ایستاسازه
En Ar

پایش گود - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه پایش برج اداری فراب:


پروژه پایش دیواره های گود برج اداری فراب یکی از پروژه های جاری شرکت ایستاسازه در شهر تهران می باشد که این شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی مشاور در قالب، پايش، مانیتورینگ و تحليل داده های پایش ديواره های گود برج فراب به کارفرمای محترم می باشد. مطابق با شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم پروژه، همکاران واحد پایش و نقشه برداری شرکت ایستاسازه طی برنامه منظم اقدام به انجام عملیات نقشه برداری و برداشت محیطی داده های مورد نیاز به صورت یک بار در هفته می نمایند. این فرآیند با ثبت تغییر مکان های ایجاد شده در شبکه نقاط نشانه (تارگت ها) نصب شده در دیواره های گود صورت می پذیرد. سپس همکاران دفتر فنی و مهندسی، با انجام محاسبات و تحلیل داده های به دست آمده از عملیات پایش نسبت به رفتارسنجی تغییر مکان دیواره های گود مبادرت می ورزند. این فرآیند با کنترل و مقایسه تغییر مکان ها با مقادیر مجاز آیین نامه ای تکمیل گردیده و گزارشات هفتگی، ماهیانه و فصلی به صورت مجلد و لوح فشرده در اختیار کارفرمای محترم پروژه قرار می گیرد.

پروژه برج اداری فراب

پایش گود - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه پایش برج اداری فراب:


پروژه پایش دیواره های گود برج اداری فراب یکی از پروژه های جاری شرکت ایستاسازه در شهر تهران می باشد که این شرکت ارائه دهنده خدمات مهندسی مشاور در قالب، پايش، مانیتورینگ و تحليل داده های پایش ديواره های گود برج فراب به کارفرمای محترم می باشد. مطابق با شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم پروژه، همکاران واحد پایش و نقشه برداری شرکت ایستاسازه طی برنامه منظم اقدام به انجام عملیات نقشه برداری و برداشت محیطی داده های مورد نیاز به صورت یک بار در هفته می نمایند. این فرآیند با ثبت تغییر مکان های ایجاد شده در شبکه نقاط نشانه (تارگت ها) نصب شده در دیواره های گود صورت می پذیرد. سپس همکاران دفتر فنی و مهندسی، با انجام محاسبات و تحلیل داده های به دست آمده از عملیات پایش نسبت به رفتارسنجی تغییر مکان دیواره های گود مبادرت می ورزند. این فرآیند با کنترل و مقایسه تغییر مکان ها با مقادیر مجاز آیین نامه ای تکمیل گردیده و گزارشات هفتگی، ماهیانه و فصلی به صورت مجلد و لوح فشرده در اختیار کارفرمای محترم پروژه قرار می گیرد.

سایر پروژه ها

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر