطیح (رگلاژ)، مش بندی و بتن پاشی می گردید. علاوه بر این، جهت پایدارسازی این بخش از دیواره جنوبی، روش میخ کوبی (نیلینگ) ارائه گردیده بود لکن به دلیل وجود میخ هایی با طول مختلف و نابرابر در محل انبار کارفرمای محترم پروژه، استفاده از این طرح و به کارگیری میخ هایی با طول هایی مشخص، کمی سخت بوده و انتخاب ها را محدود می نمود.

در کنج جنوب غربی پروژه نیز افزون بر وجود چالش خاک دستی، حضور رمپ دسترسی خاکبرداری و اجرای دو عضو افقی روش پایدارسازی مهار متقابل (استرات) در فرآیند عملیات اجرایی پروژه، چالش آفرین بود.

در بخشی از دیواره جنوبی پروژه، امکان اجرای عضو قائم فولادی میسر نبود. این امر سبب گردید تا نسبت به اجرای عضو افقی مهار متقابل واقع در کنج جنوب غربی و اتصال آن به عضو قائم مهار متقابل، چالش هایی پدید آید.


راهکارهای ارائه شده در پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2):


با توجه به وجود خاک دستی در دیواره غربی و عدم حصول توافق میان کارفرمای محترم پروژه و مالک زمین مجاور، همکاران دفتر فنی و مهندسی به درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به بررسی استفاده از روش های جایگزین نمودند. پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره غربی گود، استفاده و بهره مندی از روش مهار متقابل (استرات) به عنوان راهکار نهایی به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از بررسی و تصویب توسط ایشان، در محل پروژه اجرا گردید.

افزون بر مورد فوق الذکر، به علت عدم همکاری مالک همسایه مجاور دیواره غربی، با تصمیم مدیریت پروژه این شرکت، دیواره همسایه به علت عدم پایداری کافی و قرارگیری بر روی نخاله های ساختمانی حاصل از فرآیند ساخت و ساز ساختمان تحت تملک خود، با به کارگیری تدابیر خاص، مهار گردید.

در اجرای اعضای افقی روش مهار متقابل (استرات) میان دو دیواره شرقی و غربی که نزدیک به 20 متر طول داشتند، نهایت دقت و ظرافت اجرایی به کار برده شد تا نصب اعضای مذکور به طور دقیق و مطابق با طراحی صورت پذیرفته توسط همکاران دفنر فنی و مهندسی انجام پذیرد. همچنین در راستای کاهش هزینه های پروژه، به جای اجرای عضو فولادی قائم در دیواره شرقی جهت نصب اعضای افقی مهار متقابل (استرات)، از ستون فولادی موجود در دیواره مذکور استفاده گردید. این امر با نصب صفحه فولادی جدید بر روی آن و اتصال اعضای افقی مذکور به صفحه مذکور صورت پذیرفت.

در پایدارسازی دیواره جنوبی پروژه، رویه بتن پاشی (شاتکریت) موجود، با دقت و ظرافت بسیار تخریب گردید و پس از تسطیح رویه خاک نمایان شده، نسبت به مش بندی و اجرای رویه شاتکریت جدید اقدام گردید. همچنین در حفاری گمانه های مربوط به عناصر تسلیح، طول میخ های موجود در کارگاه ملاک عمل قرار گرفت و همکاران اجرایی سعی نمودند تا هزینه مازادی جهت خرید عناصر تسلیح جدید بر کارفرما تحمیل ننمایند.

در بخشی از دیواره جنوبی پروژه که امکان اجرای عضو قائم فولادی ممکن نبود، با حفر چاهک و کول گذاری، شمع بتنی اجرا گردید. در این روش، در تراز قرارگیری اعضای افقی مهار متقابل، آرماتورهایی قرارداده شده و صفحه فولادی بر روی آن ها نصب گردید. سپس به مجموعه صفحه فولادی و آرماتورهای شمع بتنی اجرا شده، صفحه فولادی مربوط به اتصال اعضای افقی روش مهار متقابل، جوش داده شد تا امکان اتصال اعضای افقی به مجموعه مذکور که به عنوان عضو قائم روش مهار متقابل عمل می نمود، فراهم گردد.

با توجه به قرارگیری اعضای افقی مهار متقابل فوق الاشاره در محدوده رمپ دسترسی خاکبرداری و وجود خاک دستی در محدوده مذکور، عملیات پنل برداری، خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک با سرعت پایین و دقت بسیار بالا صورت پذیرفت. همچنین در این محدوده از بیل مکانیکی دکل بلند برای جمع آوری رمپ دسترسی خاکبرداری و بیرون کشیدن خاک حاصل از ترازهای پایانی عملیات گودبرداری استفاده گردید.

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

شرح کلی پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2):


پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس 2 یکی از پروژه های پایدارسازی گود شرکت ایستاسازه در منطقه ۳ شهرداری تهران واقع در خیابان دانشور شرقی منطقه شیخ بهایی می باشد. این پروژه که به عنوان بخش دوم پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس می باشد، در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده سازه و متناسب با تراز زیر آن، برابر با ده متر و چهل سانتی متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. با اتمام عملیات پایدارسازی دیواره ها و مطابق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 400 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به حفظ ایستایی کامل دیواره غربی گود بود که بر روی خاک دستی حاصل از عملیات ساختمانی سازه همجوار پروژه، بنا گردیده بود. علاوه بر آن، استفاده از سیستم مهار متقابل (استرات) با اعضای افقی به طول نزدیک به 20 متر، از موارد مهم در نظر گرفته شده و حائز اهمیت در فرآیند اجرایی عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه بوده است.


چالش های پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2):


از نخستین چالش های اجرایی که همکاران در فرآیند پایدارسازی دیواره های گود پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس 2 با آن مواجه گردیدند، وجود حجم زیاد و قابل توجه خاک دستی و نخاله در زیر دیوار همسایه مجاور ضلع غربی گود بوده است. این امر موجب شد تا علاوه بر صعوبت فرآیند پنل برداری دیواره ها، عملیات پایدارسازی و خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک نیز با چالش هایی مواجه گردید. ضرورت رعایت ضوابط قانونی و الزامات ایمنی و بهره گیری از تجربیات مهندسی پیشین در این فرآیند بسیار حائز اهمیت می باشد.

افزرون بر چالش فوق الذکر، مالک زمین مجاور دیواره غربی پروژه نسبت به انجام عملیات حفاری و استفاده از روش هایی همچون نیلینگ (میخ کوبی) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره مذکور با کارفرمای محترم تعامل کافی را نداشته و نسبت به اجرای روش های مذکور رضایت نداشتند. با توجه به اینکه اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق در محیط های شهری مستلزم رعایت الزامات و ضوابط حقوقی و تأمین شرایط مورد نیاز آنها همچون اخذ رضایت از همسایگان و مالکین زمین های همجوار پروژه می باشد، استفاده از روش های نیلینگ (میخ کوبی) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره غربی منتفی گردید.

در اجرای روش پایدارسازی منتخب برای دیواره های شرقی و غربی، فاصله زیاد دیواره های شرقی و غربی و به تبع آن اجرای اعضای افقی به طول نزدیک به 20 متر برای همکاران اجرایی، چالش آفرین بود. همچنین استفاده از اعضای مورب در کنج شمال غربی نیز با صعوبت هایی همراه بوده است. این امر موجب گردید تا ضرورت انجام فرآیند عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک با دقت و حساسیت بالا دوچندان گردد.

در بخشی از دیواره جنوبی پروژه، رویه بتن پاشی شده (شاتکریت) موجود از قبل می بایست تخریب می گردید و سپس سطح خاک نمایان شده، تسطیح (رگلاژ)، مش بندی و بتن پاشی می گردید. علاوه بر این، جهت پایدارسازی این بخش از دیواره جنوبی، روش میخ کوبی (نیلینگ) ارائه گردیده بود لکن به دلیل وجود میخ هایی با طول مختلف و نابرابر در محل انبار کارفرمای محترم پروژه، استفاده از این طرح و به کارگیری میخ هایی با طول هایی مشخص، کمی سخت بوده و انتخاب ها را محدود می نمود.

در کنج جنوب غربی پروژه نیز افزون بر وجود چالش خاک دستی، حضور رمپ دسترسی خاکبرداری و اجرای دو عضو افقی روش پایدارسازی مهار متقابل (استرات) در فرآیند عملیات اجرایی پروژه، چالش آفرین بود.

در بخشی از دیواره جنوبی پروژه، امکان اجرای عضو قائم فولادی میسر نبود. این امر سبب گردید تا نسبت به اجرای عضو افقی مهار متقابل واقع در کنج جنوب غربی و اتصال آن به عضو قائم مهار متقابل، چالش هایی پدید آید.


راهکارهای ارائه شده در پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2):


با توجه به وجود خاک دستی در دیواره غربی و عدم حصول توافق میان کارفرمای محترم پروژه و مالک زمین مجاور، همکاران دفتر فنی و مهندسی به درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به بررسی استفاده از روش های جایگزین نمودند. پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره غربی گود، استفاده و بهره مندی از روش مهار متقابل (استرات) به عنوان راهکار نهایی به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از بررسی و تصویب توسط ایشان، در محل پروژه اجرا گردید.

افزون بر مورد فوق الذکر، به علت عدم همکاری مالک همسایه مجاور دیواره غربی، با تصمیم مدیریت پروژه این شرکت، دیواره همسایه به علت عدم پایداری کافی و قرارگیری بر روی نخاله های ساختمانی حاصل از فرآیند ساخت و ساز ساختمان تحت تملک خود، با به کارگیری تدابیر خاص، مهار گردید.

در اجرای اعضای افقی روش مهار متقابل (استرات) میان دو دیواره شرقی و غربی که نزدیک به 20 متر طول داشتند، نهایت دقت و ظرافت اجرایی به کار برده شد تا نصب اعضای مذکور به طور دقیق و مطابق با طراحی صورت پذیرفته توسط همکاران دفنر فنی و مهندسی انجام پذیرد. همچنین در راستای کاهش هزینه های پروژه، به جای اجرای عضو فولادی قائم در دیواره شرقی جهت نصب اعضای افقی مهار متقابل (استرات)، از ستون فولادی موجود در دیواره مذکور استفاده گردید. این امر با نصب صفحه فولادی جدید بر روی آن و اتصال اعضای افقی مذکور به صفحه مذکور صورت پذیرفت.

در پایدارسازی دیواره جنوبی پروژه، رویه بتن پاشی (شاتکریت) موجود، با دقت و ظرافت بسیار تخریب گردید و پس از تسطیح رویه خاک نمایان شده، نسبت به مش بندی و اجرای رویه شاتکریت جدید اقدام گردید. همچنین در حفاری گمانه های مربوط به عناصر تسلیح، طول میخ های موجود در کارگاه ملاک عمل قرار گرفت و همکاران اجرایی سعی نمودند تا هزینه مازادی جهت خرید عناصر تسلیح جدید بر کارفرما تحمیل ننمایند.

در بخشی از دیواره جنوبی پروژه که امکان اجرای عضو قائم فولادی ممکن نبود، با حفر چاهک و کول گذاری، شمع بتنی اجرا گردید. در این روش، در تراز قرارگیری اعضای افقی مهار متقابل، آرماتورهایی قرارداده شده و صفحه فولادی بر روی آن ها نصب گردید. سپس به مجموعه صفحه فولادی و آرماتورهای شمع بتنی اجرا شده، صفحه فولادی مربوط به اتصال اعضای افقی روش مهار متقابل، جوش داده شد تا امکان اتصال اعضای افقی به مجموعه مذکور که به عنوان عضو قائم روش مهار متقابل عمل می نمود، فراهم گردد.

با توجه به قرارگیری اعضای افقی مهار متقابل فوق الاشاره در محدوده رمپ دسترسی خاکبرداری و وجود خاک دستی در محدوده مذکور، عملیات پنل برداری، خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک با سرعت پایین و دقت بسیار بالا صورت پذیرفت. همچنین در این محدوده از بیل مکانیکی دکل بلند برای جمع آوری رمپ دسترسی خاکبرداری و بیرون کشیدن خاک حاصل از ترازهای پایانی عملیات گودبرداری استفاده گردید.

سایر پروژه ها

پروژه ولنجک بیست و یکم – رونیا

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر
follow our social’s