دریفت سازه (تغییرمکان جانبی نسبی طبقات) چیست؟ طبق آیین نامه ASCE 7 به اختلاف جابجایی مراکز جرم بالایی و پایینی کف های یک طبقه دریفت گفته می شود. برخی دریفت را با نسبت دریفت اشتباه می گیرند در صورتی که هر کدام از اینها کاملا با هم فرق می...