ایستاسازه
En Ar

پروژه جنت آباد- ایستا سازه
پروژه جنت آباد – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری پروژه جنت آباد – ایستاسازه به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 4400 مترمربع در منطقه جنت آباد تهران واقع است. شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 3600 مترمربع و حداکثر عمق گود 12 متر بوده است.

چالش های پروژه: یکی از چالش های اصلی عملیات گودبرداری عمیق در محیط های شهری، عوارض و تأسیسات زیرسطحی مجاور گود می باشد. به طوری که در برخی از پروژه ها، شرایط همجواری به گونه ای است که امکان حفاری به علت عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی میسر نمی باشد. بر همین اساس طرح پایدارسازی دیواره شرقی و جنوبی این پروژه با در نظرگیری عدم امکان حفاری ارائه گردید. از سویی دیگر، وجود سربار سه ساختمان 18 متری در دیواره شرقی پروژه، نیاز به دقت عملیات پایدارسازی را افزایش می دهد. در دیواره غربی نیز وجود تأسیسات زیرسطحی شهری باعث افزایش زاویه حفاری گردید.

لازم به ذکر است با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی و دستورات صادره از سوی کارفرما، اتمام عملیات پایدارسازی و خاکبرداری در بازه زمانی محدود 40 روزه، بزرگترین چالش این پروژه بوده است.

راهکارهای ارائه شده: با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت حفاری در دیواره شرقی و جنوبی پروژه، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی ارائه گردید. شایان ذکر است تناژ طرح سازه نگهبان خرپایی ارائه شده توسط شرکت ایستا سازه از تناژ طرح قبلی کارفرما، 30 درصد سبکتر بوده است. برای پایدارسازی دو دیواره شمالی و غربی پروژه نیز با توجه به فراهم بودن امکان حفاری گمانه، استفاده از سیستم نیلینگ و انکراژ در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، گروه مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستا سازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری و اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا از پس چالش محدودیت زمانی در حدود 40 روز، برآمده و پروژه جنت آباد با مساحت تقریبی 4400 مترمربع و سطح کل پایدارسازی تقریبی 3600 مترمربع را اتمام و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

راهکارهای ارائه شده برای چالش های پروژه جنت آباد - ایستاسازه

پروژه جنت آباد

پروژه جنت آباد- ایستا سازه
پروژه جنت آباد – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری پروژه جنت آباد – ایستاسازه به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 4400 مترمربع در منطقه جنت آباد تهران واقع است. شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 3600 مترمربع و حداکثر عمق گود 12 متر بوده است.

چالش های پروژه: یکی از چالش های اصلی عملیات گودبرداری عمیق در محیط های شهری، عوارض و تأسیسات زیرسطحی مجاور گود می باشد. به طوری که در برخی از پروژه ها، شرایط همجواری به گونه ای است که امکان حفاری به علت عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی میسر نمی باشد. بر همین اساس طرح پایدارسازی دیواره شرقی و جنوبی این پروژه با در نظرگیری عدم امکان حفاری ارائه گردید. از سویی دیگر، وجود سربار سه ساختمان 18 متری در دیواره شرقی پروژه، نیاز به دقت عملیات پایدارسازی را افزایش می دهد. در دیواره غربی نیز وجود تأسیسات زیرسطحی شهری باعث افزایش زاویه حفاری گردید.

لازم به ذکر است با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی و دستورات صادره از سوی کارفرما، اتمام عملیات پایدارسازی و خاکبرداری در بازه زمانی محدود 40 روزه، بزرگترین چالش این پروژه بوده است.

راهکارهای ارائه شده: با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت حفاری در دیواره شرقی و جنوبی پروژه، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی ارائه گردید. شایان ذکر است تناژ طرح سازه نگهبان خرپایی ارائه شده توسط شرکت ایستا سازه از تناژ طرح قبلی کارفرما، 30 درصد سبکتر بوده است. برای پایدارسازی دو دیواره شمالی و غربی پروژه نیز با توجه به فراهم بودن امکان حفاری گمانه، استفاده از سیستم نیلینگ و انکراژ در دستور کار قرار گرفت.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، گروه مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستا سازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری و اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا از پس چالش محدودیت زمانی در حدود 40 روز، برآمده و پروژه جنت آباد با مساحت تقریبی 4400 مترمربع و سطح کل پایدارسازی تقریبی 3600 مترمربع را اتمام و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

راهکارهای ارائه شده برای چالش های پروژه جنت آباد - ایستاسازه
سایر پروژه ها

پروژه مترو شهران

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی پل رومی – دولو

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ظفر – دلیری

اطلاعات بیشتر