ایستاسازه
En Ar

پروژه جنت آباد- ایستا سازه
پروژه جنت آباد – ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی جنت آباد:

پروژه مسکونی جنت آباد یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شهر تهران می باشد. پروژه پایدارسازی جنت آباد در زمینی به مساحت 4400 متر مربع قرار داشت. مطابق نقشه های طراحی سازه و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده سازه برابر با 12 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط نقشه بردار، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 3600 متر مربع بوده است. یکی از کارهای مهم صورت گرفته در این پروژه مربوط به بهینه سازی طرح پایدارسازی قبلی ارائه شده به کارفرما، توسط شرکت ایستا سازه می باشد که حدود 30 درصد وزن سازه نگهبان خرپایی کاهش پیدا کرد.

چالش های پروژه مسکونی جنت آباد:

در پروژه های پایدارسازی گود و گودبرداری شهری، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی جنت آباد به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایگان مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه بود. به گونه ای که خیابان کوهسار در مجاورت ضلع شمالی و خیابان امام حسین (ع) در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت. از سویی دیگر سه ساختمان 3 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع جنوبی و سه ساختمان 5 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در همجواری با دیواره شرقی گود قرار داشت. حضور ساختمان های مسکونی فوق الذکر و تعداد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا کارفرمای پروژه با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر پی (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع قانونی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است عملیات اجرایی پروژه را به تعطیلی بکشاند.

علاوه بر چالش فوق الذکر، قرارگیری زمین پروژه پایدارسازی جنت آباد در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه، همکاران اجرایی را با دو چالش دیگر نیز مواجه نمود. اول آنکه سربار دیواره های شرقی و جنوبی گود نسبت به دیواره های شمالی و غربی، قابل توجه و سنگین بود. این امر ایجاب می کرد تا در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی متفاوتی برای دیواره های شرقی و جنوبی گود اندیشیده شود. علاوه بر این، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین در طی شبانه روز ایجاد نکند. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و جنوبی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. همچنین در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های شمالی و غربی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی بسیار فشرده اجرای آن بود. زیرا با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده و مکاتبات انجام شده از سوی کارفرما، اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری می بایست در بازه زمانی محدود 40 روزه انجام می شد. از این رو اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

با توجه به زمان انجام عملیات پایدارسازی و خاکبرداری در ماه های سرد سال، برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه، موجب شد تا عملیات بتنی همچون اجرای رویه شاتکریتی و ریشه بتنی اعضای قائم خرپایی و همچنین پی منفرد اعضای مایل و کلاف رابط (شناژ) بین آنها، با مشکلاتی مواجه گردد که ضروری ساخت تا تدابیری جهت رعایت الزامات و ضوابط آیین نامه ای اندیشیده شود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی جنت آباد:

قرار گرفتن دیواره های شرقی و جنوبی گود در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با چند ساختمان مسکونی با تعداد مالکین زیاد و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، اجرای روش سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره های گود به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از تصویب، جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. لازم به ذکر است که اعضای دفتر فنی پس از بازدید از محل پروژه و برداشت وضعیت عوارض و سربارهای مجاور گود و تدقیق نتایج حاصل از گزارش خاک (مطالعات ژئوتکنیک)، توانستند با ارائه طرحی جدید، طرح سازه نگهبان خرپایی قبلی را که کارفرمای محترم در اختیار داشت، بهینه کرده و تناژ کلی آهن آلات مصرفی را کاهش دهند. تقریباً تناژ طرح سازه نگهبان خرپایی ارائه شده توسط شرکت ایستا سازه از تناژ طرح قبلی کارفرما، 30 درصد سبکتر بوده است. همچنین با بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، روش میخ کوبی (نیلینگ) به عنوان طرح پایدارسازی دیواره های شمالی و غربی گود به کارفرمای محترم ارائه گردید. به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره غربی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه، حفاری چاه های مربوط به اعضای قائم خرپا، نصب و حمل اعضای خرپایی، عملیات جوشکاری در محل، حفاری گمانه های مربوط به عناصر تسلیح، پنل برداری دندانه موشی و پیشروی عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت.

همچنین به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که موجب آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرمای محترم سعی گردید تا عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، انجام گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، بستن صفحات مشبک مش، نصب صفحات سر میخ (هد نیل)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایگان مجاور ایجاد نگردد. بدیهی بود هرگونه گلایه و شکایتی از سوی هر یک از ساکنین پر تعداد واحدهای مسکونی همجوار، روند پیشرفت عملیات را متوقف می نمود و اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه در بازه زمانی محدود مقرر شده به کارفرمای محترم را با مشکل روبرو می ساخت.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و عوامل مهندسی مقیم و عوامل اجرایی این شرکت همچون اکیپ تخصصی جوشکاری و اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا از پس چالش محدودیت زمانی در حدود 40 روز، برآمده و پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط دمایی پایین و برودت و سردی هوای محیط، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در فصل یخبندان بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دستور کار گرفت. این امر در اجرای رویه شاتکریتی و بتن ریشه اعضای قائم خرپایی مورد توجه قرار گرفت.

پروژه مسکونی جنت آباد

پروژه جنت آباد- ایستا سازه
پروژه جنت آباد – ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی جنت آباد:

پروژه مسکونی جنت آباد یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شهر تهران می باشد. پروژه پایدارسازی جنت آباد در زمینی به مساحت 4400 متر مربع قرار داشت. مطابق نقشه های طراحی سازه و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده سازه برابر با 12 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط نقشه بردار، سطح کل پایدارسازی شده برابر با 3600 متر مربع بوده است. یکی از کارهای مهم صورت گرفته در این پروژه مربوط به بهینه سازی طرح پایدارسازی قبلی ارائه شده به کارفرما، توسط شرکت ایستا سازه می باشد که حدود 30 درصد وزن سازه نگهبان خرپایی کاهش پیدا کرد.

چالش های پروژه مسکونی جنت آباد:

در پروژه های پایدارسازی گود و گودبرداری شهری، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی جنت آباد به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایگان مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه بود. به گونه ای که خیابان کوهسار در مجاورت ضلع شمالی و خیابان امام حسین (ع) در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت. از سویی دیگر سه ساختمان 3 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع جنوبی و سه ساختمان 5 طبقه (بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در همجواری با دیواره شرقی گود قرار داشت. حضور ساختمان های مسکونی فوق الذکر و تعداد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا کارفرمای پروژه با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر پی (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع قانونی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است عملیات اجرایی پروژه را به تعطیلی بکشاند.

علاوه بر چالش فوق الذکر، قرارگیری زمین پروژه پایدارسازی جنت آباد در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه، همکاران اجرایی را با دو چالش دیگر نیز مواجه نمود. اول آنکه سربار دیواره های شرقی و جنوبی گود نسبت به دیواره های شمالی و غربی، قابل توجه و سنگین بود. این امر ایجاب می کرد تا در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی متفاوتی برای دیواره های شرقی و جنوبی گود اندیشیده شود. علاوه بر این، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین در طی شبانه روز ایجاد نکند. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و جنوبی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد. همچنین در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های شمالی و غربی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی بسیار فشرده اجرای آن بود. زیرا با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده و مکاتبات انجام شده از سوی کارفرما، اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری می بایست در بازه زمانی محدود 40 روزه انجام می شد. از این رو اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود.

با توجه به زمان انجام عملیات پایدارسازی و خاکبرداری در ماه های سرد سال، برودت و دمای پایین هوا در محل پروژه، موجب شد تا عملیات بتنی همچون اجرای رویه شاتکریتی و ریشه بتنی اعضای قائم خرپایی و همچنین پی منفرد اعضای مایل و کلاف رابط (شناژ) بین آنها، با مشکلاتی مواجه گردد که ضروری ساخت تا تدابیری جهت رعایت الزامات و ضوابط آیین نامه ای اندیشیده شود.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی جنت آباد:

قرار گرفتن دیواره های شرقی و جنوبی گود در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با چند ساختمان مسکونی با تعداد مالکین زیاد و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، اجرای روش سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره های گود به کارفرمای محترم ارائه گردید و پس از تصویب، جهت اجرا به این شرکت ابلاغ گردید. لازم به ذکر است که اعضای دفتر فنی پس از بازدید از محل پروژه و برداشت وضعیت عوارض و سربارهای مجاور گود و تدقیق نتایج حاصل از گزارش خاک (مطالعات ژئوتکنیک)، توانستند با ارائه طرحی جدید، طرح سازه نگهبان خرپایی قبلی را که کارفرمای محترم در اختیار داشت، بهینه کرده و تناژ کلی آهن آلات مصرفی را کاهش دهند. تقریباً تناژ طرح سازه نگهبان خرپایی ارائه شده توسط شرکت ایستا سازه از تناژ طرح قبلی کارفرما، 30 درصد سبکتر بوده است. همچنین با بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، روش میخ کوبی (نیلینگ) به عنوان طرح پایدارسازی دیواره های شمالی و غربی گود به کارفرمای محترم ارائه گردید. به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره غربی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، زاویه حفاری گمانه های عناصر تسلیح افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

با توجه به حساسیت های موجود در پروژه، حفاری چاه های مربوط به اعضای قائم خرپا، نصب و حمل اعضای خرپایی، عملیات جوشکاری در محل، حفاری گمانه های مربوط به عناصر تسلیح، پنل برداری دندانه موشی و پیشروی عملیات خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت.

همچنین به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که موجب آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرمای محترم سعی گردید تا عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، انجام گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، بستن صفحات مشبک مش، نصب صفحات سر میخ (هد نیل)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایگان مجاور ایجاد نگردد. بدیهی بود هرگونه گلایه و شکایتی از سوی هر یک از ساکنین پر تعداد واحدهای مسکونی همجوار، روند پیشرفت عملیات را متوقف می نمود و اتمام عملیات اجرایی و تحویل پروژه در بازه زمانی محدود مقرر شده به کارفرمای محترم را با مشکل روبرو می ساخت.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و عوامل مهندسی مقیم و عوامل اجرایی این شرکت همچون اکیپ تخصصی جوشکاری و اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا از پس چالش محدودیت زمانی در حدود 40 روز، برآمده و پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

برای رعایت الزامات بتن ریزی در شرایط دمایی پایین و برودت و سردی هوای محیط، استفاده از پشم شیشه و محلول های ضد یخ مخصوص بتن ریزی در فصل یخبندان بر اساس تجربه این شرکت در پروژه های مشابه مطابق آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در دستور کار گرفت. این امر در اجرای رویه شاتکریتی و بتن ریشه اعضای قائم خرپایی مورد توجه قرار گرفت.

سایر پروژه ها

پروژه ولنجک بیست و یکم – رونیا

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر
follow our social’s