ایستاسازه
En Ar

خانه - پروژه ها - پروژه پایدارسازی گودهای عمیق - پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس

پروژه سعادت آباد - فونیکس - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس:

پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس (ققنوس) یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. پروژه پایدارسازی فونیکس شرکت ایستاسازه در زمینی به مساحت 1600 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (فونداسیون) سازه پروژه سعادت آباد – فونیکس برابر با 17 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در پروژه فونیکس را عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2500 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به پیشروی چند مرحله ای فرآیند طراحی سیستم های پایدارسازی دیواره های این پروژه می باشد.به طوری که روش پایدارسازی بخش های دیواره های شمالی و غربی منتهی به کنج شمال غربی گود در حین عملیات اجرایی پروژه، به طور کامل تغییر کرد.

چالش های پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که خیابان بهار چهارم در مجاورت ضلع شمالی و خیابان سیزدهم غربی بلوار شهرداری منطقه سعادت آباد در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان 4 طبقه (با یک زیر زمین) و 5 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع شرقی و دو ساختمان 6 طبقه (یکی با یک زیر زمین و دیگری بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت. حضور ساختمان های مسکونی پر تعداد و تعدد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا ارکان پروژه به ویژه عوامل کارفرمای محترم با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که سربار دیواره های شرقی و غربی گود (مجاور ساختمان ها) نسبت به دیواره های شمالی و جنوبی (مجاور خیابان و معبر دسترسی محلی) قابل توجه و سنگین بود.

یکی از چالش های مهم و متمایز پیش آمده در این پروژه، عدم موفقیت کارفرمای محترم پروژه در کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) در حین پیشرفت عملیات پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری پروژه بود. این امر، علاوه بر ایجاد تغییر در طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های مذکور، موجب ایجاد وقفه در پیشبرد برنامه زمان بندی جامع و فشرده پروژه گردید.

علاوه بر اهمیت قرارگیری زمین پروژه در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه، چالش دیگر مربوط به قدیمی بودن این سازه ها و کیفیت ساخت بسیار پایین آنها به ویژه از نظر اتصالات به کار رفته در آنها می باشد. این امر، علاوه بر ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های مربوطه، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و غربی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

پس از شروع عملیات اجرایی و در حین پایدارسازی ترازهای ابتدایی دیواره شرقی گود، همکاران اجرایی مشاهده کردند که پی (فونداسیون) یکی از ساختمان های مجاور، داخل زمین پروژه اجرا شده و به حریم آن تجاوز کرده است.

پیگیری و حضور مستمر مالکین واحدهای مسکونی ساختمان های شرقی و غربی و عدم تعامل آنها با کارفرمای پروژه پیرامون کسب رضایت حفاری موجب گردید همواره نارضایتی هایی از سوی آنها در طول عملیات اجرایی گریبان پیشرفت و سرعت عملیات را بگیرد و چالش های بسیاری را برای همکاران اجرایی ایجاد نماید. از این رو، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی شرقی و غربی حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین در طی شبانه روز ایجاد نکند.

همچنین در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی مجاور خیابان های بهار چهارم و سیزدهم غربی بلوار شهرداری، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی بسیار فشرده اجرای آن بود. زیرا با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده و مکاتبات انجام شده از سوی کارفرما، اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری می بایست در بازه زمانی محدود 80 روزه انجام می شد. از این رو، اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود. این امر ضروری می ساخت تا چند اکیپ اجرایی همچون اکیپ جوشکاری، پایدارسازی و خاکبرداری به طور همزمان در محل کارگاه حضور داشته باشند که این امر مستلزم مدیریت بهینه و کارآمد نیروهای انسانی بود.

به هنگام حفاری گمانه های زیر حیاط ساختمان های دیواره شرقی، وجود پر رنگ لایه خاک دستی مشاهده شد که علاوه بر ایجاد صعوبت در پیشروی فرآیند حفاری، در مرحله تزریق گمانه ها نیز چالش هایی به وجود آورد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس:

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود توسط شرکت ایستاسازه، در دیواره های شرقی و غربی (نیمه جنوبی آن) استفاده از سیستم ترکیبی شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) و شمع های فلزی معلق (سولجر) و مهار گذاری (انکراژ) برای پایدارسازی دیواره های زیر ساختمان های مسکونی و سیستم میخ کوبی (نیلینگ) برای پایدارسازی دیواره های زیر حیاط های ساختمان ها در دستور کار قرار گرفت. طرح پایدارسازی دیواره شمالی پروژه فونیکس به صورت ترکیبی از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و مهاری گذاری (انکراژ) ارائه شد. همچنین برای پایدارسازی دیواره جنوبی گود صرفاً از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) استفاده شد.

با توجه به عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح از مالکین واحدهای ساختمان مسکونی مجاور قسمت شمالی دیواره غربی، استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) که پیشتر جهت پایدارسازی دیواره ها ارائه شده بود، منتفی گردید. از این رو، همکاران دفتر فنی و طراحی طبق درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به استفاده از روش مهار متقابل (استرات) و سازه نگهبان خرپایی در طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های مذکور گود نمودند. طرح ارائه شده پس از بررسی عوامل محترم کارفرما، در قالب نقشه های اجرایی جدید جهت اجرا به همکاران اجرایی مستقر در کارگاه ابلاغ گردید.

برای حل چالش تجاوز شالوده ساختمان دیواره شرقی به حریم پروژه، همکاران اجرایی با صرف انرژی و زمان زیاد اقدام به تخریب و خرد کردن قطعات آن نمودند تا حریم خط پروژه جهت اجرای عملیات پایدارسازی تأمین گردد.

به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره های شمالی و جنوبی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد. همکاران اجرایی شرکت حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی را در تمامی مراحل اجرایی سرلوحه کار خود قرار داده بودند.

همچنین به علت قرارگیری محل پروژه فونیکس شرکت ایستاسازه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرمای محترم سعی گردید تا عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، انجام گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، بستن صفحات مشبک مش، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه فونیکس ، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت شمع های فلزی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا از پس چالش محدودیت زمانی در حدود 80 روز، برآمده و پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس

پروژه سعادت آباد - فونیکس - شرکت عمرانی مهندسی ایستاسازه

شرح کلی پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس:

پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس (ققنوس) یکی از پروژه های پایدارسازی گودهای عمیق شرکت ایستاسازه در منطقه 2 شهرداری تهران می باشد. پروژه پایدارسازی فونیکس شرکت ایستاسازه در زمینی به مساحت 1600 متر مربع قرار داشت. بر اساس طراحی سازه ای و معماری انجام شده و نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه، تراز زیر شالوده (فونداسیون) سازه پروژه سعادت آباد – فونیکس برابر با 17 متر بود که عملیات گودبرداری، خاکبرداری و پایدارسازی دیواره ها می بایست تا این تراز صورت می گرفت. شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های گود و سیستم زهکشی و خاکبرداری را در پروژه فونیکس را عهده دار بوده است. طبق برداشت نهایی سطح دیواره های پایدار شده گود توسط همکاران نقشه برداری، سطح کل تمام شده دیواره های پایدارسازی شده برابر با 2500 متر مربع بوده است. یکی از فعالیت های مهم و متمایز صورت گرفته در این پروژه مربوط به پیشروی چند مرحله ای فرآیند طراحی سیستم های پایدارسازی دیواره های این پروژه می باشد.به طوری که روش پایدارسازی بخش های دیواره های شمالی و غربی منتهی به کنج شمال غربی گود در حین عملیات اجرایی پروژه، به طور کامل تغییر کرد.

چالش های پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس:

وضعیت همجواری و عوارض مجاور گود و سربارهای مربوط به آنها همچون ساختمان های مسکونی احداث شده در فرآیند طراحی و اجرای پروژه های پایدارسازی و گودبرداری شهری حائز اهمیت و تعیین کننده می باشد. عوارض مجاور پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس به صورت ترکیبی از خیابان و معبر دسترسی، حیاط های همسایه مجاور و ساختمان های مسکونی چند طبقه همجوار بود. به گونه ای که خیابان بهار چهارم در مجاورت ضلع شمالی و خیابان سیزدهم غربی بلوار شهرداری منطقه سعادت آباد در همجواری با دیواره جنوبی گود قرار داشت. از سویی دیگر دو ساختمان 4 طبقه (با یک زیر زمین) و 5 طبقه (با یک زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در مجاورت ضلع شرقی و دو ساختمان 6 طبقه (یکی با یک زیر زمین و دیگری بدون زیر زمین) و حیاط های مربوط به آنها در همجواری با دیواره غربی گود قرار داشت. حضور ساختمان های مسکونی پر تعداد و تعدد زیاد واحدهای آنها و به تبع آن تعدد مالکین موجب گردید تا ارکان پروژه به ویژه عوامل کارفرمای محترم با چالش اساسی کسب رضایت حفاری از مالکین ملک های مجاور روبرو گردند. زیرا انجام عملیات حفاری گمانه های عناصر تسلیح همچون میخ (نیل) و مهاری (انکر) زیر شالوده (فونداسیون) ساختمان های مجاور بدون اخذ رضایت از مالکین آنها، منع حقوقی دارد به صورتی که در صورت شکایت همسایگان مجاور، ممکن است پیشرفت عملیات اجرایی را متوقف نموده و به طور کلی پروژه را به تعطیلی بکشاند. همچنین باید به این نکته توجه داشت که سربار دیواره های شرقی و غربی گود (مجاور ساختمان ها) نسبت به دیواره های شمالی و جنوبی (مجاور خیابان و معبر دسترسی محلی) قابل توجه و سنگین بود.

یکی از چالش های مهم و متمایز پیش آمده در این پروژه، عدم موفقیت کارفرمای محترم پروژه در کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح میخ (نیل) و مهاری (انکر) در حین پیشرفت عملیات پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری پروژه بود. این امر، علاوه بر ایجاد تغییر در طراحی و اجرای روش پایدارسازی دیواره های مذکور، موجب ایجاد وقفه در پیشبرد برنامه زمان بندی جامع و فشرده پروژه گردید.

علاوه بر اهمیت قرارگیری زمین پروژه در مجاورت سازه های مسکونی چند طبقه، چالش دیگر مربوط به قدیمی بودن این سازه ها و کیفیت ساخت بسیار پایین آنها به ویژه از نظر اتصالات به کار رفته در آنها می باشد. این امر، علاوه بر ضرورت به کارگیری دقت و حساسیت بسیار زیاد در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های مربوطه، ایجاب می کرد تا عملیات پنل برداری، پایدارسازی و خاکبرداری مرحله ای (رینگ مرحله ای پایدارسازی) با دقت بیشتر و طی مراحل کوچک تر انجام گردد به طوری که در هر تراز پایدارسازی و خاکبرداری، پیوستگی عملیات در راستای دیواره حفظ گردد. افزون بر موارد فوق، حضور سازه های مسکونی پر تعداد ایجاب می کرد تا عملیات پایش (مانیتورینگ) و کنترل تغییر مکان دیواره های مجاور این سازه ها یعنی دیواره های شرقی و غربی، با دقت و حساسیت بیشتری صورت پذیرد.

پس از شروع عملیات اجرایی و در حین پایدارسازی ترازهای ابتدایی دیواره شرقی گود، همکاران اجرایی مشاهده کردند که پی (فونداسیون) یکی از ساختمان های مجاور، داخل زمین پروژه اجرا شده و به حریم آن تجاوز کرده است.

پیگیری و حضور مستمر مالکین واحدهای مسکونی ساختمان های شرقی و غربی و عدم تعامل آنها با کارفرمای پروژه پیرامون کسب رضایت حفاری موجب گردید همواره نارضایتی هایی از سوی آنها در طول عملیات اجرایی گریبان پیشرفت و سرعت عملیات را بگیرد و چالش های بسیاری را برای همکاران اجرایی ایجاد نماید. از این رو، برنامه زمان بندی عملیات گودبرداری و پایدارسازی دیواره ها و همچنین خاکبرداری، بارگیری و حمل خاک می بایستی به گونه ای تنظیم می شد که آرامش و آسایش ساکنین واحدهای مسکونی شرقی و غربی حفظ گردد. رسیدن به این مهم مستلزم این بود تا راه اندازی و به کارگیری دستگاه ها در ساعاتی از روز کاری صورت پذیرد که خللی در استراحت ساکنین در طی شبانه روز ایجاد نکند.

همچنین در فرآیند طراحی سیستم پایدارسازی دیواره های شمالی و جنوبی مجاور خیابان های بهار چهارم و سیزدهم غربی بلوار شهرداری، استعلام های مربوط به وضعیت و تراز قرارگیری عوارض و تأسیسات شهری همچون برق، آب شرب، فاضلاب و گاز از نهادها و سازمان های مربوطه اخذ گردید تا با توجه به آنها، طراحی سیستم پایدارسازی انجام و تراز قرارگیری عناصر تسلیح تعیین گردد.

چالش مهم دیگر این پروژه مربوط به برنامه زمان بندی بسیار فشرده اجرای آن بود. زیرا با توجه به سیاست کاری و مطابق برنامه زمان بندی ارائه شده و مکاتبات انجام شده از سوی کارفرما، اتمام عملیات پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری می بایست در بازه زمانی محدود 80 روزه انجام می شد. از این رو، اتمام به موقع و تحویل در موعد مقرر این پروژه یکی از مهم ترین موارد درخواستی کارفرمای محترم آن بود. این امر ضروری می ساخت تا چند اکیپ اجرایی همچون اکیپ جوشکاری، پایدارسازی و خاکبرداری به طور همزمان در محل کارگاه حضور داشته باشند که این امر مستلزم مدیریت بهینه و کارآمد نیروهای انسانی بود.

به هنگام حفاری گمانه های زیر حیاط ساختمان های دیواره شرقی، وجود پر رنگ لایه خاک دستی مشاهده شد که علاوه بر ایجاد صعوبت در پیشروی فرآیند حفاری، در مرحله تزریق گمانه ها نیز چالش هایی به وجود آورد.

راهکارهای ارائه شده در پروژه مسکونی سعادت آباد – فونیکس:

پس از بررسی و ارزیابی تمامی حالات ممکن و بهینه برای انتخاب و طراحی روش پایدارسازی دیواره های گود توسط شرکت ایستاسازه، در دیواره های شرقی و غربی (نیمه جنوبی آن) استفاده از سیستم ترکیبی شمع های فلزی بلند (سولجرپایل) و شمع های فلزی معلق (سولجر) و مهار گذاری (انکراژ) برای پایدارسازی دیواره های زیر ساختمان های مسکونی و سیستم میخ کوبی (نیلینگ) برای پایدارسازی دیواره های زیر حیاط های ساختمان ها در دستور کار قرار گرفت. طرح پایدارسازی دیواره شمالی پروژه فونیکس به صورت ترکیبی از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) و مهاری گذاری (انکراژ) ارائه شد. همچنین برای پایدارسازی دیواره جنوبی گود صرفاً از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) استفاده شد.

با توجه به عدم کسب رضایت حفاری گمانه های عناصر تسلیح از مالکین واحدهای ساختمان مسکونی مجاور قسمت شمالی دیواره غربی، استفاده از روش هایی همچون میخ کوبی (نیلینگ) و انکراژ (مهارگذاری) که پیشتر جهت پایدارسازی دیواره ها ارائه شده بود، منتفی گردید. از این رو، همکاران دفتر فنی و طراحی طبق درخواست کارفرمای محترم پروژه اقدام به استفاده از روش مهار متقابل (استرات) و سازه نگهبان خرپایی در طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی دیواره های مذکور گود نمودند. طرح ارائه شده پس از بررسی عوامل محترم کارفرما، در قالب نقشه های اجرایی جدید جهت اجرا به همکاران اجرایی مستقر در کارگاه ابلاغ گردید.

برای حل چالش تجاوز شالوده ساختمان دیواره شرقی به حریم پروژه، همکاران اجرایی با صرف انرژی و زمان زیاد اقدام به تخریب و خرد کردن قطعات آن نمودند تا حریم خط پروژه جهت اجرای عملیات پایدارسازی تأمین گردد.

به هنگام اجرای عملیات پایدارسازی در دیواره های شمالی و جنوبی گود به علت وجود تأسیسات زیر سطحی شهری، نهایت دقت و حساسیت به کار برده شد تا از برخورد گمانه ها به تأسیسات شهری در مجاورت دیواره های پروژه ممانعت به عمل آمده و فرآیند حفاری ها با موفقیت انجام گردد. همکاران اجرایی شرکت حفظ تدابیر فنی و رعایت الزامات ایمنی را در تمامی مراحل اجرایی سرلوحه کار خود قرار داده بودند.

همچنین به علت قرارگیری محل پروژه فونیکس شرکت ایستاسازه در مجاورت منطقه مسکونی و همجواری با ساختمان های با تعداد ساکنین زیاد، سعی گردید تا مراحلی از عملیات اجرایی که مولد آلودگی صوتی هستند و برای ساکنین همجوار ایجاد مزاحمت می نمود، در ساعات مشخصی از شبانه روز انجام گیرد. طبق برنامه زمان بندی ارائه شده به کارفرمای محترم سعی گردید تا عملیات حفاری در ساعات ابتدایی و بتن پاشی جهت اجرای رویه شاتکریتی در ساعات پایانی روز کاری، انجام گردد. این برنامه زمان بندی باعث می شد تا در ساعات میانی روز (زمان استراحت ساکنین ساختمان های مسکونی) دستگاه کمپرسور باد خاموش بوده و فعالیت های کم سر و صدا تر همچون تسطیح (رگلاژ) دیواره ها، بستن صفحات مشبک مش، نصب صفحات سر میخ (هد نیل) و سر مهاری (هد انکر)، تزریق و پک کردن گمانه های حفاری در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برنامه زمانی کارکرد بیل های مکانیکی جهت خاکبرداری و حضور ماشین آلات کمپرسی جهت بارگیری و حمل خاک به گونه ای تنظیم گردید تا کوچکترین خللی در آرامش و آسایش همسایه های مجاور ایجاد نگردد.

با توجه به برنامه زمانی محدود ارائه شده توسط کارفرمای محترم پروژه فونیکس ، مدیریت پروژه و تیم مهندسی مقیم و اکیپ های اجرایی شرکت ایستاسازه همچون اکیپ تخصصی جوشکاری ساخت شمع های فلزی، اکیپ تخصصی عملیات پایدارسازی و اکیپ خاکبرداری به صورت شبانه روز مشغول به کار بوده اند تا از پس چالش محدودیت زمانی در حدود 80 روز، برآمده و پروژه را در موعد مقرر به اتمام رسانده و تحویل کارفرمای محترم پروژه دهند.

سایر پروژه ها

پروژه نیاوران – عمارت سدروس

اطلاعات بیشتر

پروژه بیمارستان روزبه

اطلاعات بیشتر

پروژه مسکونی ایران زمین – سوم

اطلاعات بیشتر

پروژه نیاوران – دیار 4

اطلاعات بیشتر

پروژه باغ ایرانی – تونل انرژی

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع معدن مس سرچشمه کرمان

اطلاعات بیشتر

پروژه تجاری – اداری شیخ بهایی – الماس (فاز 2)

اطلاعات بیشتر

پروژه مجتمع اداری توسن – حسن آباد

اطلاعات بیشتر

پروژه مولوی – خیریه حضرت علی اکبر (ع)

اطلاعات بیشتر
follow our social’s