ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه مطالعات ژئوتکنیک - پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان

پروژه مسکونی مقدس اردبیلی - کیهان

شرح کلی پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان:

پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان یکی از پروژه های مطالعات ژئوتکنیک شرکت ایستا سازه در منطقه 1 شهرداری تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1425 متر مربع و با زیربنای 12000 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، سازه ساختمان دارای 3 طبقه زیر زمین و 6 طبقه روی همکف می باشد که در مجموع به همراه طبقه همکف، 10 طبقه خواهد شد که سازه آن با استفاده از اسکلت بتن آرمه اجرا خواهد گردید. با توجه به اینکه عرض زمین برابر با 29/5 متر و حداکثر عمق گود پروژه حدود 9 متر می باشد، حداکثر عمق گمانه اکتشافی ماشینی مورد نیاز بر اساس رابطه ابلاغی واحد ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 20 متر می باشد. همچنین حداقل تعداد گمانه های اکتشافی اعم از ماشینی و دستی بر اساس ضوابط و آیین نامه های ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و با توجه به ابعاد هندسی و تعداد طبقات سازه آن تعیین می گردد.

چالش های پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری در مرحله نخست و پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تأمین مصالح و اجرا بسیار مهم و تعیین کننده می باشد، انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت است تا بتوان بر اساس معیارها، پارامترها و نتایج گزارش شده در آن، طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود را انجام داد. این موضوع می بایست مستقل از عوامل گوناگونی همچون نوع گمانه اکتشافی اعم از دستی یا ماشینی و روش حفاری گمانه اکتشافی اعم از مغزه گیری ممتد یا آب شویی برای هر نوع گزارش مطالعات ژئوتکنیک تنظیم شده، برقرار باشد. در این خصوص، آنچه که بیش از انجام آزمایشات آزمایشگاهی و آزمایش های برجا و نتایج به دست آمده از آنها اهمیت دارد، شواهد توصیفی از وضعیت کلی سنگ و خاک در محل می باشد که می تواند بیش از نتایج آزمایش های مکانیک خاک معتبر بوده و حتی نتایج آزمایش های  مکانیک خاک را رد یا تأیید نماید. زیرا در برخی از موارد، استفاده از تخصص و تجربیات فنی همکاران طراحی و اجرایی در پروژه های مشابه علاوه بر پیشگیری از صرف هزینه های مازاد و اضافی، می تواند نتایج واقع بینانه تری را به منظور انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی دیواره ها و تعیین روش های اجرایی آن به دست دهد. این امر بیشتر ناشی از دست خوردگی نمونه خاک گرفته شده از محل پروژه و استفاده از نمونه بازسازی شده جهت انجام آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک در آزمایشگاه می باشد. این در حالی است که خاک بکر در محل پروژه، مشخصات طبیعی خود را دارا می باشد و قابل انتظار هست که نتایج و پارامترهای شاخص به دست آمده از نمونه دست خورده در آزمایشگاه با پارامترهای شاخص طبیعی نمونه دست نخورده خاک بکر محل پروژه یکسان نبوده و متفاوت باشد. در بسیاری از مواقع، پارامترهای مقاومتی نمونه دست نخورده خاک بکر از نمونه دست خورده آزمایشگاه بیشتر و یا به اصطلاح بهتر است.

در پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان نیز با توجه به قرار گرفتن زمین آن در منطقه زعفرانیه و بر اساس تخصص همکاران اجرایی بخش مطالعات ژئوتکنیک شرکت ایستاسازه و تجربه کاری آنها در پروژه های مشابه در این منطقه، وضعیت و جنس لایه های خاک محل پروژه به صورت خاک درشت دانه یا سنگ هوازده و در برخی از نقاط به ویژه در ترازهای پایین تر به صورت بستر سنگی سخت برآورد می شد. از این رو، ابتدا با حفر یک گمانه اکتشافی ماشینی به عمق 20 متر در یک نقطه از زمین پروژه به بررسی کلی و اجمالی وضعیت لایه های خاک و جنس غالب آن پرداخته شد. در طی عملیات حفاری این گمانه مشاهده گردید جنس لایه های خاک از تراز 0/0 تا تراز تقریبی 6- متری به صورت خاک دستی و نباتی می باشد. پس از آن، تا تراز 13- متری عمدتاً به صورت درشت دانه با درصد قابل توجه شن خوب دانه بندی شده و از تراز 13- متری تا انتهای گمانه یعنی عمق 20 متری به صورت مخلوط خاک و سنگ می باشد. پس از آن، همکاران اجرایی بخش مطالعات ژئوتکنیک شرکت با بررسی و جانمایی محل جدید گمانه ها، اقدام به حفاری گمانه های اکتشافی دستی و ماشینی نمودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان:

تعیین نوع خاک زمین پروژه یا به عبارت بهتر جنس و طبقه بندی زمین ساختگاه پروژه از نظر نوع سنگ و خاک با استفاده از روابط و ضوابط آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله موسوم به استاندارد 2800 ایران صورت می پذیرد. نخستین و اصلی ترین روشی که این آیین نامه پیشنهاد می کند، استفاده از سرعت موج برشی (Vs) در لایه های مختلف خاک تا عمق 30 متری از تراز پایه می باشد. سرعت موج برشی از نتایج آزمایشی تحت عنوان آزمایش درون چاهی دانهول (Downhole Seismic Testing) به دست می آید. روش دیگری که در صورت دسترسی نداشتن به سرعت موج برشی، توسط استاندارد 2800 پیشنهاد می گردد، استفاده از تعداد ضربات نفوذ استاندارد (N1(60)) در خاک های دانه ای با اندازه کوچکتر از شن متوسط و مقاومت برشی زهکشی نشده (Cu) در خاک های چسبنده می باشد. این روش پس از ویرایش چهارم استاندارد 2800 به آن افزوده گردید و در ویرایش های پیش از آن موجود نبود. این آیین نامه برای توصیف جنس خاک و لایه بندی زمین، ساختگاه پروژه را به چهار نوع (گروه) زمین شامل زمین نوع یک I (سنگ و شبه سنگ شامل سنگ های آذرین، دگرگونی و رسوبی و خاک های سیمانته بسیار محکم با حداکثر 5 متر مصالح ضعیف تر تا سطح زمین)، زمین نوع دو II (خاک خیلی متراکم یا سنگ سست شامل شن و ماسه خیلی متراکم، رس بسیار سخت با ضخامت بیشتر از 30 متر که مشخصات مکانیکی آن با افزایش عمق به تریج بهبود یابد، سنگ های آذرین و رسوبی سست مانند توف و یا سنگ متورق و یا کاملاً هوازده)، زمین نوع سه III (خاک متراکم تا متوسط شامل شن و ماسه متراکم تا متوسط یا رس های سخت با ضخامت بیشتر از 30 متر) و زمین نوع چهار IV (خاک متوسط تا نرم شامل لایه های خاک غیر چسبنده با تراکم متوسط تا کم، لایه های خاک کاملاً چسبنده نرم تا محکم) تقسیم بندی می نماید.

در پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان با بررسی نتایج آزمایش های صحرایی از جمله آزمایش نفوذ استاندارد و استفاده از تعداد ضربات نفوذ استاندارد (N1(60)) و بررسی خاک زیر پی (فونداسیون) برآورد شد که نوع زمین محل پروژه از نوع زمین نوع دو II می باشد.

پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان

پروژه مسکونی مقدس اردبیلی - کیهان

شرح کلی پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان:

پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان یکی از پروژه های مطالعات ژئوتکنیک شرکت ایستا سازه در منطقه 1 شهرداری تهران می باشد. این پروژه در زمینی به مساحت 1425 متر مربع و با زیربنای 12000 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، سازه ساختمان دارای 3 طبقه زیر زمین و 6 طبقه روی همکف می باشد که در مجموع به همراه طبقه همکف، 10 طبقه خواهد شد که سازه آن با استفاده از اسکلت بتن آرمه اجرا خواهد گردید. با توجه به اینکه عرض زمین برابر با 29/5 متر و حداکثر عمق گود پروژه حدود 9 متر می باشد، حداکثر عمق گمانه اکتشافی ماشینی مورد نیاز بر اساس رابطه ابلاغی واحد ژئوتکنیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 20 متر می باشد. همچنین حداقل تعداد گمانه های اکتشافی اعم از ماشینی و دستی بر اساس ضوابط و آیین نامه های ابلاغی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و با توجه به ابعاد هندسی و تعداد طبقات سازه آن تعیین می گردد.

چالش های پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان:

به طور کلی آنچه که در اکثر پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری در مرحله نخست و پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تأمین مصالح و اجرا بسیار مهم و تعیین کننده می باشد، انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت است تا بتوان بر اساس معیارها، پارامترها و نتایج گزارش شده در آن، طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود را انجام داد. این موضوع می بایست مستقل از عوامل گوناگونی همچون نوع گمانه اکتشافی اعم از دستی یا ماشینی و روش حفاری گمانه اکتشافی اعم از مغزه گیری ممتد یا آب شویی برای هر نوع گزارش مطالعات ژئوتکنیک تنظیم شده، برقرار باشد. در این خصوص، آنچه که بیش از انجام آزمایشات آزمایشگاهی و آزمایش های برجا و نتایج به دست آمده از آنها اهمیت دارد، شواهد توصیفی از وضعیت کلی سنگ و خاک در محل می باشد که می تواند بیش از نتایج آزمایش های مکانیک خاک معتبر بوده و حتی نتایج آزمایش های  مکانیک خاک را رد یا تأیید نماید. زیرا در برخی از موارد، استفاده از تخصص و تجربیات فنی همکاران طراحی و اجرایی در پروژه های مشابه علاوه بر پیشگیری از صرف هزینه های مازاد و اضافی، می تواند نتایج واقع بینانه تری را به منظور انتخاب و طراحی سیستم پایدارسازی دیواره ها و تعیین روش های اجرایی آن به دست دهد. این امر بیشتر ناشی از دست خوردگی نمونه خاک گرفته شده از محل پروژه و استفاده از نمونه بازسازی شده جهت انجام آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک در آزمایشگاه می باشد. این در حالی است که خاک بکر در محل پروژه، مشخصات طبیعی خود را دارا می باشد و قابل انتظار هست که نتایج و پارامترهای شاخص به دست آمده از نمونه دست خورده در آزمایشگاه با پارامترهای شاخص طبیعی نمونه دست نخورده خاک بکر محل پروژه یکسان نبوده و متفاوت باشد. در بسیاری از مواقع، پارامترهای مقاومتی نمونه دست نخورده خاک بکر از نمونه دست خورده آزمایشگاه بیشتر و یا به اصطلاح بهتر است.

در پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان نیز با توجه به قرار گرفتن زمین آن در منطقه زعفرانیه و بر اساس تخصص همکاران اجرایی بخش مطالعات ژئوتکنیک شرکت ایستاسازه و تجربه کاری آنها در پروژه های مشابه در این منطقه، وضعیت و جنس لایه های خاک محل پروژه به صورت خاک درشت دانه یا سنگ هوازده و در برخی از نقاط به ویژه در ترازهای پایین تر به صورت بستر سنگی سخت برآورد می شد. از این رو، ابتدا با حفر یک گمانه اکتشافی ماشینی به عمق 20 متر در یک نقطه از زمین پروژه به بررسی کلی و اجمالی وضعیت لایه های خاک و جنس غالب آن پرداخته شد. در طی عملیات حفاری این گمانه مشاهده گردید جنس لایه های خاک از تراز 0/0 تا تراز تقریبی 6- متری به صورت خاک دستی و نباتی می باشد. پس از آن، تا تراز 13- متری عمدتاً به صورت درشت دانه با درصد قابل توجه شن خوب دانه بندی شده و از تراز 13- متری تا انتهای گمانه یعنی عمق 20 متری به صورت مخلوط خاک و سنگ می باشد. پس از آن، همکاران اجرایی بخش مطالعات ژئوتکنیک شرکت با بررسی و جانمایی محل جدید گمانه ها، اقدام به حفاری گمانه های اکتشافی دستی و ماشینی نمودند.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان:

تعیین نوع خاک زمین پروژه یا به عبارت بهتر جنس و طبقه بندی زمین ساختگاه پروژه از نظر نوع سنگ و خاک با استفاده از روابط و ضوابط آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله موسوم به استاندارد 2800 ایران صورت می پذیرد. نخستین و اصلی ترین روشی که این آیین نامه پیشنهاد می کند، استفاده از سرعت موج برشی (Vs) در لایه های مختلف خاک تا عمق 30 متری از تراز پایه می باشد. سرعت موج برشی از نتایج آزمایشی تحت عنوان آزمایش درون چاهی دانهول (Downhole Seismic Testing) به دست می آید. روش دیگری که در صورت دسترسی نداشتن به سرعت موج برشی، توسط استاندارد 2800 پیشنهاد می گردد، استفاده از تعداد ضربات نفوذ استاندارد (N1(60)) در خاک های دانه ای با اندازه کوچکتر از شن متوسط و مقاومت برشی زهکشی نشده (Cu) در خاک های چسبنده می باشد. این روش پس از ویرایش چهارم استاندارد 2800 به آن افزوده گردید و در ویرایش های پیش از آن موجود نبود. این آیین نامه برای توصیف جنس خاک و لایه بندی زمین، ساختگاه پروژه را به چهار نوع (گروه) زمین شامل زمین نوع یک I (سنگ و شبه سنگ شامل سنگ های آذرین، دگرگونی و رسوبی و خاک های سیمانته بسیار محکم با حداکثر 5 متر مصالح ضعیف تر تا سطح زمین)، زمین نوع دو II (خاک خیلی متراکم یا سنگ سست شامل شن و ماسه خیلی متراکم، رس بسیار سخت با ضخامت بیشتر از 30 متر که مشخصات مکانیکی آن با افزایش عمق به تریج بهبود یابد، سنگ های آذرین و رسوبی سست مانند توف و یا سنگ متورق و یا کاملاً هوازده)، زمین نوع سه III (خاک متراکم تا متوسط شامل شن و ماسه متراکم تا متوسط یا رس های سخت با ضخامت بیشتر از 30 متر) و زمین نوع چهار IV (خاک متوسط تا نرم شامل لایه های خاک غیر چسبنده با تراکم متوسط تا کم، لایه های خاک کاملاً چسبنده نرم تا محکم) تقسیم بندی می نماید.

در پروژه مسکونی مقدس اردبیلی – کیهان با بررسی نتایج آزمایش های صحرایی از جمله آزمایش نفوذ استاندارد و استفاده از تعداد ضربات نفوذ استاندارد (N1(60)) و بررسی خاک زیر پی (فونداسیون) برآورد شد که نوع زمین محل پروژه از نوع زمین نوع دو II می باشد.

سایر پروژه ها

پروژه ساید پارک

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک صنعتی قرچک – اشتغال

اطلاعات بیشتر

پروژه برج مسکونی بتاجا – شهرک چیتگر

اطلاعات بیشتر
follow our social’s