ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی

پروژه برج باغ مسکونی فرشته - بوسنی - ایستاسازه

شرح کلی پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی:

پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شمال شهر تهران می باشد. مساحت کل زمین این پروژه که در منطقه فرشته تهران قرار داشت، برابر با 1600 متر مربع است. سطح کل پایدارسازی 2850 متر مربع و حداکثر عمق گود 26 متر بوده است. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در همجواری و محدوده پروژه به ویژه در دیواره شمالی آن بوده است. به گونه ای که سعی گردید تا فرآیند طراحی و عملیات اجرایی پروژه با هدف سازگاری بیشتر با محیط زیست، توأم باشد.

چالش های پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها و همچنین موقعیت قرارگیری تأسیسات شهری همواره یکی از چالش های متداول در پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری می باشد. در دیواره شرقی پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی نیز سربار سنگین و قابل توجه ناشی از یک برج مسکونی با دو طبقه زیرزمین وجود داشت که این امر موجب گردید طی فرآیند طراحی و عملیات پایدارسازی این دیواره تا تراز تقریبی 6/00- متر، گمانه بلند حفاری جهت نصب و جای گذاری اعضای تسلیح همچون میخ (نیل) یا مهاری (انکر) در نظر گرفته نشود. افزون بر این، به علت حضور ساکنین زیاد در این برج مسکونی و سایر ساختمان های مسکونی مجاور پروژه، برنامه ریزی عملیات اجرایی از قبیل پنل برداری، بستن صفحات مشبک مش، بتن پاشی و اجرای رویه شاتکریتی، حفاری گمانه های مربوط به المان های تسلیح و نصب و جای گذاری آنها، تزریق گمانه ها، خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. شرایط به گونه ای بود که راضی نمودن تمامی ساکنین همجوار به چالشی بسیار مهم برای تمامی ارکان پروژه تبدیل گردیده بود. رسیدن به این مهم ضروری می ساخت تا در به کارگیری تجهیزات پایدارسازی گود و راه اندازی آنها، ساعات استراحت ساکنین در طی شبانه روز مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این، حضور سازه های مسکونی با سربار قابل توجه نسبت به سایر دیواره ها ضروری می ساخت تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

در مجاورت دیواره جنوبی گود، عوارض و تأسیسات شهری همچون خطوط و انشعابات گاز، برق، آب شرب و فاضلاب قرار داشت که در مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری آنها از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به تراز قرارگیری آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری المان های تسلیح تعیین گردد. وجود این عوارض در روند حفاری گمانه های میخ ها (نیل ها) و مهاری ها (انکرها) و پیشرفت عملیات پایدارسازی صعوبت هایی ایجاد نمود.

پس از شروع عملیات پایدارسازی در پروژه فرشته – بوسنی، عوامل اجرایی پروژه با مشکل برخورد به لایه های خاک بسیار ریزشی و حاوی ماسه بادی مواجه گردیدند. با توجه به اینکه در بسیاری از گمانه های حفر شده جهت نصب و جای گذاری اعضای تسلیح همچون میخ (نیل) یا مهاری (انکر)، ریزش دیواره های گمانه تبدیل به یک مشکل ثابت گردیده بود و سرعت عملیات پایدارسازی و به تبع آن عملیات خاکبرداری کاهش یافته بود، همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

قرارگیری این پروژه در منطقه فرشته به عنوان یکی از نواحی پرتراکم تهران، عوامل پروژه را با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد تجهیزات حمل مصالح مواجه کرده بود. در طی عملیات خاکبرداری، علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در خیابان بوسنی، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک با چالش هایی همراه بود. زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان ولی عصر و محدودیت های تردد مربوط به آن جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوط گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

از چالش های دیگر پروژه پایدارسازی گود فرشته – بوسنی می توان به وجود پارک و فضای سبز در دیواره شمالی گود اشاره کرد که همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه را با یکی از مشکلات متداول در پروژه های گودبرداری شهری روبرو کرده بود. آبیاری فضای سبز مذکور موجب می گردید تا آب در پشت ضلع شمالی پروژه جمع شود. این امر علاوه بر ایجاد فشار هیدوراستاتیک بر روی دیواره، احتمال نشت و ورود آب به داخل گود را افزایش می داد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی:

با توجه به حضور ساختمان های مسکونی بلند مرتبه در مجاورت پروژه به ویژه در همجواری دیواره شرقی گود، پس از بازدید میدانی اعضای دفتر فنی و همکاران طراحی از محل پروژه و تدقیق نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و بررسی موارد مندرج در گزارش خاک پروژه و همچنین بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، سیستم ترکیبی میخ کوبی (نیلینگ) و مهار گذاری (انکراژ) به عنوان طرح پایدارسازی نهایی ارائه گردید. با توجه به حساسیت های موجود و اشاره شده در بخش پیشین، حفاری گمانه های مربوط به اعضای تسلیح و پیشروی عملیات خاکبرداری با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت. همچنین به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرمای محترم سعی گردید تا عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، انجام گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، بستن صفحات مشبک مش، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و عملیات کشش مهاری ها (انکرها) در دستور کار قرار گیرد.

ریزشی بودن خاک محل پروژه به علت جنس و ماهیت خاک پروژه که شامل ماسه بادی بود، موجب گردید تا علاوه بر استفاده از راد خود حفار در حفاری گمانه ها، در مرحله طراحی هم سعی گردد تا حد امکان با کاهش طول حفاری ها و استفاده بیشتر از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) به جای سیستم مهار گذاری (انکراژ)، به فرآیند حفاری سرعت بخشیده شود.

همچنین به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی و حفاری گمانه های اعضای تسلیح، همکاران اجرایی تمام دقت و تلاش خود را به کار بستند تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری همچون خطوط و انشعابات گاز، برق، آب شرب و فاضلاب زیر خیابان های اصلی ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

به علت وجود پارک و فضای سبز در دیواره شمالی گود، سعی گردید تا با طراحی روش زهکشی مناسب و کارآمد و متناسب با ابعاد پروژه از تجمع آب در پشت دیواره های گود جلوگیری گردد. فرآیند زهکشی طراحی شده شامل ترکیبی از نوارهای زهکش (ژئودین) و لوله های زهکش بود که تا حد امکان سعی گردید تا با تراکم بالایی اجرا گردند تا حصول اطمینان بیشتری از عدم تجمع آب پشت دیواره ها و ورود آن به داخل گود گردد.

پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی

پروژه برج باغ مسکونی فرشته - بوسنی - ایستاسازه

شرح کلی پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی:

پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در شمال شهر تهران می باشد. مساحت کل زمین این پروژه که در منطقه فرشته تهران قرار داشت، برابر با 1600 متر مربع است. سطح کل پایدارسازی 2850 متر مربع و حداکثر عمق گود 26 متر بوده است. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی و زهکشی دیواره ها با محوریت حفظ درختان، گیاهان و فضای سبز در همجواری و محدوده پروژه به ویژه در دیواره شمالی آن بوده است. به گونه ای که سعی گردید تا فرآیند طراحی و عملیات اجرایی پروژه با هدف سازگاری بیشتر با محیط زیست، توأم باشد.

چالش های پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها و همچنین موقعیت قرارگیری تأسیسات شهری همواره یکی از چالش های متداول در پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری می باشد. در دیواره شرقی پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی نیز سربار سنگین و قابل توجه ناشی از یک برج مسکونی با دو طبقه زیرزمین وجود داشت که این امر موجب گردید طی فرآیند طراحی و عملیات پایدارسازی این دیواره تا تراز تقریبی 6/00- متر، گمانه بلند حفاری جهت نصب و جای گذاری اعضای تسلیح همچون میخ (نیل) یا مهاری (انکر) در نظر گرفته نشود. افزون بر این، به علت حضور ساکنین زیاد در این برج مسکونی و سایر ساختمان های مسکونی مجاور پروژه، برنامه ریزی عملیات اجرایی از قبیل پنل برداری، بستن صفحات مشبک مش، بتن پاشی و اجرای رویه شاتکریتی، حفاری گمانه های مربوط به المان های تسلیح و نصب و جای گذاری آنها، تزریق گمانه ها، خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی مجاور پروژه حفظ گردد. شرایط به گونه ای بود که راضی نمودن تمامی ساکنین همجوار به چالشی بسیار مهم برای تمامی ارکان پروژه تبدیل گردیده بود. رسیدن به این مهم ضروری می ساخت تا در به کارگیری تجهیزات پایدارسازی گود و راه اندازی آنها، ساعات استراحت ساکنین در طی شبانه روز مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این، حضور سازه های مسکونی با سربار قابل توجه نسبت به سایر دیواره ها ضروری می ساخت تا عملیات پایش و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

در مجاورت دیواره جنوبی گود، عوارض و تأسیسات شهری همچون خطوط و انشعابات گاز، برق، آب شرب و فاضلاب قرار داشت که در مرحله طراحی، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری آنها از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به تراز قرارگیری آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری المان های تسلیح تعیین گردد. وجود این عوارض در روند حفاری گمانه های میخ ها (نیل ها) و مهاری ها (انکرها) و پیشرفت عملیات پایدارسازی صعوبت هایی ایجاد نمود.

پس از شروع عملیات پایدارسازی در پروژه فرشته – بوسنی، عوامل اجرایی پروژه با مشکل برخورد به لایه های خاک بسیار ریزشی و حاوی ماسه بادی مواجه گردیدند. با توجه به اینکه در بسیاری از گمانه های حفر شده جهت نصب و جای گذاری اعضای تسلیح همچون میخ (نیل) یا مهاری (انکر)، ریزش دیواره های گمانه تبدیل به یک مشکل ثابت گردیده بود و سرعت عملیات پایدارسازی و به تبع آن عملیات خاکبرداری کاهش یافته بود، همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه با استفاده از تجربه خود در پروژه های مشابه، راهکارهایی جهت مرتفع نمودن این مشکل به کارفرمای محترم ارائه نمودند.

قرارگیری این پروژه در منطقه فرشته به عنوان یکی از نواحی پرتراکم تهران، عوامل پروژه را با چالش دسترسی ترافیکی در طی عملیات خاکبرداری و حمل خاک و تردد تجهیزات حمل مصالح مواجه کرده بود. در طی عملیات خاکبرداری، علاوه بر عبور و مرور ماشین آلات سنگین خاکبرداری و حمل خاک و دسترسی سخت در خیابان بوسنی، زمان کارکرد آنها و بارگیری و حمل خاک با چالش هایی همراه بود. زیرا افزون بر رعایت حال ساکنین ساختمان های مجاور، می بایست بار ترافیکی خیابان های مجاور همچون خیابان ولی عصر و محدودیت های تردد مربوط به آن جهت سهولت و حفظ پیوستگی فرآیند حمل خاک در نظر گرفته می شد و استعلام های مربوط گرفته شده و هماهنگی های لازم انجام می شد.

از چالش های دیگر پروژه پایدارسازی گود فرشته – بوسنی می توان به وجود پارک و فضای سبز در دیواره شمالی گود اشاره کرد که همکاران اجرایی شرکت ایستاسازه را با یکی از مشکلات متداول در پروژه های گودبرداری شهری روبرو کرده بود. آبیاری فضای سبز مذکور موجب می گردید تا آب در پشت ضلع شمالی پروژه جمع شود. این امر علاوه بر ایجاد فشار هیدوراستاتیک بر روی دیواره، احتمال نشت و ورود آب به داخل گود را افزایش می داد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه برج باغ مسکونی فرشته – بوسنی:

با توجه به حضور ساختمان های مسکونی بلند مرتبه در مجاورت پروژه به ویژه در همجواری دیواره شرقی گود، پس از بازدید میدانی اعضای دفتر فنی و همکاران طراحی از محل پروژه و تدقیق نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک و بررسی موارد مندرج در گزارش خاک پروژه و همچنین بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود، سیستم ترکیبی میخ کوبی (نیلینگ) و مهار گذاری (انکراژ) به عنوان طرح پایدارسازی نهایی ارائه گردید. با توجه به حساسیت های موجود و اشاره شده در بخش پیشین، حفاری گمانه های مربوط به اعضای تسلیح و پیشروی عملیات خاکبرداری با حفظ تدابیر فنی و با رعایت الزامات ایمنی صورت پذیرفت. همچنین به علت قرارگیری محل پروژه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرمای محترم سعی گردید تا عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، انجام گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، بستن صفحات مشبک مش، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری و عملیات کشش مهاری ها (انکرها) در دستور کار قرار گیرد.

ریزشی بودن خاک محل پروژه به علت جنس و ماهیت خاک پروژه که شامل ماسه بادی بود، موجب گردید تا علاوه بر استفاده از راد خود حفار در حفاری گمانه ها، در مرحله طراحی هم سعی گردد تا حد امکان با کاهش طول حفاری ها و استفاده بیشتر از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) به جای سیستم مهار گذاری (انکراژ)، به فرآیند حفاری سرعت بخشیده شود.

همچنین به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی و حفاری گمانه های اعضای تسلیح، همکاران اجرایی تمام دقت و تلاش خود را به کار بستند تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری همچون خطوط و انشعابات گاز، برق، آب شرب و فاضلاب زیر خیابان های اصلی ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد.

به علت وجود پارک و فضای سبز در دیواره شمالی گود، سعی گردید تا با طراحی روش زهکشی مناسب و کارآمد و متناسب با ابعاد پروژه از تجمع آب در پشت دیواره های گود جلوگیری گردد. فرآیند زهکشی طراحی شده شامل ترکیبی از نوارهای زهکش (ژئودین) و لوله های زهکش بود که تا حد امکان سعی گردید تا با تراکم بالایی اجرا گردند تا حصول اطمینان بیشتری از عدم تجمع آب پشت دیواره ها و ورود آن به داخل گود گردد.

سایر پروژه ها

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر
follow our social’s