ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

روش های مختلفی برای پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق در پروژه های گودبرداری شهری به کار می رود. امروزه مهندسین ژئوتکنیک برای طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی از یکی از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) و یا ترکیبی از چند روش استفاده می کنند. از معیارهای بسیار مهم و اثرگذار در تصمیم گیری پیرامون انتخاب، طراحی و اجرای روش بهینه و مناسب جهت پایدارسازی دیواره های گود می توان به امکان حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در محدوده زمین های مجاور همچون زیر تراز پی (فونداسیون) ساختمان های همجوار مطابق با موافقت و رضایت مالکین آنها نام برد. در طی سال های اخیر، این موضوع به یکی از اصلی ترین چالش های کارفرمایان در پروژه های گودبرداری عمیق تبدیل گردیده است.

در پروژه سعادت آباد – فونیکس مالکین واحدهای مسکونی ساختمان مجاور دیواره غربی (نیمه شمالی آن) نسبت به حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) رضایت نداشتند. از این رو، طبق اعلام کارفرمای محترم پروژه امکان استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جهت پایدارسازی این بخش از دیواره های گود میسر نبود. بر این اساس، همکاران دفتر فنی و طراحی، پیشنهاد جایگزین خود را در چارچوب استفاده از روش مهار متقابل (استرات) ارائه نمودند. بدین صورت که در پروژه فونیکس برای پایدارسازی بخش های منتهی به کنج شمال غربی گود از دوازده عضو افقی (مهار متقابل یا استرات) به همراه شمع های فلزی مربوطه به عنوان اعضای قائم استفاده گردید.

در پروژه پایدارسازی سعادت آباد – فونیکس با توجه به جلب رضایت حفاری گمانه های به کار رفته در روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) از سایر مالکین زمین ها و ساختمان های همجوار دیواره های گود، استفاده از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی کوتاه و بلند در دستور همکاران اجرایی مستقر در کارگاه قرار گرفت.

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

روش های مختلفی برای پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق در پروژه های گودبرداری شهری به کار می رود. امروزه مهندسین ژئوتکنیک برای طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی از یکی از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ)، سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل (استرات)، ساخت از بالا به پایین (تاپ – دان)، دیوار برلنی، دیوار دیافراگمی و شیب دار یا پلکانی (برم دار) و یا ترکیبی از چند روش استفاده می کنند. از معیارهای بسیار مهم و اثرگذار در تصمیم گیری پیرامون انتخاب، طراحی و اجرای روش بهینه و مناسب جهت پایدارسازی دیواره های گود می توان به امکان حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) در محدوده زمین های مجاور همچون زیر تراز پی (فونداسیون) ساختمان های همجوار مطابق با موافقت و رضایت مالکین آنها نام برد. در طی سال های اخیر، این موضوع به یکی از اصلی ترین چالش های کارفرمایان در پروژه های گودبرداری عمیق تبدیل گردیده است.

در پروژه سعادت آباد – فونیکس مالکین واحدهای مسکونی ساختمان مجاور دیواره غربی (نیمه شمالی آن) نسبت به حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) رضایت نداشتند. از این رو، طبق اعلام کارفرمای محترم پروژه امکان استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) جهت پایدارسازی این بخش از دیواره های گود میسر نبود. بر این اساس، همکاران دفتر فنی و طراحی، پیشنهاد جایگزین خود را در چارچوب استفاده از روش مهار متقابل (استرات) ارائه نمودند. بدین صورت که در پروژه فونیکس برای پایدارسازی بخش های منتهی به کنج شمال غربی گود از دوازده عضو افقی (مهار متقابل یا استرات) به همراه شمع های فلزی مربوطه به عنوان اعضای قائم استفاده گردید.

در پروژه پایدارسازی سعادت آباد – فونیکس با توجه به جلب رضایت حفاری گمانه های به کار رفته در روش های میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) از سایر مالکین زمین ها و ساختمان های همجوار دیواره های گود، استفاده از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی کوتاه و بلند در دستور همکاران اجرایی مستقر در کارگاه قرار گرفت.

جدیدترین ویدیوها

پروژه جمشیدیه – سی و دوم

ویدیو نصب تاور کرین یا جرثقیل برجی

عملیات بتن ریزی

پروژه ظفر – دلیری