ایستاسازه
En Ar

پروژه فرشته - ایستاسازه
پروژه فرشته – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری این پروژه به صورت برج باغ مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 1600 مترمربع در منطقه فرشته تهران واقع است. شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 2850 مترمربع و حداکثر عمق گود 26 متر بوده است.

چالش های پروژه: از چالش های عمومی پروژه پروژه فرشته – ایستاسازه می توان به وجود پارک و فضای سبز در دیواره شمالی پروژه اشاره کرد که تیم اجرایی را با یکی از مشکلات رایج در پروژه های گودبرداری شهری یعنی حضور آب و فشار هیدوراستاتیک ناشی از آن در پشت دیواره به علت آبیاری فضای سبز، مواجه کرده بود. در دیواره شرقی پروژه نیز سربار قابل توجه ناشی از یک برج مسکونی با دو طبقه زیرزمین وجود داشت که این امر موجب گردید تا تراز تقریبی 00/6- متر، گمانه بلند حفاری نگردد. همچنین وجود تأسیسات شهری همچون خطوط و انشعابات گاز شهری در دیواره جنوبی، صعوبت هایی در روند حفاری گمانه ها و پیشرفت عملیات پایدارسازی ایجاد نمود. علاوه بر تمامی چالش های فوق الذکر، خاک محل پروژه بسیار ریزشی بوده و حاوی ماسه بادی می باشد که این امر سرعت عملیات حفاری گمانه ها را کاهش داده و روند پیشرفت عملیات پایدارسازی را به مشکل مواجه نمود.

دسترسی ترافیکی و سهولت تردد جهت عبور و مرور ماشین آلات در پروژه های عمرانی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به قرارگیری محل این پروژه در محله پرتردد فرشته تهران، عوامل اجرایی پروژه با این چالش نیز روبرو بودند.

راهکارهای ارائه شده: با توجه به ریزشی بودن خاک محل پروژه تماماً از راد خودحفار جهت پایدارسازی دیواره های گود استفاده شد.

پروژه فرشته

پروژه فرشته - ایستاسازه
پروژه فرشته – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری این پروژه به صورت برج باغ مسکونی می باشد که در زمینی به مساحت 1600 مترمربع در منطقه فرشته تهران واقع است. شرکت ایستا سازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 2850 مترمربع و حداکثر عمق گود 26 متر بوده است.

چالش های پروژه: از چالش های عمومی پروژه پروژه فرشته – ایستاسازه می توان به وجود پارک و فضای سبز در دیواره شمالی پروژه اشاره کرد که تیم اجرایی را با یکی از مشکلات رایج در پروژه های گودبرداری شهری یعنی حضور آب و فشار هیدوراستاتیک ناشی از آن در پشت دیواره به علت آبیاری فضای سبز، مواجه کرده بود. در دیواره شرقی پروژه نیز سربار قابل توجه ناشی از یک برج مسکونی با دو طبقه زیرزمین وجود داشت که این امر موجب گردید تا تراز تقریبی 00/6- متر، گمانه بلند حفاری نگردد. همچنین وجود تأسیسات شهری همچون خطوط و انشعابات گاز شهری در دیواره جنوبی، صعوبت هایی در روند حفاری گمانه ها و پیشرفت عملیات پایدارسازی ایجاد نمود. علاوه بر تمامی چالش های فوق الذکر، خاک محل پروژه بسیار ریزشی بوده و حاوی ماسه بادی می باشد که این امر سرعت عملیات حفاری گمانه ها را کاهش داده و روند پیشرفت عملیات پایدارسازی را به مشکل مواجه نمود.

دسترسی ترافیکی و سهولت تردد جهت عبور و مرور ماشین آلات در پروژه های عمرانی بسیار حائز اهمیت است. با توجه به قرارگیری محل این پروژه در محله پرتردد فرشته تهران، عوامل اجرایی پروژه با این چالش نیز روبرو بودند.

راهکارهای ارائه شده: با توجه به ریزشی بودن خاک محل پروژه تماماً از راد خودحفار جهت پایدارسازی دیواره های گود استفاده شد.

سایر پروژه ها

پروژه کرج

اطلاعات بیشتر

پروژه فرشته

اطلاعات بیشتر

پروژه ظفر

اطلاعات بیشتر