ایستاسازه
En Ar

خانه - خدمات ایستاسازه - بهسازی خاک - مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه

برای انجام آزمایشات میدانی پیرامون مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه از زمینی در منطقه ساحلی بندر آستارا (ایران، دریای خزر) استفاده شد. شکل 1 مشخصات ژئوتکنیکی و خصوصیات معمولی زیر خاک را نشان می دهد. زمین از چهار لایه خاک از 0.0 تا 15 متر تشکیل شده است.

1. مواد و روش


1.1 خصوصیات خاک


لایه بندی خاک:


 – ماسه سیلتی (از 0.0 تا 8.5 متر)

 – سیلت (از 8.5 تا 9.5 متر)

– ماسه سیلتی (از 9.5 تا 11 متر)

– خاک رس با پلاستیسیته کم (از 11.0 تا 15.0 متر)

شکل 1- لایه بندی خاک موجود در سایت
شکل 1- لایه بندی خاک موجود در سایت
جدول 1- ویژگی های مهندسی خاک موجود
جدول 1- ویژگی های مهندسی خاک موجود

آزمایشات میدانی در مقیاس کامل و مقیاس کوچک در عمق 1.0 متر تا 2.5 متر در لایه ماسه سیلتی انجام شد. خصوصیات فیزیکی خاک مرتبط با ناحیه تزریق جت در جدول 1 ارائه شده است. همین خاک برای آزمایشات در مقیاس کوچک که در آزمایشگاه انجام شد، استفاده شد.


2.1 خصوصیات دوغاب


سیمان پرتلند نوع II و آب آشامیدنی در دوغاب سیمان استفاده شد. اگرچه ادبیات فنی نسبت آب به سیمان (w/c) 0.6-1.25 را برای سیستم تزریق جت تک سیال نشان می ‌دهند، نسبت 1 برای w/c اغلب در پروژه ها استفاده می شود. در مطالعه حاضر، نسبت w/c برابر 1 برای همه آزمون ‌ها اعمال شد.


3.1 برنامه آزمون


برای بررسی سیستماتیک تأثیر متغیرهای عملیاتی بر قطر ستون جت گروتینگ و کارایی عناصر تزریق جت ساخته شده در ماسه سیلتی، یک برنامه آزمایشی همان طور که در جدول 2 توضیح داده شده طراحی شد.

جدول 2- برنامه آزمایش ستون جت گروتینگ
جدول 2- برنامه آزمایش ستون جت گروتینگ

برنامه آزمایش ستون جت گروتینگ شامل 26 آزمایش در مقیاس کوچک در میدان و آزمایشگاه با تغییر فاصله زمانی در هر مرحله (Δt)، سرعت چرخشی (ω)، مرحله بالا آمدن (Δs)، فشار دوغاب (P) و سرعت جریان دوغاب (Q ) و همچنین 9 آزمایش میدانی در مقیاس کامل بود که برای تأیید روند نتیجه حاصل از آزمایش ‌های مقیاس کوچک انجام شد.

عوامل اجرایی موثر بر کیفیت ستون جت گروتینگ

از آنجایی که متغیرهای اجرایی در طول ساخت هر ستون جت گروتینگ تکرار شد، برخی از عناصر تنها در سه مرحله برای صرفه جویی در زمان ساخت انجام شدند، بنابراین برخی از عناصر دیسکی شکل ساخته شدند که عناصر “دیسک تزریق جت” نامیده می شدند. شکل 2 چند دیسک در مقیاس کوچک ساخته شده در آزمایشگاه را نشان می دهد و دیسک های مقیاس کامل را می توان در شکل 3 مشاهده کرد که در بخش های بعدی ارائه خواهد شد.

شکل 2- دیسک جت گروتینگ در ابعاد آزمایشگاه
شکل 2- دیسک جت گروتینگ در ابعاد آزمایشگاه
شکل 3- دیسک های ساخته شده جت گروتینگ در مقیاس واقعی
شکل 3- دیسک های ساخته شده در مقیاس واقعی

ستون ها و دیسک های ساخته شده برچسب گذاری شدند تا امکان ارزیابی دقیق اثر پارامترهای عملیاتی بر قطر و کارایی ستون های جت گروتینگ را فراهم کنند. برای مثال، عنصر جت گروت شده در مقیاس کوچک C-10-5-10-5.5-5.2 ستونی بود که با سرعت چرخش 10 r/min، فاصله زمانی 5 ثانیه در هر مرحله و 10 میلی متر گام بلند کردن با فشار دوغاب 5.5 بار و سرعت جریان دوغاب 5.2 لیتر در دقیقه ساخته شده بود. بنابراین، در نام C-10-5-10-5.5-5.2،” C” نشان دهنده شکل عنصر (ستون یا دیسک)، اولین “10” نشان دهنده سرعت چرخش، “5” نشان دهنده فاصله زمانی در هر مرحله، “10” دوم نشان دهنده مرحله بلند کردن، “5.5” نشان دهنده فشار” 5.2” نشان دهنده نرخ خروج گروت است.


4.1 نصب عناصر جت گروتینگ در مقیاس کوچک


یک ترانشه (3.5 * 2 متر) در عمق 1.5 متری سایت برای نصب عناصر کوچک مقیاس در عمق مشابه با عمق عناصر در مقیاس کامل ساخته شد که در آن چگالی نسبی و رطوبت ماسه سیلتی به ترتیب %90 و %27 بود. آزمایش های میدانی در مقیاس کوچک با فاصله قابل قبول 50 سانتی متر (از مرکز به مرکز) انجام شد. این فاصله سه برابر بیشتر از قطر متوسط برخی از ستون‌ های اولیه جت گروتینگ (15 سانتی‌متر) است که برای جلوگیری از تأثیر ویژگی ‌های ستون (مانند رطوبت و تراکم) بر ستون‌ های مجاور ساخته شده ‌اند. شکل 4 ستون های در مقیاس کوچک در معرض نمایش را در میدان نشان می دهد.

شکل 4- ستون های ساخته شده در مقیاس کوچک
شکل 4- ستون های ساخته شده در مقیاس کوچک

دیسک های تزریق جت در مقیاس کوچک در آزمایشگاه با استفاده از سلول آهنی استوانه ای 10*500*550 میلی متر (ارتفاع، قطر، ضخامت) با مرز صلب ساخته شد. خاک مدل، ماسه سیلتی مرطوب آستارا با رطوبت 27 درصد به صورت لایه ‌هایی به ضخامت 5 سانتی ‌متر ریخته شد. هر لایه با استفاده از یک وزنه 7 کیلوگرمی متراکم شد تا به چگالی نسبی مشابه با محل به دست آید.


2. نتایج و بحث


1.2 اثر فاصله زمانی در هر مرحله و سرعت چرخش


دو مورد از مهمترین متغیرهای عملیاتی در روش جت گروتینگ، فاصله زمانی در هر مرحله (Δt) و سرعت چرخش (ω) هستند. در این مطالعه 15 ستون جت گروتینگ در مقیاس کوچک برای بررسی تأثیر این متغیرها بر قطر و بازده بهسازی ساخته شد. علاوه بر این، 9 دیسک در مقیاس کامل برای ارزیابی دقت روندهای حاصل ایجاد شد. برای اندازه گیری قطر ستون های در مقیاس کوچک، آنها را روی کاغذ گراف 400*550 میلی متر با شبکه های 1*1 سانتی متر قرار دادند. سپس قطرها در پنج سطح نسبت به بالای ستون (15-، 20-، 25-، 30-، 35- سانتی متر) اندازه گیری شد. قطر دیسک های تمام مقیاس با اندازه گیری محیط آنها در قطور ترین نقطه به دست آمد.

شکل 5 و 6 نمونه ستون های مقیاس کوچک را به ترتیب با مقادیر مختلف ω و Δt نشان می دهد. توجه داشته باشید که عناصر تزریق جت، بر خلاف شمع‌ ها و ستون ‌های اختلاط عمیق، دارای بی‌ نظمی ‌های دلخواه در اشکال هندسی خود هستند که مربوط به روش کار است، بنابراین بی ‌نظمی‌ هایی که در این ستون ‌های مقیاس کوچک مشاهده می شود، قابل انتظار است.

شکل 5- تاثیر سرعت چرخشی بر قطر ستون a) 10 rmin  b) 25 rmin  c) 40 rmin
شکل 5- تاثیر سرعت چرخشی بر قطر ستون a) 10 rmin  b) 25 rmin  c) 40 rmin
شکل 6- تاثیر زمان بالا آمدن بر قطر ستون a) 5 ثانیه b) 8 ثایه c) 10 ثانیه

اول از همه، بررسی کنیم که روش پرکاربرد ارائه شده توسط شن و همکاران در سال 2013 می تواند قطر عناصر تزریق جت ساخته شده با مقادیر مختلف ω و Δt را پیش بینی کند، قطرهای اندازه گیری شده عناصر در مقیاس کامل و مقیاس کوچک با آنهایی که با استفاده از روش محاسبه شده مقایسه شدند. شکل 7 نسبت قطر اندازه گیری شده به قطر محاسبه شده با استفاده از رابطه 1 در برابر ω را برای آزمون های کامل و مقیاس کوچک در میدان را نشان می دهد. مشاهده می شود که نسبت قطر اندازه گیری شده به قطر محاسبه شده با افزایش ω کاهش می یابد به طوری که در ω=10 r/min، ω=25 r/min و ω=40 r/min، این نسبت به ترتیب 0.91-1.03، 0.78-0.85 و 0.73-0.80 بود. معادله ای به دست آمد که سرعت چرخش را به نسبت قطر اندازه گیری شده به قطر محاسبه شده مرتبط می کند، همانطور که در رابطه 2 نشان داده شده است.

فرمول سرعت چرخش به نسبت قطر

که در آن D0 قطر محاسبه شده ستون، η ضریب کاهش محاسبه کننده زمان تزریق، xL فاصله فرسایشی نهایی و D r قطر مانیتور است.

سرعت چرخش به نسبت قطر
شکل 7- تغییرات نسبت قطر واقعی ستون به قطر نظری آن در مطالعه نسبت به سرعت چرخشی

همانطور که در شکل 8 مشاهده می شود، روش معرفی شده توسط شن و همکاران در سال 2013 قطر ستون ‌های تزریق جت ساخته شده در سرعت‌ های دورانی پایین ‌تر(  ω = 10 rpm) را کاملاً دقیق تخمین می‌ زند، اما به نظر می ‌رسد این روش تأثیر سرعت دورانی بر قطر ستون را به طور کامل در سرعت‌ های چرخشی بالاتر در نظر نمی‌ گیرد. برای در نظر گرفتن تفاوت بین قطر ستون ‌های ساخته شده در سرعت ‌های چرخشی پایین ‌تر و بالاتر، می توان معادله 1 را برای ستون‌های ساخته شده در ماسه سیلتی اصلاح و بازنویسی کرد، به شرح زیر:  

قطر ستون جت گروتینگ

شکل 8 قطر اندازه‌گیری شده ستون‌های مقیاس کوچک ایجاد شده در فواصل زمانی(Δt)  در هر مرحله  2، 5، 8، 10، 13 ثانیه و سرعت‌های چرخشی(ω)  10، 25، 40 r/min را مقایسه می کند و همچنین قطر محاسبه ‌شده ستون ‌ها را با استفاده از روش پیشنهادی شن قبل و بعد از اصلاح نشان می‌دهد.

شکل 8- قطر و بازده بهسازی ستون های کوچک مقیاس جت گروتینگ در محل
شکل 8- قطر و بازده بهسازی ستون های کوچک مقیاس در محل

همانطور که مشاهده شد، در ابتدا با گذشت زمان قطر افزایش یافت، اما سرعت افزایش، کاهش یافت و با ادامه فرآیند تزریق جت، قطر نسبتاً ثابت باقی ماند، بنابراین به نظر می رسد که هر خاکی دارای فاصله فرسایشی نهایی خاص است.

وقتی ω افزایش یافت، قطر کاهش یافت. این نتیجه را می توان این گونه توجیه کرد که با توجه به اینکه با مخلوط خاک و دوغاب یک ساختار شبه سیال تشکیل می شود و قسمت هایی از این توده در جهت جت حرکت می کند، بنابراین سرعت رزوه ها در نزدیکی خط جت و بر این اساس انرژی جت در اثر برخورد با خاک کاهش می یابد. هر چه مقدار دوغاب تزریقی افزایش یابد، ویسکوزیته ساختار شبه سیال بیشتر می شود، بنابراین فرسایش پذیری ناحیه اطراف به شدت کاهش می یابد. در نتیجه، ستون هایی که با سرعت ‌های چرخشی پایین‌ تر ایجاد شده ‌اند، به دلیل افزایش غلظت در چرخش های اولیه که ویسکوزیته ساختار شبه سیال کم است، قطر بیشتری به دست آوردند.

منبع:

Ghodrati, A., Sabermahani, M. and Korayem, A.H., 2023. Experimental study to enhance prediction of jet-grout column diameter and efficiency in sand. International Journal of Physical Modelling in Geotechnics, pp.1-14.در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه طراحی و مشاوره بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه تخریب و خاکبرداری بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

مطالب مرتبط :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایر مقاله ها

کنترل طراحی و پایش مجرابند انتهای چاه اجرا شده به روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

در مقاله زیر در خصوص مطالعه موردی کنترل طراحی و [...]


بیشتر بخوانید

مطالعه تجربی برای افزایش دقت پیش‌بینی قطر ستون جت گروتینگ و کارایی در ماسه

برای انجام آزمایشات میدانی پیرامون مطالعه تجربی برای افزایش دقت [...]


بیشتر بخوانید

تغییر شکل های مشاهده شده و محاسبه شده در روش تاپ دان

روش بالا – پایین (Top-Down) یکی از روش های نوین [...]


بیشتر بخوانید

روش های مختلف اندازه گیری و گزارش مقیاس بزرگی زلزله

به طور کلی دو راه اصلی برای اندازه گیری مقیاس [...]


بیشتر بخوانید
follow our social’s