ایستاسازه
En Ar

پروژه اداری تجاری ظفر- ایستا سازه
پروژه اداری تجاری ظفر- ایستا سازه

شرح کلی پروژه: کاربری این پروژه به صورت اداری تجاری می باشد و به عنوان یکی از شعبه های بانک سامان که در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع در منطقه ظفر(شهید دستگردی) تهران واقع شده است. مدیران شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده اند. سطح کل پایدارسازی ۲۱۰۰ مترمربع و حداکثر عمق گود 18 متر بوده است.

چالش های پروژه: به عنوان اصلی ترین چالش پروژه ظفر-کازرون می توان انتخاب طرح ایمن، متناسب با شرایط پروژه و اجرای اصولی طرح با توجه به حساسیت های ایجاد شده در همسایگی نام برد. عدم رضایت همسایه ها در ضلع غرب و درخواست ارقام نامعقول، کارفرما را بر آن داشت تا روشی متفاوت و بدون کوچکترین تجاوزی به حریم همسایه غربی ارائه گردد. پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش محدودیت فضای کاری به علت کوچک بودن مساحت زمین پروژه روبرو هستند. در این پروژه علاوه بر محدودیت فضای تجهیز کارگاه با توجه به انتخاب روش مهارمتقابل (استرات)، محدودیت فضا بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و عوامل اجرایی این پروژه نیز به علت فضای محدود عملیاتی با چالش هایی از قبیل هماهنگی میان ماشین آلات موجود در کارگاه از قبیل بیل مکانیکی، لودر، دریل واگن، دستگاه شاتکریت، دستگاه تزریق، رکتیفایرها و …. از یک سو و از سویی دیگر هماهنگی مناسب و مقتضی جهت دپوی دقیق و منظم مصالح پای کار از قبیل ماسه، سیمان و …. رو به رو بودند. شایان ذکر است ساخت، دپو و نصب قطعات 16متری سازه مهارمتقابل در خیابان ظفر به عنوان چالش اجرا قابل ذکر است. بر همین اساس، اهمیت برنامه ریزی دقیق عملیاتی دو چندان شده و ضرورت حضور تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه متخصص جهت پایش دقیق و منظم روند پیشرفت عملیات اجرایی، احساس می گردد. در پروژه های مشابه پروژه ظفر که ترکیبی از سیستم های پایدارسازی مختلف همچون مهارمتقابل، سولجرپایل، نیلینگ و انکراژ مورد استفاده قرار می گیرد، این موضوع بیشتر به چشم می آید.

راهکارهای ارائه شده: در پروژه ظفر – ایستاسازه نیز به دلیل عدم موفقیت در کسب رضایت از همسایگان مجاور گود جهت حفاری گمانه، اجرای سیستم پایدارسازی مهارمتقابل برای دیواره های غربی و شرقی و نیلینگ و انکراژ برای دیواره شمالی و جنوبی در دستور کار قرار گرفت.

پروژه ظفر

پروژه اداری تجاری ظفر- ایستا سازه
پروژه اداری تجاری ظفر- ایستا سازه

شرح کلی پروژه: کاربری این پروژه به صورت اداری تجاری می باشد و به عنوان یکی از شعبه های بانک سامان که در زمینی به مساحت ۹۰۰ مترمربع در منطقه ظفر(شهید دستگردی) تهران واقع شده است. مدیران شرکت ایستاسازه مسئولیت طراحی و اجرای سیستم پایدارسازی گود و خاکبرداری را در این پروژه عهده دار بوده اند. سطح کل پایدارسازی ۲۱۰۰ مترمربع و حداکثر عمق گود 18 متر بوده است.

چالش های پروژه: به عنوان اصلی ترین چالش پروژه ظفر-کازرون می توان انتخاب طرح ایمن، متناسب با شرایط پروژه و اجرای اصولی طرح با توجه به حساسیت های ایجاد شده در همسایگی نام برد. عدم رضایت همسایه ها در ضلع غرب و درخواست ارقام نامعقول، کارفرما را بر آن داشت تا روشی متفاوت و بدون کوچکترین تجاوزی به حریم همسایه غربی ارائه گردد. پروژه های گودبرداری عمیق در محیط های شهری عموماً با چالش محدودیت فضای کاری به علت کوچک بودن مساحت زمین پروژه روبرو هستند. در این پروژه علاوه بر محدودیت فضای تجهیز کارگاه با توجه به انتخاب روش مهارمتقابل (استرات)، محدودیت فضا بیشتر مورد توجه قرار می گرفت و عوامل اجرایی این پروژه نیز به علت فضای محدود عملیاتی با چالش هایی از قبیل هماهنگی میان ماشین آلات موجود در کارگاه از قبیل بیل مکانیکی، لودر، دریل واگن، دستگاه شاتکریت، دستگاه تزریق، رکتیفایرها و …. از یک سو و از سویی دیگر هماهنگی مناسب و مقتضی جهت دپوی دقیق و منظم مصالح پای کار از قبیل ماسه، سیمان و …. رو به رو بودند. شایان ذکر است ساخت، دپو و نصب قطعات 16متری سازه مهارمتقابل در خیابان ظفر به عنوان چالش اجرا قابل ذکر است. بر همین اساس، اهمیت برنامه ریزی دقیق عملیاتی دو چندان شده و ضرورت حضور تیم برنامه ریزی و کنترل پروژه متخصص جهت پایش دقیق و منظم روند پیشرفت عملیات اجرایی، احساس می گردد. در پروژه های مشابه پروژه ظفر که ترکیبی از سیستم های پایدارسازی مختلف همچون مهارمتقابل، سولجرپایل، نیلینگ و انکراژ مورد استفاده قرار می گیرد، این موضوع بیشتر به چشم می آید.

راهکارهای ارائه شده: در پروژه ظفر – ایستاسازه نیز به دلیل عدم موفقیت در کسب رضایت از همسایگان مجاور گود جهت حفاری گمانه، اجرای سیستم پایدارسازی مهارمتقابل برای دیواره های غربی و شرقی و نیلینگ و انکراژ برای دیواره شمالی و جنوبی در دستور کار قرار گرفت.

سایر پروژه ها

پروژه کرج

اطلاعات بیشتر

پروژه فرشته

اطلاعات بیشتر

پروژه ظفر

اطلاعات بیشتر