ایستاسازه
En Ar

سولجر پایل یا دیوار برلنی

دیوار برلنی یا دیوار سولجر پایل چیست؟ (Berlin wall – Soldier Pile and Lagging System)

یکی از روش های پایدارسازی گود روش دیوار برلنی می...