ایستاسازه
En Ar

خانه - ویدئو - پروژه ولنجک

برای چالش های عمومی پروژه می توان به حفظ و نگهداری درختان در ضلع شرق اشاره کرد.

از چالش های خاص پروژه می توان وجود ستون خاکی در ضلع غرب و ضلع شرق به عرض4 و3 متر اشاره کرد که در یک طرف استفاده از شمع بتنی و در طرف دیگر استفاده از سولجر پایل فلزی و نیل های کوتاه در دستور کار قرار گرفت و طراحی منحصر به فردی جهت حفظ ستون خاکی انجام شد.

به عنوان چالش های اصلی اجرا می توان بتن ریزی در فصل سرما و یخبندان اشاره کرد که استفاده از پشم شیشه و محلول های ضدیخ مخصوص بتن ریزی در فصل یخبندان طبق آیین نامه های مقررات ملی مبحث بتن ریزی در سرما در دستور کار گرفت.

دسترسی سخت در کوچه های باریک ولنجک و وجود دو برج در اطراف پروژه، مراحل نصب سولجرها و شمع های بتنی و همین طور بتن ریزی با دکل را طاقت فرسا و تیم اجرا را در گیر چالش های مختلفی کرده بود.

برخورد با چاه، مشکلی عمومی در پروژه های گودبرداری عمیق است که پروژه ولنجک نیز مستثی از این قاعده کلی نبوده است و در ضلع شمال با توجه به حساسیت تزریق استرند وجود دو چاه یکی قدیمی و یکی فعال باعث ایجاد چالش در تزریق شد و استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار جهت رفع این چالش قرار گرفت.

پروژه ولنجک

برای چالش های عمومی پروژه می توان به حفظ و نگهداری درختان در ضلع شرق اشاره کرد.

از چالش های خاص پروژه می توان وجود ستون خاکی در ضلع غرب و ضلع شرق به عرض4 و3 متر اشاره کرد که در یک طرف استفاده از شمع بتنی و در طرف دیگر استفاده از سولجر پایل فلزی و نیل های کوتاه در دستور کار قرار گرفت و طراحی منحصر به فردی جهت حفظ ستون خاکی انجام شد.

به عنوان چالش های اصلی اجرا می توان بتن ریزی در فصل سرما و یخبندان اشاره کرد که استفاده از پشم شیشه و محلول های ضدیخ مخصوص بتن ریزی در فصل یخبندان طبق آیین نامه های مقررات ملی مبحث بتن ریزی در سرما در دستور کار گرفت.

دسترسی سخت در کوچه های باریک ولنجک و وجود دو برج در اطراف پروژه، مراحل نصب سولجرها و شمع های بتنی و همین طور بتن ریزی با دکل را طاقت فرسا و تیم اجرا را در گیر چالش های مختلفی کرده بود.

برخورد با چاه، مشکلی عمومی در پروژه های گودبرداری عمیق است که پروژه ولنجک نیز مستثی از این قاعده کلی نبوده است و در ضلع شمال با توجه به حساسیت تزریق استرند وجود دو چاه یکی قدیمی و یکی فعال باعث ایجاد چالش در تزریق شد و استفاده از پکر و تزریق تحکیمی در دستور کار جهت رفع این چالش قرار گرفت.

جدیدترین ویدیوها

پروژه ظفر – دلیری

رمپ و جمع آوری رمپ در گودبرداری عمیق – رگلاژ کف گود

پروژه فونیکس – پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (استرات) و نیلینگ

پشت صحنه ساخت تیزر گودبرداری و پایدارسازی گود عمیق – ایستاسازه