ایستاسازه
En Ar

خانه - کتابخانه - CORROSION DEGRADATION OF SOIL REINFORCEMENTS FOR MECHANICALLY STABILIZED EARTH WALLS AND REINFORCED SOIL SLOPES

مطالب عنوان شده در این گزارش بازتاب نظرات نویسندگان این توصیه نامه در رابطه با میزان خوردگی مسلح کننده های فلزی است و نویسندگان در رابطه با دقت و صحت اطلاعات و داده های عنوان شده مسئول می باشند. مطالب موجود در این توصیه نامه لزوما نظرات و سیاست های اداره ی راه نمی باشند.

چکیده

این توصیه نامه ضوابط مورد نیاز برای ارزیابی میزان خوردگی در استفاده از مسلح کننده های فلزی با و یا بدون پوشش را ارائه می کند. همچنین در این گزارش تاثیر زمان و آسیب های هنگام نصب مسلح کننده های ژئوسنتتیک ارائه شده است. روش های پایش خوردگی مسلح کننده های فلزی ارزیابی شده و روش هایی که بر مبنای روش های الکتروشیمیایی هستند برای سنجش خوردگی توضیح داده شده است. روش های پایش برای بررسی اثر گذشت زمان برای ژئوسنتتیک ها ارزیابی شده و توصیه هایی در رابطه با نصب این مسلح کننده ها بیان گردیده است.

مقدمه

مهندسین و متخصصین مصالح در طول 35 سال گذشته در حال طراحی و بررسی سیستم های خاک مسلح بودند. در طول یک دهه ی گذشته پیشرفت های چشمگیری در روش های طراحی ارائه شده است که در درک بهتر عوامل اثرگذار بر روی دوام مسلح کننده های فلزی کمک کرده است. این کار اکنون در بسیاری از سازه های خاک مسلح و طول عمر آن ها اثرگذار بوده است.

برای استفاده از مزایای پیشرفت های به دست آمده، FHWA این ویرایش جدید را منتشر کرده است. هدف اصلی این توصیه نامه ارائه ی یک منبع راهنما برای سازه های خاک مسلح می باشد. همچنین این راهنما تلاش های صورت گرفته برای پایش سلامت پل ها و مدیریت پروژه ها، فراهم آوردن روش های آزمایش و روش هایی برای جمع آوری داده را بیان کرده است.

هدف دیگر این توصیه نامه حمایت از برنامه های آموزشی اجرا شده توسط FHWA برای شرکت های عمرانی می باشد.

در این توصیه نامه که در رابطه با خوردگی مسلح کننده های فلزی در دیواره ها وشیب های پایدار شده می باشد از منابع و مطالب زیر استفاده شده است:

  • دوام / خوردگی سازه های خاک مسلح: V.Elias, FHWA RD-89-186
  • روش های آزمایش اکسیداسیون و آب کافت ژئوسنتتیکFHWA RD-97-144, .
  • خوردگی مسلح کننده های خاک برای دیواره و شیب های خاک پایدار شده به روش مکانیکی: V.Elias, FHWA-NHI-00-044 و FHWA SA-96-072

اهداف توصیه نامه

استفاده از سیستم های پایدارسازی مکانیکی برای ساخت دیوارهای حائل و شیب های تند به دلیل استفاده و موفق بودن این سیستم در هزاران پروژه ی انجام شده با اقبال عمومی مواجه شده است. هنگامی که در دهه ی 1980 و 1990 استفاده از این روش ها افزایش یافت جامعه ی مهندسین و محققین تصمیم گرفتند برای نحوه ی اجرا و روش های طراحی مورد استفاده مطالعات وسیعی را شروع کنند تا بتوانند بهترین استفاده را از این سیستم ها داشته باشند. ویرایش های قبلی این راهنما شیوه های آزمایش مانند روش های الکتروشیمیایی برای ارزیابی و پایش خوردگی مسلح کننده های خاک را ارائه کرده است. محققین مختلف، FHWA و شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند این شیوه های آزمایش را برای جمع آوری اطلاعات و تهیه ی یک پایگاه داده استفاده کرده اند.

امکان بررسی عملکرد سازه های خاک مسلح دارای اهمیت می باشد. عملکرد این سیستم ها به انتخاب صحیح مصالح، جزئیات اجرا و نگهداری وابسته است.

طراحی سازه های خاک مسلح نیاز به انتخاب مناسب مسلح کننده با توجه به نوع خاک دارد تا اندرکنش مناسبی بین خاک و مسلح کننده ایجاد شود و ترکیب آن ها مشخصات قابل قبولی را ارائه کند. اجرای مسلح کننده در خاک باعث کاهش جابجایی خاک در جهت موازی با مسلح کننده ها می شود.

در پروژه های راهسازی برای پایدارسازی دیوارهای حائل از فولاد گالوانیزه یا به صورت شبکه ای و یا به صورت نواری استفاده می شود. مسلح کننده های پلیمری موجود درخاک در دهه 1970 و اوایل 1980 معرفی شدند. این مسلح کننده ها از زمان معرفی به صورت متداول در دیواره های پایدارشده و شیب های خاکی مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه برای پایدارسازی شیب های خاکی از مسلح کننده های ژئوسنتتیکی استفاده می شود.

یکی از نگرانی های اصلی در طراحی سازه های خاک مسلح، دوام مسلح کننده های جاگذاری شده در خاک است. هدف این راهنما فراهم آوردن ضوابطی برای طراحی مهندسی در ارزیابی ظرفیت خوردگی مسلح کننده های فلزی و تجزیه شدن مسلح کننده های پلیمری است. هدف دیگر این توصیه نامه راهنمایی مهندسین در نصب تجهیزات پایش خوردگی و تجزیه ی مسلح کننده ها می باشد.

پایش خوردگی در این سازه ها با استفاده از سیستم های غیر مخرب و استفاده از روش های الکتروشیمیایی که قابلیت اندازه گیری خوردگی مسلح کننده های گالوانیزه و فولادی را دارند، صورت می گیرد. برای بررسی تجزیه ی مسلح کننده های پلیمری از آزمایش های مخرب و اندازه گیری مقاومت کششی برای به دست آوردن مقدار کاهش این مقاومت استفاده می شود. این راهنما اولین بار در سال 1997 توسط FHWA برای ارائه ی راهنمای طراحی و استفاده از مسلح کننده ها در پروژه های پایدارسازی دیوار و شیب خاکی منتشر شد. هدف اصلی این راهنما ارائه ی روشی برای عملکرد بلند مدت سازه های خاک مسلح است. روش های آزمایش توضیح داده شده در این راهنما حاصل تحقیقات صورت گرفته در دهه های گذشته می باشد.

هدف

اهداف این راهنما عبارتند از:

  • توضیح ساز و کار خوردگی/ تجزیه در مسلح کننده های فلزی به همراه پیشنهاداتی برای روش طراحی
  • توضیح شیوه و تجهیزات طراحی شده برای اندازه گیری نرخ خوردگی مسلح کننده ی فلزی در محل
  • مرور روش های آزمایش آزمایشگاهی برای تحلیل های الکتروشیمیایی و انتخاب مصالح مورد استفاده به عنوان خاکریز در سازه های خاک مسلح. روابط بین این متغیرها در آزمایش و پیش بینی خوردگی/ تجزیه نیز در این راهنما بحث شده است.
  • مرور ضوابط اندازه گیری بهره وری استفاده از پوشش اپوکسی
  • تشخیص ساز و کار تجزیه ی مسلح کننده های ژئوسنتتیک
  • روش های پایش و ارزیابی ساز و کار تجزیه برای مسلح کننده های ژئوسنتتیک

در فصل دوم راهنما، اصول و موضوعات پایه ای مربوط به خوردگی فلز در خاک، تشخیص محیط خورنده و جزئیات روش های موجود برای مقابله با خوردگی بیان می شود.

در فصل سوم جزئیات روش های پایش برای مسلح کننده های فلزی و استفاده از آن ها در پروژه های جدید بررسی می شود.

در فصل چهارم اصول پایه ای در رابطه با تجزیه ی پلیمر و تشخیص شرایطی که باعث افزایش سرعت تجزیه می شود توضیح داده شده است.

در فصل پنجم جزئیات مربوط به روش های مسلح سازی خاک با استفاده از ژئوسنتتیک و استفاده از آن ها برای پروژه های جدید مطرح شده است.

جزئیات بیشتر در رابطه با موضوعاتی که در فصل های 2 و 3 ارائه شده اند به صورت کامل در FHWA RD-89-186 دوام/ خوردگی سازه های خاک مسلح ارائه شده است.

جزئیات بیشتر در رابطه با موضوعاتی که در فصل های 4 و 5 ارائه شده اند به صورت کامل در FHWA RD-97-144 شیوه های آزمایش اکسیداسیون و آب کافت ژئوسنتتیک ارائه شده است.

پروژه ی NCHRP 24-28 خوردگی فلز و ضرائب کاهش مقاومت برای مسلح کننده های فلزی

این پروژه دارای اهداف زیر است:

(1) دسترسی و بهبود مدل های موجود برای پیش بینی پتانسیل خوردگی و برای تخمین از بین رفتن مسلح کننده های فلزی در طول دوره ی سرویس دهی.

(2) ارائه ی یک روش و مدل پیش بینی بهبود یافته با استفاده از روش LRFD برای طراحی سازه های خاک مسلح.

هدف پروژه شامل جمع آوری داده های مربوط به عملکرد مسلح کننده های فلزی در ساخت سازه های خاک مسلح، فراهم آوردن یک پایگاه داده برای ذخیره سازی داده ها، تحلیل آماری داده ها و اطمینان سنجی از روابط تخمین خوردگی فلز مسلح کننده در طول بهره برداری می باشد.

سایر مقاله ها

انتقال حرارت در خاک های غیر اشباع (Heat Transfer in Unsaturated Soil)

انتقال و جریان حرارت در خاک ها با سه ساز و [...]


بیشتر بخوانید

پی های حلقه ای، صندوقه ای و پوسته ای (ring, shell & caisson foundation)

با توجه به اهمیت زیاد شالوده در پایداری سازه ها، [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش سه محوری سیکلی (Cyclic triaxial test)

آزمایش سه محوری سیکلی از جمله آزمایش های متداول و [...]


بیشتر بخوانید

خاک های واگرا و آزمایش های واگرایی خاک (Dispersive Soil)

به خاک هایی که در معرض آب های کم نمک، [...]


بیشتر بخوانید