مدیریت پروژه عبارت است از به کارگیری دانش، مهارت، ابزارها و تکنیک هایی برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق اهداف پروژه. این موضوع نیازمند مدیریت اثر بخش فرآیندهای مدیریت پروژه است. برای اینکه پروژه موفق باشد، می بایست تیم پروژه: فرآیندهای مناسبی که برای تحقق اهداف پروژه مورد...