ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه طراحی و مشاوره ژئوتکنیک - پروژه مسکونی پل رومی – دولو

پروژه مسکونی پل رومی - دولو - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه
پروژه مسکونی پل رومی – دولو

شرح کلی پروژه مسکونی پل رومی – دولو:

پروژه مسکونی پل رومی – دولو یکی از پروژه های مشاوره پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شمال شهر تهران واقع در منطقه 1 شهرداری می باشد. مساحت زمین ساختگاه این پروژه در حدود 588 متر مربع بود که در خیابان شریعتی و نزدیک پل رومی قرار داشت. این شرکت مسئولیت مشاوره پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی را در این پروژه عهده دار بوده است. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که ساختمان مورد نظر یک ساختمان 10 طبقه شامل 3 زیر زمین، 1 طبقه همکف و 6 طبقه بالای همکف می باشد. بر این اساس، حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن برابر با 17 متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. از این رو، پس از ارائه گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی توسط کارفرمای محترم و بازدید همکاران دفتر فنی و طراحی شرکت از محل پروژه، فرآیند مشاوره پایدارسازی دیواره های گود انجام و نقشه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، بررسی روش های مختلف پایدارسازی دیواره های گود به درخواست کارفرمای محترم و در راستای رعایت الزامات حقوقی و آیین نامه ای عملیات پایدارسازی و گودبرداری شهری می باشد.

چالش های پروژه:

در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی و اداری ساخته شده موجود و حیاط آنها (در صورت وجود)، خیابان اصلی و معبر دسترسی محلی و وجود درختان و فضای سبز و همچنین تأسیسات شهری اعم از برق، آب شرب، فاضلاب و گاز بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی پل رومی – دولو به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که کوچه شش متری دولو در مجاورت ضلع شمالی گود و حیاط ملک پروژه در همجواری با دیواره جنوبی آن قرار داشت. از سویی دیگر یک ساختمان مسکونی قدیمی 2 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط مربوط به آن در مجاورت ضلع شرقی و یک ساختمان مسکونی نوساز 7 طبقه (با دو زیر زمین) و حیاط مربوط به آن در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت.

حضور ساختمان مسکونی نوساز 7 طبقه مجاور ضلع غربی و عدم تعامل و همراهی مالکین پر تعداد آن با کارفرمای پروژه موجب گردید تا کسب رضایت حفاری از مالکین واحدهای مسکونی آن به اولین و مهم ترین چالش پروژه تبدیل گردد. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان مذکور بدون اخذ رضایت از مالکین واحدهای آن، منع قانونی و حقوقی دارد به گونه ای که در صورت شکایت آنها، ممکن است روند پیشرفت عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند. در این پروژه نیز پس از کش و قوس های فراوان و صرف زمان قابل توجه، نظر موافق همسایگان ساختمان مجاور دیواره غربی جلب نگردید و کسب رضایت حفاری از آنان به در بسته خورد. از این رو، عملاً استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) برای پایدارسازی دیواره مذکور به علت عدم امکان حفاری گمانه، غیر ممکن گردید.

انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت در تمامی پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی و پشتیبانی ماشین آلات و خرید مصالح و اجرا بسیار مهم، ضروری و تعیین کننده می باشد. ضرورت این امر به جهت استفاده از معیارها، پارامترها و نتایج ارائه شده در گزارش مطالعات ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مهندسی پی در فرآیند طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و عناصر مربوطه می باشد. کیفیت و مورد اعتماد بودن مقادیر گزارش شده مستقل از عوامل گوناگونی همچون نوع گمانه اکتشافی اعم از دستی یا ماشینی و روش حفاری گمانه اکتشافی اعم از مغزه گیری ممتد یا آب شویی برای هر نوع گزارش مطالعات ژئوتکنیک تنظیم شده می باشد. بر اساس گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی انجام شده برای پروژه حاضر، علاوه بر انجام آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک همچون دانه بندی و هیدرومتری، وزن مخصوص، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، نفوذپذیری، برش مستقیم و برش تک محوری در محل آزمایشگاه مکانیک خاک، سه مورد از آزمایش های در محل (برجا) همچون آزمایش برش برجا (In-Situ Shear Test) و بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test – PLT) و نفوذ مخروط (Cone Penetration Test – CPT) در محل گمانه های اکتشافی دستی و ماشینی پروژه انجام شده بود. اما نکته بسیار مهم و قابل تأمل در مورد مطالعات مکانیک خاک انجام شده در محل ساختگاه پروژه مربوط به حفاری گمانه های اکتشافی دستی تا عمق 10 متری می باشد. این در حالی است که بر اساس نقشه های سازه ای و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا عمق 17 متری از سطح زمین صورت می گرفت. از این رو می بایست گمانه های اکتشافی دستی حداقل تا عمق 17 متری حفاری می گردیدند تا علاوه بر مشاهده و بررسی بصری وضعیت و جنس لایه های خاک زمین پروژه در تراز مذکور، آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک و همچنین آزمایش های صحرایی بر روی نمونه های به دست آمده از آن تراز (تراز کف گود) انجام می شد.

راهکارهای ارائه شده:

پس از بازدید اعضای دفتر فنی از زمین پروژه و تحقیق میدانی از ساکنین و مالکین ساختمان های مجاور نسبت به بررسی طرح پایدارسازی دیواره های گود اقدام گردید. به گونه ای که با کسب اطمینان از عدم جلب رضایت مالکین واحدهای مسکونی مجاور دیواره غربی گود برای انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، استفاده از روش های پایدارسازی همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ) منتفی گردید. از این رو، پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی این دیواره به کارفرمای محترم ارائه گردید. از سویی دیگر، همچنین با توجه به عمق کم این دیواره از گود نسبت به سایر دیواره های پروژه، استفاده از این روش جهت پایدارسازی دیواره مذکور مناسب تر، ساده تر، اجرایی تر و اقتصادی تر از سایر روش های معمول و متداول پایدارسازی بود.

برای پایدارسازی دیواره شرقی استفاده از ترکیبی از روش های مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی معلق (سولجر) ارائه گردید. سیستم پایدارسازی دیواره شمالی نیز با استفاده از روش مهارگذاری (انکراژ) ارائه گردید. به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز شهری، تراز استقرار گمانه های عناصر تسلیح در ردیف نخست این دیواره افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد. برای پایدارسازی دیواره جنوبی گود نیز استفاده از ترکیبی از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) در قالب نقشه های طراحی ارائه گردید.

با توجه به ناکافی بودن اطلاعات مندرج در گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه و عدم اطمینان کافی نسبت به مقادیر گزارش شده برای پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، به علت یکسان نبودن تراز نهایی گمانه های اکتشافی دستی متناسب با حداکثر عمق گودبرداری، گروهی از همکاران با تجربه متشکل از همکاران اجرایی و اعضای دفتر فنی و طراحی ضمن بازدید از محل زمین پروژه، وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون سازه های مسکونی احداث شده، وضعیت و جنس لایه های خاک پروژه را با توجه به محل گمانه های اکتشافی حفر شده و خاک دپوی به دست آمده از محل حفاری گمانه های اکتشافی ماشینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

پروژه مسکونی پل رومی – دولو

پروژه مسکونی پل رومی - دولو - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه
پروژه مسکونی پل رومی – دولو

شرح کلی پروژه مسکونی پل رومی – دولو:

پروژه مسکونی پل رومی – دولو یکی از پروژه های مشاوره پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستا سازه در شمال شهر تهران واقع در منطقه 1 شهرداری می باشد. مساحت زمین ساختگاه این پروژه در حدود 588 متر مربع بود که در خیابان شریعتی و نزدیک پل رومی قرار داشت. این شرکت مسئولیت مشاوره پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی را در این پروژه عهده دار بوده است. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، مشخص گردید که ساختمان مورد نظر یک ساختمان 10 طبقه شامل 3 زیر زمین، 1 طبقه همکف و 6 طبقه بالای همکف می باشد. بر این اساس، حداکثر عمق گود با در نظر گرفتن ضخامت شالوده (فونداسیون) سازه و متناسب با تراز زیر آن برابر با 17 متر می باشد که می بایست عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها تا این تراز صورت می گرفت. از این رو، پس از ارائه گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی توسط کارفرمای محترم و بازدید همکاران دفتر فنی و طراحی شرکت از محل پروژه، فرآیند مشاوره پایدارسازی دیواره های گود انجام و نقشه های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه، بررسی روش های مختلف پایدارسازی دیواره های گود به درخواست کارفرمای محترم و در راستای رعایت الزامات حقوقی و آیین نامه ای عملیات پایدارسازی و گودبرداری شهری می باشد.

چالش های پروژه:

در پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، لحاظ نمودن وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی و اداری ساخته شده موجود و حیاط آنها (در صورت وجود)، خیابان اصلی و معبر دسترسی محلی و وجود درختان و فضای سبز و همچنین تأسیسات شهری اعم از برق، آب شرب، فاضلاب و گاز بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی پل رومی – دولو به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که کوچه شش متری دولو در مجاورت ضلع شمالی گود و حیاط ملک پروژه در همجواری با دیواره جنوبی آن قرار داشت. از سویی دیگر یک ساختمان مسکونی قدیمی 2 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط مربوط به آن در مجاورت ضلع شرقی و یک ساختمان مسکونی نوساز 7 طبقه (با دو زیر زمین) و حیاط مربوط به آن در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت.

حضور ساختمان مسکونی نوساز 7 طبقه مجاور ضلع غربی و عدم تعامل و همراهی مالکین پر تعداد آن با کارفرمای پروژه موجب گردید تا کسب رضایت حفاری از مالکین واحدهای مسکونی آن به اولین و مهم ترین چالش پروژه تبدیل گردد. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان مذکور بدون اخذ رضایت از مالکین واحدهای آن، منع قانونی و حقوقی دارد به گونه ای که در صورت شکایت آنها، ممکن است روند پیشرفت عملیات پایدارسازی دیواره های گود پروژه را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند. در این پروژه نیز پس از کش و قوس های فراوان و صرف زمان قابل توجه، نظر موافق همسایگان ساختمان مجاور دیواره غربی جلب نگردید و کسب رضایت حفاری از آنان به در بسته خورد. از این رو، عملاً استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و مهارگذاری (انکراژ) برای پایدارسازی دیواره مذکور به علت عدم امکان حفاری گمانه، غیر ممکن گردید.

انجام مطالعات ژئوتکنیک مطمئن و با کیفیت در تمامی پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری، پیش از شروع هر فرآیند دیگری اعم از طراحی، تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی و پشتیبانی ماشین آلات و خرید مصالح و اجرا بسیار مهم، ضروری و تعیین کننده می باشد. ضرورت این امر به جهت استفاده از معیارها، پارامترها و نتایج ارائه شده در گزارش مطالعات ژئوتکنیک، مکانیک خاک و مهندسی پی در فرآیند طراحی ژئوتکنیکی سیستم پایدارسازی دیواره های گود و عناصر مربوطه می باشد. کیفیت و مورد اعتماد بودن مقادیر گزارش شده مستقل از عوامل گوناگونی همچون نوع گمانه اکتشافی اعم از دستی یا ماشینی و روش حفاری گمانه اکتشافی اعم از مغزه گیری ممتد یا آب شویی برای هر نوع گزارش مطالعات ژئوتکنیک تنظیم شده می باشد. بر اساس گزارش مطالعات ژئوتکنیک و مهندسی پی انجام شده برای پروژه حاضر، علاوه بر انجام آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک همچون دانه بندی و هیدرومتری، وزن مخصوص، درصد رطوبت، حدود اتربرگ، نفوذپذیری، برش مستقیم و برش تک محوری در محل آزمایشگاه مکانیک خاک، سه مورد از آزمایش های در محل (برجا) همچون آزمایش برش برجا (In-Situ Shear Test) و بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test – PLT) و نفوذ مخروط (Cone Penetration Test – CPT) در محل گمانه های اکتشافی دستی و ماشینی پروژه انجام شده بود. اما نکته بسیار مهم و قابل تأمل در مورد مطالعات مکانیک خاک انجام شده در محل ساختگاه پروژه مربوط به حفاری گمانه های اکتشافی دستی تا عمق 10 متری می باشد. این در حالی است که بر اساس نقشه های سازه ای و معماری ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا عمق 17 متری از سطح زمین صورت می گرفت. از این رو می بایست گمانه های اکتشافی دستی حداقل تا عمق 17 متری حفاری می گردیدند تا علاوه بر مشاهده و بررسی بصری وضعیت و جنس لایه های خاک زمین پروژه در تراز مذکور، آزمایش های کلاسیک مکانیک خاک و همچنین آزمایش های صحرایی بر روی نمونه های به دست آمده از آن تراز (تراز کف گود) انجام می شد.

راهکارهای ارائه شده:

پس از بازدید اعضای دفتر فنی از زمین پروژه و تحقیق میدانی از ساکنین و مالکین ساختمان های مجاور نسبت به بررسی طرح پایدارسازی دیواره های گود اقدام گردید. به گونه ای که با کسب اطمینان از عدم جلب رضایت مالکین واحدهای مسکونی مجاور دیواره غربی گود برای انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر)، استفاده از روش های پایدارسازی همچون میخ کوبی (نیلینگ)، مهار گذاری (انکراژ) منتفی گردید. از این رو، پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود و با توجه به عدم موفقیت در مهیا کردن الزامات آیین نامه ای و حقوقی جهت اخذ رضایت حفاری در دیواره های مذکور پروژه، اجرای سیستم سازه نگهبان خرپایی جهت پایدارسازی این دیواره به کارفرمای محترم ارائه گردید. از سویی دیگر، همچنین با توجه به عمق کم این دیواره از گود نسبت به سایر دیواره های پروژه، استفاده از این روش جهت پایدارسازی دیواره مذکور مناسب تر، ساده تر، اجرایی تر و اقتصادی تر از سایر روش های معمول و متداول پایدارسازی بود.

برای پایدارسازی دیواره شرقی استفاده از ترکیبی از روش های مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی معلق (سولجر) ارائه گردید. سیستم پایدارسازی دیواره شمالی نیز با استفاده از روش مهارگذاری (انکراژ) ارائه گردید. به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز شهری، تراز استقرار گمانه های عناصر تسلیح در ردیف نخست این دیواره افزایش یافت تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت این دیواره ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد. برای پایدارسازی دیواره جنوبی گود نیز استفاده از ترکیبی از روش های میخ کوبی (نیلینگ)، مهارگذاری (انکراژ) و شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) در قالب نقشه های طراحی ارائه گردید.

با توجه به ناکافی بودن اطلاعات مندرج در گزارش مطالعات ژئوتکنیک پروژه و عدم اطمینان کافی نسبت به مقادیر گزارش شده برای پارامترهای ژئوتکنیکی مورد نیاز برای طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های گود، به علت یکسان نبودن تراز نهایی گمانه های اکتشافی دستی متناسب با حداکثر عمق گودبرداری، گروهی از همکاران با تجربه متشکل از همکاران اجرایی و اعضای دفتر فنی و طراحی ضمن بازدید از محل زمین پروژه، وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون سازه های مسکونی احداث شده، وضعیت و جنس لایه های خاک پروژه را با توجه به محل گمانه های اکتشافی حفر شده و خاک دپوی به دست آمده از محل حفاری گمانه های اکتشافی ماشینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

سایر پروژه ها

پروژه جردن – بنیسی

اطلاعات بیشتر

پروژه حکیم – سامان فراز

اطلاعات بیشتر

پروژه سعادت آباد – چهارم

اطلاعات بیشتر