ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مسکونی زعفرانیه – ب

پروژه زعفرانیه-ب- ایستاسازه
پروژه زعفرانیه-ب- ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی زعفرانیه – ب:

کاربری پروژه مسکونی زعفرانیه – ب ایستاسازه به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 3200 متر مربع در خیابان ب منطقه زعفرانیه واقع در منطقه 1 شهرداری تهران می باشد. مدیران شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده اند. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه زعفرانیه – ب برابر با 16 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. بر اساس برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود و گزارش ارائه شده توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2900 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم، متمایز و چالش برانگیز صورت گرفته در پروژه مسکونی زعفرانیه – ب شرکت ایستاسازه تکه تکه و خرد کردن حجم قابل توجه سنگ های درشت و حجیم به دست آمده از محل پروژه می باشد.

چالش های پروژه مسکونی زعفرانیه – ب:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری در مرحله نخست و پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تأمین مصالح و اجرا بسیار مهم و تعیین کننده می باشد، انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت است تا بتوان بر اساس معیارها، پارامترها و نتایج گزارش شده در آن، طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود را انجام داد. این موضوع می بایست مستقل از عوامل گوناگونی همچون نوع گمانه اکتشافی اعم از دستی یا ماشینی و روش حفاری گمانه اکتشافی اعم از مغزه گیری ممتد یا آب شویی برای هر نوع گزارش مطالعات ژئوتکنیک تنظیم شده برقرار باشد. بر اساس گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی انجام شده و علی رغم اینکه پس از حصول نمونه های خاک از محل گمانه های ماشینی، برای به دست آوردن پارامترهای شاخص و مقاومتی خاک و همچنین پارامترهای فیزیکی خاک برای ساختگاه پروژه، آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک همچون دانه بندی و هیدرومتری، وزن مخصوص، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، نفوذپذیری، برش مستقیم و تک محوری در محل آزمایشگاه مکانیک خاک انجام شده بود، ولی با توجه به تخصص و تجربیات فنی همکاران طراحی و اجرایی در پروژه های مشابه در شمال شهر تهران به ویژه در منطقه زعفرانیه، مقادیر مندرج در گزارش ارائه شده همچون درصد ریزدانه و درشت دانه موجود در خاک، وزن مخصوص، درصد رطوبت، حد انقباض، حد خمیری، حد روانی، درصد تراکم، ضریب نفوذپذیری، مدول الاستیسیته، ضریب پوآسون، ضریب چسبندگی مؤثر و زاویه اصطکاک داخلی مؤثر خاک به عنوان پارامترهای مورد نیاز ژئوتکنیکی برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود چندان قابل اعتماد نبودند. همچنین وجود خاک دستی (نخاله) در هیچ یک از گمانه های اکتشافی انجام شده گزارش نشده بود در حالی که با بازدید اولیه همکاران از محل پروژه، به وجود لایه های خاک دستی در ساختگاه محل پروژه پی برده شده بود.

همچنین متأسفانه به دلیل عدم انجام آزمایش های در محل (برجا) همچون آزمایش برش برجا (In-Situ Shear Test) و بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test – PLT) در محل پروژه زعفرانیه – ب، پارامترهای مقاومتی نمونه دست نخورده خاک در گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی آن درج نشده بود.

از سوی دیگر، گزارش مکانیک خاک و مهندسی پی در سال های گذشته انجام شده بود و بسیاری از مقادیر و پارامترهای مورد نیاز طراحی مطابق با شیوه نامه های طراحی و استانداردهای امروزی در آن درج نگردیده بود. پیش بینی می شد که مطالعات پیشین صرفاً برای اخذ تأییدیه های لازم فنی و اجرایی از نهادها و سازمان های ذی ربط همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام شده باشد.

در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، بسیار مهم بوده و در فرآیند طراحی و اجرا بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. در پروژه مسکونی زعفرانیه – ب ایستاسازه به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه پر تراکم، سازه های همجوار پروژه به صورت ساختمان های مسکونی بودند. این امر موجب گردید تا حضور ساکنین زیاد در اطراف پروژه، چالش هایی برای همکاران اجرایی ایجاد شود. به عنوان نمونه، برنامه ریزی عملیات اجرایی اعم از پایدارسازی و خاکبرداری می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم ضروری می ساخت تا در به کارگیری دستگاه ها و راه اندازی آنها، ساعات استراحت ساکنین در طی شبانه روز مد نظر قرار گرفته و در راستای رعایت و حفظ آرامش آنان کوشش گردد.

به علت همجواری دیواره های پروژه با خیابان ب احتمال داشت تا در حین عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) به عوارض و تأسیسات شهری همچون لوله ها و انشعابات آب شرب، فاضلاب، گاز و برق برخورد شود. از این رو، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری این عوارض شهری از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

قرارگیری پروژه مسکونی زعفرانیه – ب ایستاسازه در منطقه پر تراکم زعفرانیه، عوامل پروژه را با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه کرده بود. در طی عملیات خاکبرداری علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک همچون کامیون های کمپرسی و در برخی موارد توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار مهم و چالش آفرین بود زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان ب و نحوه دسترسی به اتوبان شهید مصطفی چمران جهت سهولت و حفظ تداوم و پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و هماهنگی های لازم با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا انجام و مجوزهای لازم اخذ می شد. همچنین در فرآیند طراحی، استفاده از شمع های بلند فلزی (سولجر پایل) و معلق ارائه گردید. از این رو، به هنگام انجام عملیات اجرایی این شمع ها همچون مراحل جای گذاری، نصب و بتن ریزی ریشه شمع ها از جرثقیل های دکل بلند استفاده شود که این امر سبب گردید تا چالش هایی در جانمایی، استقرار و دسترسی مناسب ترافیکی این ماشین آلات ایجاد گردد.

در مجاورت دیواره شمالی پروژه حیاط ساختمان مسکونی همسایه قرار داشت که چندین درخت را در خود جای داده بود. آبیاری مداوم و مستمر این فضای سبز و درختان موجود در آن چالش هایی را برای همکاران ما هم در مرحله طراحی و هم در مرحله اجرای سیستم پایدارسازی دیواره ها ایجاد نموده بود.

عمده مناطق شمال شهر تهران همچون منطقه زعفرانیه، قنات های آب بسیاری را در خود جای داده است. از این رو، می بایست حضور آب در اطراف گودهای این مناطق حتماً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در طی عملیات پایدارسازی این پروژه نیز به وجود یک قنات قدیمی آب پی برده شد. این موضوع مطابق آن چیزی بود که همکاران اجرایی ما بر اساس تجربه خود در پروژه های مشابه در منطقه زعفرانیه همچون پروژه زعفرانیه – الف و مقدس اردبیلی – کیهان، انتظار بروز چنین چالشی را در طی عملیات اجرایی اعم از پایدارسازی و خاکبرداری داشتند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی زعفرانیه – ب:

با توجه به قدیمی بودن و قابل اطمینان نبودن نتایج و پارامترهای گزارش در مطالعات ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مهندسی پی انجام شده برای ساختگاه پروژه، حفاری چند حلقه گمانه اکتشافی ماشینی و دستی جهت تدقیق نتایج و پارامترهای مورد نیاز برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و به دست آوردن دید بهتر و واقع گرایانه تر از جنس و وضعیت لایه های خاک محل پروژه در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت. همچنین در محل یکی از گمانه های اکتشافی ماشینی، آزمایش های در محل (برجا) یعنی آزمایش برش برجا (In-Situ Shear Test) و بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test – PLT) جهت دستیابی به پارامترهای مقاومتی نمونه دست نخورده خاک صورت پذیرفت.

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، در دیواره های غربی و جنوبی استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) جهت پایدارسازی ارائه و اجرا گردید. همچنین با توجه به وجود تأسیسات شهری، همکاران اجرایی با هماهنگی دفتر فنی و طراحی شرکت ایستاسازه، گمانه های عناصر تسلیح ردیف نخست را از تراز دو و نیم متری و با زاویه ۲۵ درجه (بیشتر از زاویه 10 درجه سایر گمانه ها) حفاری نمودند تا از برخورد احتمالی گمانه ها به تأسیسات شهری اعلام شده توسط سازمان های ذی ربط در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

برای پایدارسازی دیواره شمالی گود ترکیبی از شمع های فلزی معلق شش متری (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این با توجه به آبیاری مداوم و مستمر فضای سبز موجود در بالای این دیواره، استفاده از لوله های زهکش و نوارهای زهکش ژئوتکستایل با تراکم بیشتری در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت.

برای پایدارسازی دیواره شرقی که در بر آن، یک ساختمان مسکونی قدیمی وجود داشت از سیستم دیوار برلنی استفاده شد.

به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. در بسیاری از مواقع، تیم مدیریت پروژه سعی می کرد تا برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی، با محوریت انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، تنظیم گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز دستگاه حفاری (دریل واگن) و دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و بستن صفحات مشبک مش (مش بندی) در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور کامیون های کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد.

وجود قنات در محدوده اطراف پروژه، مدیریت پروژه و همکاران اجرایی را ملزم نمود تا تدابیری جهت جلوگیری از تجمع آب در پشت دیواره ها و ایجاد فشار جانبی هیدرواستاتیک و کنترل و ممانعت از ورود آب به محوطه کارگاه بیاندیشند. از این رو، ضرورت یافت تا سیستم زهکشی مناسب و کارآمد طراحی و اجرا گردد.

پروژه مسکونی زعفرانیه – ب

پروژه زعفرانیه-ب- ایستاسازه
پروژه زعفرانیه-ب- ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی زعفرانیه – ب:

کاربری پروژه مسکونی زعفرانیه – ب ایستاسازه به صورت مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 3200 متر مربع در خیابان ب منطقه زعفرانیه واقع در منطقه 1 شهرداری تهران می باشد. مدیران شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده اند. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (پی یا فونداسیون) سازه پروژه زعفرانیه – ب برابر با 16 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. بر اساس برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود و گزارش ارائه شده توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2900 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم، متمایز و چالش برانگیز صورت گرفته در پروژه مسکونی زعفرانیه – ب شرکت ایستاسازه تکه تکه و خرد کردن حجم قابل توجه سنگ های درشت و حجیم به دست آمده از محل پروژه می باشد.

چالش های پروژه مسکونی زعفرانیه – ب:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری در مرحله نخست و پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تأمین مصالح و اجرا بسیار مهم و تعیین کننده می باشد، انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت است تا بتوان بر اساس معیارها، پارامترها و نتایج گزارش شده در آن، طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود را انجام داد. این موضوع می بایست مستقل از عوامل گوناگونی همچون نوع گمانه اکتشافی اعم از دستی یا ماشینی و روش حفاری گمانه اکتشافی اعم از مغزه گیری ممتد یا آب شویی برای هر نوع گزارش مطالعات ژئوتکنیک تنظیم شده برقرار باشد. بر اساس گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی انجام شده و علی رغم اینکه پس از حصول نمونه های خاک از محل گمانه های ماشینی، برای به دست آوردن پارامترهای شاخص و مقاومتی خاک و همچنین پارامترهای فیزیکی خاک برای ساختگاه پروژه، آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک همچون دانه بندی و هیدرومتری، وزن مخصوص، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، نفوذپذیری، برش مستقیم و تک محوری در محل آزمایشگاه مکانیک خاک انجام شده بود، ولی با توجه به تخصص و تجربیات فنی همکاران طراحی و اجرایی در پروژه های مشابه در شمال شهر تهران به ویژه در منطقه زعفرانیه، مقادیر مندرج در گزارش ارائه شده همچون درصد ریزدانه و درشت دانه موجود در خاک، وزن مخصوص، درصد رطوبت، حد انقباض، حد خمیری، حد روانی، درصد تراکم، ضریب نفوذپذیری، مدول الاستیسیته، ضریب پوآسون، ضریب چسبندگی مؤثر و زاویه اصطکاک داخلی مؤثر خاک به عنوان پارامترهای مورد نیاز ژئوتکنیکی برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود چندان قابل اعتماد نبودند. همچنین وجود خاک دستی (نخاله) در هیچ یک از گمانه های اکتشافی انجام شده گزارش نشده بود در حالی که با بازدید اولیه همکاران از محل پروژه، به وجود لایه های خاک دستی در ساختگاه محل پروژه پی برده شده بود.

همچنین متأسفانه به دلیل عدم انجام آزمایش های در محل (برجا) همچون آزمایش برش برجا (In-Situ Shear Test) و بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test – PLT) در محل پروژه زعفرانیه – ب، پارامترهای مقاومتی نمونه دست نخورده خاک در گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی آن درج نشده بود.

از سوی دیگر، گزارش مکانیک خاک و مهندسی پی در سال های گذشته انجام شده بود و بسیاری از مقادیر و پارامترهای مورد نیاز طراحی مطابق با شیوه نامه های طراحی و استانداردهای امروزی در آن درج نگردیده بود. پیش بینی می شد که مطالعات پیشین صرفاً برای اخذ تأییدیه های لازم فنی و اجرایی از نهادها و سازمان های ذی ربط همچون سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام شده باشد.

در پروژه های گودبرداری و پایدارسازی، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده، بسیار مهم بوده و در فرآیند طراحی و اجرا بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. در پروژه مسکونی زعفرانیه – ب ایستاسازه به جهت قرارگیری زمین پروژه در منطقه پر تراکم، سازه های همجوار پروژه به صورت ساختمان های مسکونی بودند. این امر موجب گردید تا حضور ساکنین زیاد در اطراف پروژه، چالش هایی برای همکاران اجرایی ایجاد شود. به عنوان نمونه، برنامه ریزی عملیات اجرایی اعم از پایدارسازی و خاکبرداری می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. رسیدن به این مهم ضروری می ساخت تا در به کارگیری دستگاه ها و راه اندازی آنها، ساعات استراحت ساکنین در طی شبانه روز مد نظر قرار گرفته و در راستای رعایت و حفظ آرامش آنان کوشش گردد.

به علت همجواری دیواره های پروژه با خیابان ب احتمال داشت تا در حین عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) به عوارض و تأسیسات شهری همچون لوله ها و انشعابات آب شرب، فاضلاب، گاز و برق برخورد شود. از این رو، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری این عوارض شهری از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

قرارگیری پروژه مسکونی زعفرانیه – ب ایستاسازه در منطقه پر تراکم زعفرانیه، عوامل پروژه را با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد ماشین آلات حمل مصالح مواجه کرده بود. در طی عملیات خاکبرداری علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک همچون کامیون های کمپرسی و در برخی موارد توقف در همجواری محل پروژه جهت بارگیری خاک، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک بسیار مهم و چالش آفرین بود زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان ب و نحوه دسترسی به اتوبان شهید مصطفی چمران جهت سهولت و حفظ تداوم و پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و هماهنگی های لازم با پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا انجام و مجوزهای لازم اخذ می شد. همچنین در فرآیند طراحی، استفاده از شمع های بلند فلزی (سولجر پایل) و معلق ارائه گردید. از این رو، به هنگام انجام عملیات اجرایی این شمع ها همچون مراحل جای گذاری، نصب و بتن ریزی ریشه شمع ها از جرثقیل های دکل بلند استفاده شود که این امر سبب گردید تا چالش هایی در جانمایی، استقرار و دسترسی مناسب ترافیکی این ماشین آلات ایجاد گردد.

در مجاورت دیواره شمالی پروژه حیاط ساختمان مسکونی همسایه قرار داشت که چندین درخت را در خود جای داده بود. آبیاری مداوم و مستمر این فضای سبز و درختان موجود در آن چالش هایی را برای همکاران ما هم در مرحله طراحی و هم در مرحله اجرای سیستم پایدارسازی دیواره ها ایجاد نموده بود.

عمده مناطق شمال شهر تهران همچون منطقه زعفرانیه، قنات های آب بسیاری را در خود جای داده است. از این رو، می بایست حضور آب در اطراف گودهای این مناطق حتماً مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در طی عملیات پایدارسازی این پروژه نیز به وجود یک قنات قدیمی آب پی برده شد. این موضوع مطابق آن چیزی بود که همکاران اجرایی ما بر اساس تجربه خود در پروژه های مشابه در منطقه زعفرانیه همچون پروژه زعفرانیه – الف و مقدس اردبیلی – کیهان، انتظار بروز چنین چالشی را در طی عملیات اجرایی اعم از پایدارسازی و خاکبرداری داشتند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی زعفرانیه – ب:

با توجه به قدیمی بودن و قابل اطمینان نبودن نتایج و پارامترهای گزارش در مطالعات ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مهندسی پی انجام شده برای ساختگاه پروژه، حفاری چند حلقه گمانه اکتشافی ماشینی و دستی جهت تدقیق نتایج و پارامترهای مورد نیاز برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و به دست آوردن دید بهتر و واقع گرایانه تر از جنس و وضعیت لایه های خاک محل پروژه در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت. همچنین در محل یکی از گمانه های اکتشافی ماشینی، آزمایش های در محل (برجا) یعنی آزمایش برش برجا (In-Situ Shear Test) و بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test – PLT) جهت دستیابی به پارامترهای مقاومتی نمونه دست نخورده خاک صورت پذیرفت.

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، در دیواره های غربی و جنوبی استفاده از روش میخ کوبی (نیلینگ) جهت پایدارسازی ارائه و اجرا گردید. همچنین با توجه به وجود تأسیسات شهری، همکاران اجرایی با هماهنگی دفتر فنی و طراحی شرکت ایستاسازه، گمانه های عناصر تسلیح ردیف نخست را از تراز دو و نیم متری و با زاویه ۲۵ درجه (بیشتر از زاویه 10 درجه سایر گمانه ها) حفاری نمودند تا از برخورد احتمالی گمانه ها به تأسیسات شهری اعلام شده توسط سازمان های ذی ربط در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

برای پایدارسازی دیواره شمالی گود ترکیبی از شمع های فلزی معلق شش متری (سولجر)، میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) مورد استفاده قرار گرفت. علاوه بر این با توجه به آبیاری مداوم و مستمر فضای سبز موجود در بالای این دیواره، استفاده از لوله های زهکش و نوارهای زهکش ژئوتکستایل با تراکم بیشتری در دستور کار همکاران اجرایی قرار گرفت.

برای پایدارسازی دیواره شرقی که در بر آن، یک ساختمان مسکونی قدیمی وجود داشت از سیستم دیوار برلنی استفاده شد.

به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. در بسیاری از مواقع، تیم مدیریت پروژه سعی می کرد تا برنامه کاری روزانه عوامل اجرایی، با محوریت انجام عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، تنظیم گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز دستگاه حفاری (دریل واگن) و دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و بستن صفحات مشبک مش (مش بندی) در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور کامیون های کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد.

وجود قنات در محدوده اطراف پروژه، مدیریت پروژه و همکاران اجرایی را ملزم نمود تا تدابیری جهت جلوگیری از تجمع آب در پشت دیواره ها و ایجاد فشار جانبی هیدرواستاتیک و کنترل و ممانعت از ورود آب به محوطه کارگاه بیاندیشند. از این رو، ضرورت یافت تا سیستم زهکشی مناسب و کارآمد طراحی و اجرا گردد.

سایر پروژه ها

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر
follow our social’s