ایستاسازه
En Ar

پروژه ونک - تک - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه ونک – تک:


پروژه ونک – تک در محله ونک در شهر تهران واقع شده است. زمین این پروژه که در خیابان تک جنوبی در مجاورت خیابان خدامی قرار دارد، دارای مساحت تقریبی 720 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم و طراحی صورت گرفته برای سازه پروژه، پی (فونداسیون) آن در عمق منفی 13.85 متر از تراز مبنا قرار دارد.

پروژه ونک – تک یکی از پروژه های پایدارسازی شرکت ایستاسازه می باشد که در آن از روش استرات یا مهار متقابل برای پایدارسازی دیواره های گود بهره گرفته شده است. عدم موفقیت کارفرمای محترم در کسب اجازه از همسایگان ساختمان های مجاور برای انجام عملیات حفاری در زیر ساختمان های واقع شده در اطراف گود از مهمترین عواملی است که گروه طراحی شرکت ایستاسازه را به استفاده از روش مهار متقابل مجاب نموده است. بر اساس بر آوردهای صورت گرفته در مرحله طراحی، پیش بینی می شود که سطح پایدارسازی این پروژه در حدود 745 متر مربع باشد.

پروژه ونک – تک

پروژه ونک - تک - شرکت ایستاسازه

شرح کلی پروژه ونک – تک:


پروژه ونک – تک در محله ونک در شهر تهران واقع شده است. زمین این پروژه که در خیابان تک جنوبی در مجاورت خیابان خدامی قرار دارد، دارای مساحت تقریبی 720 متر مربع می باشد. مطابق با نقشه های ارائه شده توسط کارفرمای محترم و طراحی صورت گرفته برای سازه پروژه، پی (فونداسیون) آن در عمق منفی 13.85 متر از تراز مبنا قرار دارد.

پروژه ونک – تک یکی از پروژه های پایدارسازی شرکت ایستاسازه می باشد که در آن از روش استرات یا مهار متقابل برای پایدارسازی دیواره های گود بهره گرفته شده است. عدم موفقیت کارفرمای محترم در کسب اجازه از همسایگان ساختمان های مجاور برای انجام عملیات حفاری در زیر ساختمان های واقع شده در اطراف گود از مهمترین عواملی است که گروه طراحی شرکت ایستاسازه را به استفاده از روش مهار متقابل مجاب نموده است. بر اساس بر آوردهای صورت گرفته در مرحله طراحی، پیش بینی می شود که سطح پایدارسازی این پروژه در حدود 745 متر مربع باشد.

سایر پروژه ها

پروژه پارک فناوری پردیس

اطلاعات بیشتر

پروژه شهر قدس – کرامت

اطلاعات بیشتر

پروژه شهرک غرب – دادمان

اطلاعات بیشتر