طراحی و مشاوره ژئوتکنیک

مسائل و مخاطرات ژئوتکنیکی بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی و توسعه زیربنایی را شامل می گردند. در این خصوص شناسایی نحوه برخورد و ارائه راه حل برای اینگونه مخاطرات از اهمیت بالایی برخوردار است. در برخی موارد این مشکلات در حین اجرای پروژه به وجود آمده و روند پیشرفت کار را با مشکل مواجه می کنند. مسائلی نظیر کنترل نشستهای غیرهمسان، مهندسی پی های سطحی و عمیق (شمع)، روانگرایی، وجود لایه های خاک سست، کنترل و هدایت آبهای زیرزمینی از این حیث می باشند. کلیات خدمات شرکت در این زمینه شامل موارد ذیل می باشند:

 

میخکوبی و مهاری (نیلینگ و انکراژ)

مهار متقابل (استرات)

دیوار برلنی

ستون های سنگی

کنترل تراوش آب (زهکشی)

تزریق با فشار بالا (جت گروتینگ)

تراکم دینامیکی

ریز شمع (میکروپایل)

اختلاط عمقی خاک (ستون سیمانی)

ژئوسینتتیک ها (خاک مسلح)