ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه جمشیدیه – سی و دوم


امروزه در بسیاری از پروژه های ساختمانی، حضور طبقات منفی بسیار پر رنگ می باشد. این بدین معنی است که می بایست عملیات گودبرداری جهت دستیابی به تراز شالوده سازه صورت پذیرد. این امر با پایدارسازی دیواره های گود تا عمق مورد نظر میسر می گردد. روش های مختلفی جهت انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گود در دسترس می باشد که می توان به روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) اشاره نمود.
چنانچه پیش از آغاز عملیات گودبرداری، سازه قدیمی در محل زمین پروژه موجود باشد، می بایست پیش از شروع عملیات پایدارسازی دیواره های گود، بنای موجود تخریب شده و ضایعات و بقایای آن با رعایت نکات فنی و الزامات ایمنی به خارج از محدوده پروژه منتقل گردد. همکاران واحد عملیات خاکی و تخریب، مسئولیت تخریب سه سازه قدیمی که در محل زمین پروژه جمشیدیه – سی و دوم موجود بودند، را بر عهده داشتند. این فرآیند با رعایت تمام نکات ایمنی و حفظ الزامات محیط زیستی صورت پذیرفت.

از معیارهای بسیار مهم و اثرگذار در تصمیم گیری پیرامون انتخاب، طراحی و اجرای روش بهینه و مناسب جهت پایدارسازی دیواره های گود می توان به وضعیت و جنس خاک محل پروژه اشاره کرد. این موضوع با استفاده از مشخصه های به دست آمده از مطالعات ژئوتکنیک و قضاوت مهندسی همکاران دفتر طراحی همچون ضریب چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و ضریب ارتجاعی صورت می پذیرد. این مشخصه ها برای خاک محل پروژه جمشیدیه – سی و دوم اعدادی نسبتاً بالا و مناسب بود، به گونه ای که با پیشروی عملیات اجرای پایدارسازی دیواره های گود و متعاقب آن، خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک، به قطعات سنگی درشت و حجیم برخورد گردید که این موضوع با مقادیر مشخصه های خاک و قضاوت مهندسی همکاران پیش از شروع عملیات اجرایی مطابقت داشت.

با توجه به مطالب فوق الذکر، یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به تخریب قطعات سنگی بزرگ و به وجود آمدن قطعات سنگی کوچک تر و قابل حمل طی عملیات بارگیری و حمل خاک می باشد. بهره گیری از روش های مختلف جهت تخریب قطعات سنگی، متناسب با شرایط موجود و با رعایت الزامات و نکات ایمنی و حفظ آرامش ساکنین ساختمان های مجاور در دستور کار مدیریت پروژه و همکاران اجرایی مستقر در کارگاه بوده است.

پروژه جمشیدیه – سی و دوم


امروزه در بسیاری از پروژه های ساختمانی، حضور طبقات منفی بسیار پر رنگ می باشد. این بدین معنی است که می بایست عملیات گودبرداری جهت دستیابی به تراز شالوده سازه صورت پذیرد. این امر با پایدارسازی دیواره های گود تا عمق مورد نظر میسر می گردد. روش های مختلفی جهت انجام عملیات پایدارسازی دیواره های گود در دسترس می باشد که می توان به روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) اشاره نمود.
چنانچه پیش از آغاز عملیات گودبرداری، سازه قدیمی در محل زمین پروژه موجود باشد، می بایست پیش از شروع عملیات پایدارسازی دیواره های گود، بنای موجود تخریب شده و ضایعات و بقایای آن با رعایت نکات فنی و الزامات ایمنی به خارج از محدوده پروژه منتقل گردد. همکاران واحد عملیات خاکی و تخریب، مسئولیت تخریب سه سازه قدیمی که در محل زمین پروژه جمشیدیه – سی و دوم موجود بودند، را بر عهده داشتند. این فرآیند با رعایت تمام نکات ایمنی و حفظ الزامات محیط زیستی صورت پذیرفت.

از معیارهای بسیار مهم و اثرگذار در تصمیم گیری پیرامون انتخاب، طراحی و اجرای روش بهینه و مناسب جهت پایدارسازی دیواره های گود می توان به وضعیت و جنس خاک محل پروژه اشاره کرد. این موضوع با استفاده از مشخصه های به دست آمده از مطالعات ژئوتکنیک و قضاوت مهندسی همکاران دفتر طراحی همچون ضریب چسبندگی، زاویه اصطکاک داخلی و ضریب ارتجاعی صورت می پذیرد. این مشخصه ها برای خاک محل پروژه جمشیدیه – سی و دوم اعدادی نسبتاً بالا و مناسب بود، به گونه ای که با پیشروی عملیات اجرای پایدارسازی دیواره های گود و متعاقب آن، خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک، به قطعات سنگی درشت و حجیم برخورد گردید که این موضوع با مقادیر مشخصه های خاک و قضاوت مهندسی همکاران پیش از شروع عملیات اجرایی مطابقت داشت.

با توجه به مطالب فوق الذکر، یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به تخریب قطعات سنگی بزرگ و به وجود آمدن قطعات سنگی کوچک تر و قابل حمل طی عملیات بارگیری و حمل خاک می باشد. بهره گیری از روش های مختلف جهت تخریب قطعات سنگی، متناسب با شرایط موجود و با رعایت الزامات و نکات ایمنی و حفظ آرامش ساکنین ساختمان های مجاور در دستور کار مدیریت پروژه و همکاران اجرایی مستقر در کارگاه بوده است.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ایران زمین – دی

پروژه جمشیدیه – سی و دوم

ویدیو نصب تاور کرین یا جرثقیل برجی

عملیات بتن ریزی