ایستاسازه
En Ar

پروژه درکه
پروژه درکه – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری پروژه درکه – ایستاسازه به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 700 مترمربع در منطقه درکه تهران واقع است. شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 1150 مترمربع و حداکثر عمق گود 11 متر بوده است.

چالش های پروژه: پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از چالش های اصلی این پروژه، خاک مرطوب و نباتی محل پروژه بود که منجر به افزایش صعوبت حفاری گمانه المان های تسلیح می گردید. حتی در برخی از موارد، موجب می شد تعداد گمانه های جبرانی نیز افزایش یابد. افزون بر این، فضای سبز مجاور دیواره جنوبی پروژه شامل درختان قدیمی و تنومندی بود که با توجه به ضرورت حفظ و نگهداری آن ها، می بایستی به طور مناسب و مقتضی محافظت می گردیدند.

راهکارهای ارائه شده: با توجه به محل قرارگیری پروژه و بروز مشکلات عدیده، پایدارسازی دیواره های پروژه به صورت ترکیبی از سیستم نیلینگ و انکراژ در دستور کار تیم اجرایی شرکت ایستا سازه قرار گرفت. همچنین جهت رفع مشکل خاک مرطوب و نباتی محل پروژه، تزریق های موضعی نیز انجام می گردید.

پروژه درکه

پروژه درکه
پروژه درکه – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری پروژه درکه – ایستاسازه به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 700 مترمربع در منطقه درکه تهران واقع است. شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 1150 مترمربع و حداکثر عمق گود 11 متر بوده است.

چالش های پروژه: پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از چالش های اصلی این پروژه، خاک مرطوب و نباتی محل پروژه بود که منجر به افزایش صعوبت حفاری گمانه المان های تسلیح می گردید. حتی در برخی از موارد، موجب می شد تعداد گمانه های جبرانی نیز افزایش یابد. افزون بر این، فضای سبز مجاور دیواره جنوبی پروژه شامل درختان قدیمی و تنومندی بود که با توجه به ضرورت حفظ و نگهداری آن ها، می بایستی به طور مناسب و مقتضی محافظت می گردیدند.

راهکارهای ارائه شده: با توجه به محل قرارگیری پروژه و بروز مشکلات عدیده، پایدارسازی دیواره های پروژه به صورت ترکیبی از سیستم نیلینگ و انکراژ در دستور کار تیم اجرایی شرکت ایستا سازه قرار گرفت. همچنین جهت رفع مشکل خاک مرطوب و نباتی محل پروژه، تزریق های موضعی نیز انجام می گردید.

سایر پروژه ها

پروژه مترو شهران

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی پل رومی – دولو

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ظفر – دلیری

اطلاعات بیشتر