ایستاسازه
En Ar

دانلود توصیه نامه FHWA

Assuring Quality in Geotechnical Reporting Documents

اسناد مورد استفاده برای اطلاع از شرایط سایت ژئوتکنیکی، توصیه [...]


بیشتر بخوانید

Static Testing of Deep Foundations

دانلود Static Testing of Deep Foundations این سند تحت حمایت [...]


بیشتر بخوانید

Composite Behavior of Geosynthetic Reinforced Soil Mass

دانلود Composite Behavior of Geosynthetic Reinforced Soil Mass طبق توضیحات [...]


بیشتر بخوانید

GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO. 6 SHALLOW FOUNDATIONS

این توصیه نامه ششمین سری از توصیه نامه های مهندسی [...]


بیشتر بخوانید

Micropile Design and Construction Guidelines Implementation

دانلود Micropile Design and Construction Guidelines Implementation چکیده این توصیه [...]


بیشتر بخوانید

Federal Highway Administration Design Manual: Deep Mixing for Embankment and Foundation Support

روش اختلاط عمیق (DSM) یک روش بهسازی خاک است که [...]


بیشتر بخوانید

GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO. 7-Soil Nail Walls (2015)

این سند (توصیه نامه) اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل، [...]


بیشتر بخوانید