ایستاسازه
En Ar

پروژه کرج - ایستا سازه
پروژه کرج – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری پروژه کرج – ایستا سازه به صورت اداری می باشد و به عنوان دفتر مرکزی جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 2500 مترمربع در منطقه میدان سپاه کرج واقع شده است. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 1700 مترمربع و حداکثر عمق گود 10 متر بوده است.

چالش های پروژه: پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از چالش های اصلی این پروژه می توان به وجود تأسیسات شهری و لوله های مدفون در تراز 3.5- متری دیواره شمالی اشاره کرد.

می توان به قرارگیری فاضلاب اصلی شهری ( اگو) در ضلع شمال پروژه با جریان قوی آب از نکات قابل توجه به عنوان چالش طراحی و همینطور چالش اجرا اشاره کرد.

قرارگیری تاور کرین 8 تنی در بر گودبرداری و طراحی و اجرای آن چالش اصلی پروژه بود که با توجه به تغییر طرح کارفرما لغو شد و تاور کرین به داخل پروژه منتقل و نصب شد.

تغییر طرح پایدارسازی این پروژه از سازه نگهبان خرپایی به نیلینگ و انکراژ نیز باعث بهینه سازی زمانی و مالی پروژه فوق الذکر گردید که گروه طراحی و مهندسی ایستاسازه تاییدیه های لازم جهت کسب رضایت مشاور محترم پروژه را کسب کرد.

راهکارهای ارائه شده: برای پایدارسازی دیواره شمالی به دلیل حضور سربار خیابان و عدم امکان حفاری تا تراز 3.5- متری، از سولجرپایل های فلزی معلق استفاده گردید. همچنین پس از رفع محدودیت حفاری، از تراز 00/4- متر به پایین از سیستم نیلینگ استفاده شد.

برای پایدارسازی بخشی از دیواره جنوبی که مجاور ساختمان فعلی و قدیمی جهاد کشاورزی کرج می باشد، سیستم دیوار برلنی طراحی و اجرا  گردید.

پروژه کرج

پروژه کرج - ایستا سازه
پروژه کرج – ایستاسازه

شرح کلی پروژه: کاربری پروژه کرج – ایستا سازه به صورت اداری می باشد و به عنوان دفتر مرکزی جهاد کشاورزی در زمینی به مساحت 2500 مترمربع در منطقه میدان سپاه کرج واقع شده است. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده است. سطح کل پایدارسازی 1700 مترمربع و حداکثر عمق گود 10 متر بوده است.

چالش های پروژه: پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش های گوناگونی همچون آب زیرسطحی، تأسیسات زیرزمینی، عوارض مجاور گود، سربارهای سنگین و قابل توجه و … همراه است. از چالش های اصلی این پروژه می توان به وجود تأسیسات شهری و لوله های مدفون در تراز 3.5- متری دیواره شمالی اشاره کرد.

می توان به قرارگیری فاضلاب اصلی شهری ( اگو) در ضلع شمال پروژه با جریان قوی آب از نکات قابل توجه به عنوان چالش طراحی و همینطور چالش اجرا اشاره کرد.

قرارگیری تاور کرین 8 تنی در بر گودبرداری و طراحی و اجرای آن چالش اصلی پروژه بود که با توجه به تغییر طرح کارفرما لغو شد و تاور کرین به داخل پروژه منتقل و نصب شد.

تغییر طرح پایدارسازی این پروژه از سازه نگهبان خرپایی به نیلینگ و انکراژ نیز باعث بهینه سازی زمانی و مالی پروژه فوق الذکر گردید که گروه طراحی و مهندسی ایستاسازه تاییدیه های لازم جهت کسب رضایت مشاور محترم پروژه را کسب کرد.

راهکارهای ارائه شده: برای پایدارسازی دیواره شمالی به دلیل حضور سربار خیابان و عدم امکان حفاری تا تراز 3.5- متری، از سولجرپایل های فلزی معلق استفاده گردید. همچنین پس از رفع محدودیت حفاری، از تراز 00/4- متر به پایین از سیستم نیلینگ استفاده شد.

برای پایدارسازی بخشی از دیواره جنوبی که مجاور ساختمان فعلی و قدیمی جهاد کشاورزی کرج می باشد، سیستم دیوار برلنی طراحی و اجرا  گردید.

سایر پروژه ها

پروژه مترو شهران

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی پل رومی – دولو

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ظفر – دلیری

اطلاعات بیشتر