ایستاسازه
En Ar

پروژه شهر قدس - کرامت - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت:


پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت یکی از پروژه های پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه در تهران می باشد. زمین این پروژه که در شهرک فرزان قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به مقدار 460 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم و طراحی صورت گرفته برای سازه پروژه و پس از بررسی های انجام شده توسط تیم فنی بخش پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه، عمق قرارگیری پی سازه و تراز نهایی عملیات گودبرداری منفی 8 متر از تراز مبنا در نظر گرفته شد. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران واحد نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 380 متر مربع بوده است.


چالش های پروژه شهر قدس – کرامت:


در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، توجه و لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون سازه های اطراف گود در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. وضعیت همجواری های پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت به گونه ای بود که دیواره های گود به صورت ترکیبی در مجاورت عوارض و سربارهای مختلفی همچون ساختمان های مسکونی چند طبقه احداث شده، خیابان و معابر دسترسی و حیاط های همسایه های مجاور قرار داشت، به گونه ای که گذر محلی در مجاورت ضلع شمالی گود و خیابان اصلی در همجواری با دیواره غربی پروژه قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان 5 طبقه و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع شرقی و حیاط زمین پروژه در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. حضور ساختمان های مسکونی پر تعداد و تعدد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا ارکان پروژه به ویژه عوامل کارفرمای محترم با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور به ویژه مالکین خصوصی زمین های مجاور دیواره شرقی روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت مالکین واحدهای مجاور، ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند.

وجود ساختمان های مسکونی در مجاورت دیواره شرقی و همچنین در نزدیکی محل زمین پروژه سبب گردید تا زمان کاری و فعالیت نیروی انسانی و به کارگیری ماشین آلات همچون دستگاه حفاری (دریل واگن) و دستگاه فشار هوا (کمپرسور باد) بسیار محدود شده و با چالش روبرو گردد.

مساحت کوچک زمین پروژه، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را با چالش های اساسی روبرو کرده بود. با توجه به عرض کم زمین پروژه و طویل بودن آن، رمپ دسترسی برای انجام عملیات خاکبرداری و عبور و مرور ماشین آلات مربوطه در ضلع شمالی پروژه ایجاد گردیده بود. از سویی دیگر، با توجه به کارگیری سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره شرقی گود، صعوبت و چالش مضاعفی برای همکاران اجرایی مستقر در کارگاه در طی فرآیند پایدارسازی دیواره ها و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک ایجاد نمود. محدود شدن و کاهش شعاع عملیاتی بیل های مکانیکی در ترازهای مختلف عملیات پایدارسازی دیواره ها موجب کاهش بازده ماشین آلات گردیده و افت قابل توجهی در سرعت پیشروی عملیات اجرایی را سبب گردیده بود.

در ترازهای پایین تر پروژه، نوع و جنس خاک دست خوش تغییر گردیده بود و به علت کمبود فضای عملیاتی، استفاده از بیل مکانیکی بزرگ ممکن نبود. از این رو، استفاده از مینی بیل باعث افزایش مدت زمان عملیات پایدارسازی و خاکبرداری گردید. با این حال می بایست عملیات نصب اجزای پایدارسازی و پنل برداری به نحوی مدیریت می گردید تا کارکرد ماشین آلات خاکبرداری مختل نگردد.

چالش دیگر این پروژه کارکرد همزمان اکیپ و نفرات جوشکاری اعضای شمع های فولادی و سازه نگهبان خرپایی و اکیپ اجرایی عملیات بتن پاشی دیواره ها (شاتکریت) بود. مدیریت زمان و تعیین جبهه کاری مناسب برای گروه های اجرایی مختلف حاضر در محل کارگاه و متناسب با برنامه زمانی پروژه باید به گونه ای صورت می پذیرفت که برنامه زمان بندی کلی پروژه با چالش مواجه نگردد و پروژه مطابق با برنامه از پیش تعیین شده، تحویل کارفرمای محترم گردد.


راهکارهای ارائه شده در پروژه شهر قدس – کرامت:


در پروژه شهر قدس – کرامت پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح از مالکین واحدهای ساختمان مسکونی مجاور دیواره شرقی، استفاده از روش هایی همچون نیلینگ (میخکوبی دیواره ها) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره مذکور منتفی گردید. از این رو، همکاران دفتر فنی و گروه پایدارسازی گودهای عمیق طبق درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به بررسی استفاده از روش مهار متقابل (استرات) و سازه نگهبان خرپایی در طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره مذکور نمودند که با توجه به امکان حفاری گمانه های تسلیح در دیواره مقابل یعنی دیواره غربی و در نتیجه بهینه نبودن استفاده از روش مهار متقابل (استرات)، به کارگیری روش پایدارسازی قدیمی و بسیار رایج در کشور ما یعنی روش سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره شرقی گود و رسیدن به تراز زیر پی سازه پروژه به کارفرمای محترم ارائه گردید. همچنین جهت تأمین استحکام و پایداری دیواره های شمالی، غربی و جنوبی گود از روش میخ کوبی (نیلینگ) و در برخی از موارد، شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) استفاده گردید. لازم به ذکر است عملیات بتن پاشی (شاتکریت) بر روی تمامی دیوارهای گود صورت پذیرفت.

به دلیل حساسیت بالا و دقت نظر همکاران اجرایی مستقر در کارگاه، همکاران واحد نقشه برداری طی برنامه ای منظم، عملیات پایش (مانیتورینگ) تغییر مکان دیواره های گود را به صورت مستمر انجام دادند تا حرکات خاک پشت رویه شاتکریتی و جابجایی دیواره های پروژه را به دست آورند. این امر سبب گردید تا با آگاهی کافی و به موقع و پیش از بروز هرگونه حادثه یا مشکل احتمالی نسبت به رفع آن در طی فرآیند پایدارسازی دیواره های گود اقدام گردد تا در سریع ترین زمان ممکن مرتفع گردیده و مانع از توقف عملیات اجرایی پروژه گردد.

تأمین آسایش و آرامش همسایگان مجاور پروژه در طی ساعات شبانه روز که از نظر جمعیت و عبور و مرور تراکم بالایی داشت و با توجه به استفاده از ماشین آلات سنگین و ایجاد سر و صدای زیاد، بسیار مهم و حائز اهمیت بود. رسیدن به این مهم مستلزم راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها و ماشین آلات در ساعات ابتدایی روز بود تا آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی همجوار و نزدیک پروژه حفظ گردد و خللی در استراحت آنها در طی شبانه روز ایجاد ننماید. همچنین در این راستا، مدیریت پروژه شرکت ایستاسازه تلاش نمود تا با به کارگیری ادوات و وسایل مولد آلودگی صوتی کمتر، در تحقق این هدف کوشا و بیش از پیش موفق باشد.

با توجه به محدودیت ایجاد رمپ دسترسی برای عملیات خاکبرداری، استفاده از روش دو بیل جهت تکمیل و پیشبرد فرآیند خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک مد نظر قرار گرفت. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد. همچنین عوامل اجرایی پروژه در رابطه با رفع چالش خاکبرداری و تسهیل فرآیند آن چندین راه حل را به کار گرفتند. این مراحل شامل تقسیم بندی جبهه کاری بود. بدین صورت که ابتدا طرح پایدارسازی دیواره غربی و جنوبی پروژه اجرا گردید. سپس با هدف بهینه نمودن هزینه های مالی پروژه و افزایش سرعت و پیشبرد برنامه زمان بندی پروژه، عملیات خاکبرداری و پایدارسازی به صورت همزمان انجام می گرفت و خاک در طول پروژه جابجا می گردید که این موضوع با مدیریت دقیق همکاران اجرایی محقق گردید.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی این شرکت همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت اعضای سازه نگهبان خرپایی و شمع های فولادی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی، اکیپ خاکبرداری و اکیپ تخصصی حفر چاهک های مخصوص شمع های فولادی و اعضای قائم سازه نگهبان خرپایی به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا با رعایت برنامه زمان بندی، پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند تا عملیات اجرای شالوده و اعضای اسکلت سازه پروژه آغاز گردد.

پروژه شهر قدس – کرامت

پروژه شهر قدس - کرامت - شرکت عمرانی و مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت:


پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت یکی از پروژه های پایدارسازی دیواره های گود شرکت ایستاسازه در تهران می باشد. زمین این پروژه که در شهرک فرزان قرار دارد، دارای مساحت تقریبی به مقدار 460 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم و طراحی صورت گرفته برای سازه پروژه و پس از بررسی های انجام شده توسط تیم فنی بخش پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه، عمق قرارگیری پی سازه و تراز نهایی عملیات گودبرداری منفی 8 متر از تراز مبنا در نظر گرفته شد. این شرکت مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود را در این پروژه عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران واحد نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 380 متر مربع بوده است.


چالش های پروژه شهر قدس – کرامت:


در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، توجه و لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون سازه های اطراف گود در فرآیند طراحی و اجرا بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. وضعیت همجواری های پروژه مسکونی شهر قدس – کرامت به گونه ای بود که دیواره های گود به صورت ترکیبی در مجاورت عوارض و سربارهای مختلفی همچون ساختمان های مسکونی چند طبقه احداث شده، خیابان و معابر دسترسی و حیاط های همسایه های مجاور قرار داشت، به گونه ای که گذر محلی در مجاورت ضلع شمالی گود و خیابان اصلی در همجواری با دیواره غربی پروژه قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان 5 طبقه و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع شرقی و حیاط زمین پروژه در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. حضور ساختمان های مسکونی پر تعداد و تعدد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا ارکان پروژه به ویژه عوامل کارفرمای محترم با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور به ویژه مالکین خصوصی زمین های مجاور دیواره شرقی روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت مالکین واحدهای مجاور، ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند.

وجود ساختمان های مسکونی در مجاورت دیواره شرقی و همچنین در نزدیکی محل زمین پروژه سبب گردید تا زمان کاری و فعالیت نیروی انسانی و به کارگیری ماشین آلات همچون دستگاه حفاری (دریل واگن) و دستگاه فشار هوا (کمپرسور باد) بسیار محدود شده و با چالش روبرو گردد.

مساحت کوچک زمین پروژه، انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک را با چالش های اساسی روبرو کرده بود. با توجه به عرض کم زمین پروژه و طویل بودن آن، رمپ دسترسی برای انجام عملیات خاکبرداری و عبور و مرور ماشین آلات مربوطه در ضلع شمالی پروژه ایجاد گردیده بود. از سویی دیگر، با توجه به کارگیری سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره شرقی گود، صعوبت و چالش مضاعفی برای همکاران اجرایی مستقر در کارگاه در طی فرآیند پایدارسازی دیواره ها و انجام عملیات خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک ایجاد نمود. محدود شدن و کاهش شعاع عملیاتی بیل های مکانیکی در ترازهای مختلف عملیات پایدارسازی دیواره ها موجب کاهش بازده ماشین آلات گردیده و افت قابل توجهی در سرعت پیشروی عملیات اجرایی را سبب گردیده بود.

در ترازهای پایین تر پروژه، نوع و جنس خاک دست خوش تغییر گردیده بود و به علت کمبود فضای عملیاتی، استفاده از بیل مکانیکی بزرگ ممکن نبود. از این رو، استفاده از مینی بیل باعث افزایش مدت زمان عملیات پایدارسازی و خاکبرداری گردید. با این حال می بایست عملیات نصب اجزای پایدارسازی و پنل برداری به نحوی مدیریت می گردید تا کارکرد ماشین آلات خاکبرداری مختل نگردد.

چالش دیگر این پروژه کارکرد همزمان اکیپ و نفرات جوشکاری اعضای شمع های فولادی و سازه نگهبان خرپایی و اکیپ اجرایی عملیات بتن پاشی دیواره ها (شاتکریت) بود. مدیریت زمان و تعیین جبهه کاری مناسب برای گروه های اجرایی مختلف حاضر در محل کارگاه و متناسب با برنامه زمانی پروژه باید به گونه ای صورت می پذیرفت که برنامه زمان بندی کلی پروژه با چالش مواجه نگردد و پروژه مطابق با برنامه از پیش تعیین شده، تحویل کارفرمای محترم گردد.


راهکارهای ارائه شده در پروژه شهر قدس – کرامت:


در پروژه شهر قدس – کرامت پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح از مالکین واحدهای ساختمان مسکونی مجاور دیواره شرقی، استفاده از روش هایی همچون نیلینگ (میخکوبی دیواره ها) و انکراژ (مهارگذاری) جهت پایدارسازی دیواره مذکور منتفی گردید. از این رو، همکاران دفتر فنی و گروه پایدارسازی گودهای عمیق طبق درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به بررسی استفاده از روش مهار متقابل (استرات) و سازه نگهبان خرپایی در طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره مذکور نمودند که با توجه به امکان حفاری گمانه های تسلیح در دیواره مقابل یعنی دیواره غربی و در نتیجه بهینه نبودن استفاده از روش مهار متقابل (استرات)، به کارگیری روش پایدارسازی قدیمی و بسیار رایج در کشور ما یعنی روش سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی دیواره شرقی گود و رسیدن به تراز زیر پی سازه پروژه به کارفرمای محترم ارائه گردید. همچنین جهت تأمین استحکام و پایداری دیواره های شمالی، غربی و جنوبی گود از روش میخ کوبی (نیلینگ) و در برخی از موارد، شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) استفاده گردید. لازم به ذکر است عملیات بتن پاشی (شاتکریت) بر روی تمامی دیوارهای گود صورت پذیرفت.

به دلیل حساسیت بالا و دقت نظر همکاران اجرایی مستقر در کارگاه، همکاران واحد نقشه برداری طی برنامه ای منظم، عملیات پایش (مانیتورینگ) تغییر مکان دیواره های گود را به صورت مستمر انجام دادند تا حرکات خاک پشت رویه شاتکریتی و جابجایی دیواره های پروژه را به دست آورند. این امر سبب گردید تا با آگاهی کافی و به موقع و پیش از بروز هرگونه حادثه یا مشکل احتمالی نسبت به رفع آن در طی فرآیند پایدارسازی دیواره های گود اقدام گردد تا در سریع ترین زمان ممکن مرتفع گردیده و مانع از توقف عملیات اجرایی پروژه گردد.

تأمین آسایش و آرامش همسایگان مجاور پروژه در طی ساعات شبانه روز که از نظر جمعیت و عبور و مرور تراکم بالایی داشت و با توجه به استفاده از ماشین آلات سنگین و ایجاد سر و صدای زیاد، بسیار مهم و حائز اهمیت بود. رسیدن به این مهم مستلزم راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها و ماشین آلات در ساعات ابتدایی روز بود تا آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی همجوار و نزدیک پروژه حفظ گردد و خللی در استراحت آنها در طی شبانه روز ایجاد ننماید. همچنین در این راستا، مدیریت پروژه شرکت ایستاسازه تلاش نمود تا با به کارگیری ادوات و وسایل مولد آلودگی صوتی کمتر، در تحقق این هدف کوشا و بیش از پیش موفق باشد.

با توجه به محدودیت ایجاد رمپ دسترسی برای عملیات خاکبرداری، استفاده از روش دو بیل جهت تکمیل و پیشبرد فرآیند خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک مد نظر قرار گرفت. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد. همچنین عوامل اجرایی پروژه در رابطه با رفع چالش خاکبرداری و تسهیل فرآیند آن چندین راه حل را به کار گرفتند. این مراحل شامل تقسیم بندی جبهه کاری بود. بدین صورت که ابتدا طرح پایدارسازی دیواره غربی و جنوبی پروژه اجرا گردید. سپس با هدف بهینه نمودن هزینه های مالی پروژه و افزایش سرعت و پیشبرد برنامه زمان بندی پروژه، عملیات خاکبرداری و پایدارسازی به صورت همزمان انجام می گرفت و خاک در طول پروژه جابجا می گردید که این موضوع با مدیریت دقیق همکاران اجرایی محقق گردید.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی این شرکت همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت اعضای سازه نگهبان خرپایی و شمع های فولادی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی، اکیپ خاکبرداری و اکیپ تخصصی حفر چاهک های مخصوص شمع های فولادی و اعضای قائم سازه نگهبان خرپایی به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا با رعایت برنامه زمان بندی، پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند تا عملیات اجرای شالوده و اعضای اسکلت سازه پروژه آغاز گردد.

سایر پروژه ها

پروژه پارک فناوری پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه شهر قدس – کرامت

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک غرب – دادمان

اطلاعات بیشتر