ایستاسازه
En Ar

خانه - کتابخانه - Assuring Quality in Geotechnical Reporting Documents

اسناد مورد استفاده برای اطلاع از شرایط سایت ژئوتکنیکی، توصیه های طراحی و ساخت برای طراحی پل و راه، مهندسین ساخت و پیمانکاران مناقصه کننده ی پروژه ها، اسناد گزارش ژئوتکنیکی (GRDs) هستند.

در این سند تمایز بین کنترل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) بررسی شده و راهنمایی هایی در مورد فرآیند تعاملی که آنها در توسعه اسناد گزارش ژئوتکنیکی ایفا می کنند، ارائه شده است. این سند شامل کاربرد یک برنامه تضمین کیفیت برای تهیه طرح های قراردادی یا فعالیت های ساختمانی نیست، اما در مورد اهمیت تعامل و ارتباط بین کارکنان طراحی و ساخت، از جمله متخصص ژئوتکنیک پروژه بحث می کند. این راهنما شامل دستورالعمل هایی برای توسعه یک طرح تضمین کیفیت برای اسناد گزارش ژئوتکنیک است که شامل استراتژی هایی برای بررسی اطلاعات ژئوتکنیکی برای کامل بودن تضمین کیفیت است.

این سند روش های قراردادی جایگزین (ACM) در حال استفاده مانند طراحی – ساخت  (DB) و مدیر ساخت / پیمانکار عمومی (CM/GC)  را علاوه بر روش استاندارد طراحی – مناقصه – ساخت  (DBB)، در نظر می گیرد. همچنین این نکته را در نظر می گیرد که کنترل و مشارکت صاحب پروژه بر اساس روش تحویل پروژه و نوع قرارداد مورد استفاده متفاوت است. بسته به روش تحویل و نوع قرارداد مورد استفاده،  QA می تواند جزئی از وظایف نماینده مالک، پیمانکار یا فرد سومی باشد و اغلب بین طرفین به اشتراک گذاشته می شود. این سند انواع و سطوح مورد نیاز و مناسب ارتباط بین نماینده مالک و نهاد تهیه کننده اسناد گزارش ژئوتکنیکی بر اساس نوع قرارداد و روش تحویل پروژه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. هم چنین، محتوای مناسب، نظم، تضمین کیفیت و نقش ها و مسئولیت ها را برای انواع مختلف قرارداد، تحویل پروژه و انواع اسناد گزارش ژئوتکنیکی برررسی می کند.

توجه

این سند تحت حمایت اداره‌ی حمل ‌و نقل آمریکا منتشر شده است و هدف از ارائه‌ی آن تبادل اطلاعات است. دولت ایالات متحده آمریکا مسئولیتی در قبال محتوا و استفاده از این سند بر عهده نمی گیرد. این گزارش یک استاندارد، مجموعه الزامات یا قوانین نیست.

دولت ایالات متحده تولیدات یا تولید کنندگانی را تأیید نمی کند و نام های تجاری یا نام تولیدکنندگان فقط به دلیل ضروری بودن در مورد موضوع، در سند حاضر ذکر شده است.

چکیده

این سند اطلاعاتی را به منظور کمک به کاربران در قرار دادن مؤثر تضمین کیفیت در تهیه اسناد گزارش ژئوتکنیکی (GRDs)  که شامل گزارش ها و اسناد دیگری است که داده های ژئوتکنیکی، تجزیه و تحلیل و توصیه ها را منتقل می کند، ارائه می کند. این سند به طور گسترده از تجربه بخش حمل و نقل (DOT) در سراسر ایالات متحده گرفته شده است. مصاحبه هایی از چندین بخش حمل و نقل ایالتی به عنوان مبنایی برای توسعه راهنمای تضمین کیفیت و استفاده از آن در روش های قرارداد جایگزین (ACM) استفاده شده است. این راهنما پیرامون تمایز بین کنترل کیفیت و تضمین کیفیت بحث کرده و راهنمایی در مورد فرآیند تعاملی که آن ها در توسعه اسناد گزارش ژئوتکنیکی انجام می دهند، ارائه می کند. استفاده از چک لیست ها و اسناد تضمین کیفیت در این سند مورد بحث قرار گرفته است و FHWA-ED-88-053 به عنوان مرجعی برای ایجاد چک لیست های خاص نماینده/ مالک ارائه شده است.

هدف

هدف از این سند ارائه یک راهنمای جامع برای بخش های حمل و نقل دولتی و سایر نمایندگی های حمل و نقل است تا از روش های تضمین کیفیت در تهیه و بررسی اسناد گزارش ژئوتکنیکی استفاده کنند و شامل روش های ارتباطی، نقش ها و مسئولیت های پیشنهادی نماینده مالک، مشاوران و پیمانکاران، برای انواع اسناد گزارش ژئوتکنیکی و همچنین روش های مختلف تحویل پروژه و قرارداد است.

اجزای اصلی، وظایف و اهداف این سند شامل موارد زیر است:

  • ایجاد یک طرح کلی از عناصر/ وظایف و طرفین درگیر در ADM ها و ACM های مختلف از جمله روابط، نقش ها و مسئولیت های آن ها از مرحله توسعه پروژه تا تکمیل اسناد برای ساخت، با تمرکز بر اسناد گزارش ژئوتکنیکی.
  • تکمیل یک بررسی ویژه و خلاصه نقش نماینده مالک در تهیه اسناد مناقصه که کیفیت ویژگی های ژئوتکنیکی را در کل فرآیند از توسعه پروژه تا ساخت تضمین می کند.
  • ادغام ملاحظات مربوط به نیاز نماینده مالک برای اطمینان از کیفیت در اسناد گزارش ژئوتکنیکی هنگام استفاده از تمام اشکال ADM و  ACM، از جمله مفاهیم فنی جایگزین (ATC) و سایر ابزارهای مشابه عقد قرارداد.
  • بحث و راهنمایی در مورد انواع و سطوح ارتباطات بین نماینده های مالک و نهاد آماده کننده اسناد گزارش ژئوتکنیکی.
  • بحث در مورد محتوا و نظم مناسب، تضمین کیفیت، نقش ها و مسئولیت ها برای ACM های مختلف و انواع اسناد گزارش ژئوتکنیکی.
  • راهنمایی برای تهیه چک لیست هایی که می تواند توسط DOT های دولتی و سایر آژانس های حمل و نقل در بررسی اسناد گزارش ژئوتکنیکی استفاده شود.

تعاریف و اصطلاحات کلیدی

روش های قرارداد جایگزین (ACMs): روش هایی که توسط نمایندگان مالک برای قرار داد طراحی و ساخت پروژه های بزرگراه استفاده می شود.

روش های تحویل جایگزین (ADMs): روش هایی که برای انجام کارهای مهندسی ژئوتکنیک و ارائه اسناد گزارش ژئوتکنیکی برای پروژه های بزرگراه استفاده می شود.

توسعه طرح ساخت و ساز – مرحله توسعه پروژه که شامل تهیه طرح ها، مشخصات و برآوردها برای ساخت پروژه است.

مدیر ساخت و ساز/پیمانکار عمومی(CM/GC): روش قرارداد جایگزین  CM/GCشامل دو مرحله است:

طراحی و ساخت: مالک با یک مهندس طراح و یک پیمانکار قرارداد می بندد و هماهنگی ها در حین طراحی انجام می شود. در فرآیند طراحی، پیمانکار به عنوان مدیر ساخت عمل می کند و بازخورد امکان ساخت و قیمت ها را در مورد گزینه های طراحی و همچنین شناسایی خطرات را بر اساس ابزارها و روش های پیمانکار ارائه می کند. این فرآیند همچنین به مالک این امکان را می دهد که در فرآیند طراحی مشارکت فعال داشته باشد و در مورد گزینه های طراحی تصمیمات آگاهانه بگیرد. هنگامی که از نظر مالک طرح تکمیل شده است، پیمانکار فرصت پیدا می کند تا بر اساس طرح و برنامه تکمیل شده، قیمتی برای پروژه پیشنهاد دهد. اگر مالک، طراح و برآورد کننده هزینه مستقل توافق کنند که پیمانکار قیمت منصفانه ای پیشنهاد کرده است، مالک قرارداد ساختمانی را صادر می کند و سپس مدیر ساخت تبدیل به پیمانکار عمومی می شود.

طراحی- مناقصه- ساخت-(DBB): این یک روش قرارداد سنتی است که در آن طراحی پروژه برای همه عناصر پروژه کامل می شود و طرح ها و مشخصات ساخت که در مناقصه استفاده می شود، ایجاد می شود. تحقیقات ژئوتکنیکی تا سطح 100٪ انجام شده و یک یا چند سند گزارش ژئوتکنیکی برای ارائه توصیه های نهایی برای همه عناصر طراحی ایجاد می گردد. از پیمانکاران دعوت می شود تا پیشنهادات خود را در مناقصه پروژه ارائه دهند و مالک معمولاً قرارداد را به کمترین پیشنهاد دهنده واجد شرایط برای انجام کار واگذار کرده و پس از آن ساخت آغاز می شود. پیشنهادهای مهندسی ارزش (VE) نیز به طور کلی در مرحله مناقصه و همچنین در مرحله ساخت با هدفی مشابه ATC و سهیم شدن در صرفه جویی در هزینه ارائه شده با پیشنهاد پذیرفته می شود.

طراحی-ساخت(DB): با استفاده از این ACM، طراحی پروژه به سطح 30% می رسد که ممکن است به آن طرح اولیه نیز گفته شود، پس از انتخاب، از پیمانکاران دعوت می شود تا پیشنهادهای قیمت را بر اساس طراحی های اولیه و الزامات پروژه مندرج در اسناد قرارداد آماده کنند. دامنه تحقیقات ژئوتکنیکی انجام شده برای مرحله مناقصه و پیشنهاد بر اساس رویکرد مالک متفاوت بوده و ممکن است در سطح مورد نیاز برای طراحی اولیه یا طراحی نهایی باشد. نتایج در یک گزارش داده های ژئوتکنیکی یا احتمالاً یک گزارش پایه ژئوتکنیکی ارائه می شود. پیمانکاران مناقصه کننده یک تیم مهندسی را برای ارائه طراحی در سطحی مناسب که امکان ارسال پیشنهاد آن ها را بر اساس اطلاعات موجود فراهم کند انتخاب می کنند. انتخاب یک پیشنهاد موفق ممکن است بر اساس قیمت پایین یا سیستم رتبه بندی بهترین ارزش باشد که قیمت و همچنین صلاحیت پیمانکار و مهندس طراح و سایر عوامل را در نظر می گیرد. طراحی و ساخت نهایی توسط پیمانکار برگزیده انجام می شود. پروژه ها ممکن است از مشارکت عمومی – خصوصی (P3) به عنوان روشی برای تأمین مالی پروژه طراحی – ساخت استفاده کنند. پروژه های P3 به طور معمول شامل ترکیبی از بودجه دولتی و خصوصی، بخش امتیاز و عملیات، الزامات حفاظت و ضمانت نامه ها است.

مشاور طراحی: شخص یا شرکتی که قرارداد ارائه خدمات مهندسی به نمایندگان مالک، سایر مشاوران یا پیمانکاران را دارد.

گزارش پایه ژئوتکنیکی (GBR): گزارش تفسیری از شرایط ژئوتکنیکی برای پروژه ای که در اسناد قرارداد گنجانده شده است. هدف اصلی آن ایجاد یک بیانیه قراردادی از شرایط ژئوتکنیکی است که پیش بینی می شود در هنگام ساخت پروژه با آن روبرو شد.

گزارش داده های ژئوتکنیکی (GDR): گزارشی که اطلاعات ژئوتکنیکی واقعی به دست آمده برای یک پروژه را خلاصه کرده و در اسناد قرارداد گنجانده شده است.

گزارش ژئوتکنیکی(GR): ابزاری که برای اطلاع از شرایط سایت و توصیه های طراحی و ساخت برای طراحی راه، طراحی پل و کارکنان ساخت استفاده می شود.

اسناد گزارش ژئوتکنیکی(GRD): اسنادی که برای اطلاع از شرایط ژئوتکنیکی سایت و توصیه های طراحی و ساخت به مهندسان طراح عناصر پروژه شامل پل ها، راه ها، زهکشی و غیره و مهندسین ساخت و پیمانکاران استفاده می شود.

متخصص ژئوتکنیک(GS): فردی که مسئول جنبه های ژئوتکنیکی طراحی پروژه، ساخت و نظارت بر ویژگی های ژئوتکنیکی عناصر طراحی پروژه (پی های سازه، سازه های نگهبان، بهسازی زمین، عملیات خاکی و غیره) است. متخصص ژئوتکنیک می تواند شامل مهندسان ژئوتکنیک، زمین شناسان و زمین شناسان مهندسی با تجربه باشد.

نمایندگان مالک: ادارات دولتی حمل و نقل و سایر آژانس های حمل و نقل که مسئول هماهنگی و کنترل قراردادها برای طراحی و ساخت پروژه های بزرگراه هستند.

توسعه طراحی پروژه: کلیه کارهای مهندسی مرتبط با توسعه طرح های پروژه های بزرگراهی، اما نه محدود به مطالعات مفهومی، طراحی اولیه و طراحی نهایی که منجر به تکمیل طرح ها و مشخصات ساخت می شود.

تضمین کیفیت: کلیه فعالیت های برنامه ریزی شده و سیستماتیک اجرا شده در سیستم کیفیت که تأیید می کند یک محصول یا خدمت الزامات کیفیت را برآورده می کند.

ممیزی های تضمین کیفیت: بررسی های متخصصان ژئوتکنیک یا متخصصان آموزش دیده در روش های تضمین کیفیت که تکمیل بررسی های تضمین کیفیت را تأیید می کند.

بررسی های تضمین کیفیت: فرآیند بررسی اسناد کنترل کیفیت برای تأیید آن که این فعالیت ها انجام شده است.

کنترل کیفیت: تکنیک ها و فعالیت های عملیاتی مورد استفاده برای تأیید الزامات کیفیت.

مشاوران خدمات ویژه: افراد یا شرکت های مهندسی که در زمینه عناصر پروژه خاصی که در ساخت بزرگراه استفاده می شوند، از جمله کارهای خاکی، پی (فونداسیون)، دیوارهای حائل، بهسازی زمین و جنبه های ژئوتکنیکی روسازی ها تخصص دارند.

فصل ها

فصل 1- مقدمه

فصل 2 – محتوا و تضمین کیفیت اسناد گزارش ژئوتکنیکی

فصل 3 – ملاحظاتی در زمینه ایجاد اسناد گزارش ژئوتکنیکی

فصل 4 – پیاده سازی تضمین کیفیت برای اسناد گزارش ژئوتکنیکی

سایر مقاله ها

ماشین آلات تراکم خاک (Soil Compaction Equipment)

به مجموعه تجهیزات مورد استفاده برای افزایش چگالی خاک، ماشین [...]


بیشتر بخوانید

تراکم خاک چیست؟ (?What is Soil Compaction)

تراکم خاک (Soil Compaction)، به عنوان یکی از مراحل ثابت [...]


بیشتر بخوانید

دستورالعمل تعیین تنش برجا و ضریب تغییر شکل پذیری با استفاده از روش جک تخت (Flat Jack Method)

با انجام آزمایش جک تخت (Flat Jack)، تنش بر جای [...]


بیشتر بخوانید

میلگرد چیست؟ مشخصات و کاربرد انواع میلگرد چیست؟ (?What is Rebar)

میلگرد مخفف (میله تقویت کننده) است که به پروفیلی با [...]


بیشتر بخوانید