ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه ظفر – دلیری

برای ساخت طبقات سازه ای منفی (پایین تر از تراز سطح خیابان مجاور) می بایست عملیات گودبرداری عمیق و به تبع آن پایدارسازی دیواره ها صورت پذیرد. در این حالت می توان از سازه های نگهبان مختلف در طی عملیات گودبرداری استفاده نمود.

همکاران دفتر فنی و طراحی شرکت ایستاسازه جهت پایدارسازی دیواره های گود پروژه مسکونی ظفر – دلیری دو روش سازه نگهبان نیلینگ (میخ کوبی) و سازه نگهبان خرپایی را به کارفرمای محترم ارائه نمودند. این دو روش متناسب با وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز و امکان حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در محدوده زمین های مجاور همچون زیر تراز پی (فونداسیون) ساختمان های مسکونی همجوار مطابق با موافقت و رضایت مالکین آنها طراحی و اجرا گردید.

در روش سازه نگهبان نیلینگ (میخ کوبی) پس از انجام عملیات پنل برداری، تسطیح و رگلاژ، بستن مش و بتن پاشی (اجرای رویه شاتکریتی)، گمانه های تعیین شده در نقشه های اجرایی با استفاده از دستگاه دریل واگن حفاری می گردد. پس از آن، میلگردهای بافته شده در داخل گمانه ها قرار داده شده و عملیات تزریق دوغاب صورت می پذیرد. برای پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی پروژه مسکونی ظفر – دلیری از روش سازه نگهبان نیلینگ استفاده شده است.

یکی از گزینه های موجود برای پایدارسازی دیواره های مجاور زمین ها و ساختمان هایی که مالکین آنها نسبت به انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) رضایت ندارند، استفاده از روش سازه نگهبان خرپایی می باشد. در این روش با اجرای اعضای فولادی قائم و مورب، در برابر فشار ناشی از خاک پشت دیواره و سربار آن مقاومت می گردد. جهت اتصال اعضای قائم و مورب به یکدیگر نیز از اعضای خرپایی استفاده می گردد. شایان ذکر است برای هر یک از اعضای مورب، پی منفرد اجرا شده و به وسیله شناژ افقی به هم وصل می گردند.

پروژه ظفر – دلیری

برای ساخت طبقات سازه ای منفی (پایین تر از تراز سطح خیابان مجاور) می بایست عملیات گودبرداری عمیق و به تبع آن پایدارسازی دیواره ها صورت پذیرد. در این حالت می توان از سازه های نگهبان مختلف در طی عملیات گودبرداری استفاده نمود.

همکاران دفتر فنی و طراحی شرکت ایستاسازه جهت پایدارسازی دیواره های گود پروژه مسکونی ظفر – دلیری دو روش سازه نگهبان نیلینگ (میخ کوبی) و سازه نگهبان خرپایی را به کارفرمای محترم ارائه نمودند. این دو روش متناسب با وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز و امکان حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در محدوده زمین های مجاور همچون زیر تراز پی (فونداسیون) ساختمان های مسکونی همجوار مطابق با موافقت و رضایت مالکین آنها طراحی و اجرا گردید.

در روش سازه نگهبان نیلینگ (میخ کوبی) پس از انجام عملیات پنل برداری، تسطیح و رگلاژ، بستن مش و بتن پاشی (اجرای رویه شاتکریتی)، گمانه های تعیین شده در نقشه های اجرایی با استفاده از دستگاه دریل واگن حفاری می گردد. پس از آن، میلگردهای بافته شده در داخل گمانه ها قرار داده شده و عملیات تزریق دوغاب صورت می پذیرد. برای پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی پروژه مسکونی ظفر – دلیری از روش سازه نگهبان نیلینگ استفاده شده است.

یکی از گزینه های موجود برای پایدارسازی دیواره های مجاور زمین ها و ساختمان هایی که مالکین آنها نسبت به انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) رضایت ندارند، استفاده از روش سازه نگهبان خرپایی می باشد. در این روش با اجرای اعضای فولادی قائم و مورب، در برابر فشار ناشی از خاک پشت دیواره و سربار آن مقاومت می گردد. جهت اتصال اعضای قائم و مورب به یکدیگر نیز از اعضای خرپایی استفاده می گردد. شایان ذکر است برای هر یک از اعضای مورب، پی منفرد اجرا شده و به وسیله شناژ افقی به هم وصل می گردند.

جدیدترین ویدیوها

پروژه جمشیدیه – سی و دوم

ویدیو نصب تاور کرین یا جرثقیل برجی

عملیات بتن ریزی

پروژه ظفر – دلیری