ایستاسازه
En Ar

خانه - کتاب های منتخب - Geotechnical Engineering Circular No. 1 – Dynamic Compaction

FHWA-SA-95-037
Geotechnical Engineering Circular No. 1

توصیه نامه تراکم دینامیکی FHWA با حمایت وزارت راه و ترابری به منظور تبادل اطلاعات منتشر می شود. این نشریه یک استاندارد، مشخصات یا آیین نامه را تشکیل نمی دهد.

دولت ایالات متحده آمریکا محصولات یا تولیدکنندگان را تأیید نمی کند. نام های تجاری یا مارک های تجاری فقط در اینجا نشان داده می شوند زیرا برای هدف این توصیه نامه ضروری هستند.

این کتابچه راهنما، روش ها و تکنیک های پیشرفته ای را برای کمک به مهندس راه در برنامه ریزی، طراحی، نظارت و اجرای تراکم دینامیکی برای بهبود ظرفیت باربری خاک های ضعیف ارائه می دهد. دستورالعمل ها برای:

* تکمیل ارزیابی اولیه برای تعیین مناسب بودن تراکم دینامیکی برای سایت و شرایط زیر سطح

* طراحی دقیق برای بهبود سایت

* تهیه مشخصات

* نظارت بر ساخت و ساز

دو سابقه موردی از پروژه های واقعی برای نشان دادن استفاده از دستورالعمل ها ارائه شده است.

هدف

توصیه نامه تراکم دینامیکی FHWA رهنمودهایی را برای ارزیابی، طراحی و روشهای انعقاد قرارداد استفاده از تراکم دینامیکی جهت بهسازی خاک در خاک های ناپایدار یا قابل تراکم ارائه می دهد.

اگرچه دستورالعمل ها در برنامه ریزی و اجرای تراکم دینامیکی مفید هستند، اما نمی توانند جایگزین قضاوت مهندسی مناسب شوند. در طول متراکم سازی سایت، باید بر اساس نحوه واکنش زمین به ضربه، برنامه ای تنظیم شود. مهندس طراح باید همیشه از قضاوت مهندسی مناسب برای تکمیل یا تغییر رهنمودها استفاده کند.

زمینه

بزرگراه ها و گذرگاه ها اغلب در زمین هایی با شرایط خاکی ضعیف احداث می شوند. این امر به ویژه در مناطق شهری یا نزدیک آنها که در آنها، زمین های دارای شرایط خاکی خوب قبلاً برای اهداف تجاری یا اهداف دیگر توسعه یافته اند، صادق است و فضای باقیمانده به دلیل وجود خاک نامناسب توسعه نیافته است.

در گذشته، از مناطق دارای خاک ضعیف اجتناب می شده است و یا از سازه هایی با شالوده های عمیق مانند پل که در بالای لایه های سست احداث شده است، استفاده می شده است. امروزه انواع مختلفی از روش های بهسازی خاک موجود است که به شما امکان می دهد سازه مستقیماً بر روی زمین متراکم ساخته شود. یکی از راه های بهسازی خاک، تراکم دینامیکی است.

تراکم دینامیکی شامل استفاده از یک وزنه سنگین است که بارها و بارها با یک کابل از ارتفاعات مختلف بلند شده و به زمین می خورد. جرم وزنه ها به طور کلی از 4/5 تا 2/27 تن و ارتفاع پرتاب وزنه ها از 2/12 تا 5/30 متر است. انرژی به طور کلی در چندین فاز بر روی یک الگوی شبکه ای در کل منطقه با استفاده از یک یا چند پرتاب (پاس) اعمال می شود.

پس از هر پرتاب، حفره های ایجاد شده یا با یک بولدوزر هموار می شوند یا با خاک های پر کننده دانه ای پر می شوند.

انرژی پرتاب به شرایط اولیه موجود خاک اعمال می شود و درجه بهبود مشخصات خاک تابعی از انرژی اعمال شده است که این انرژی تابعی از مشخصه های زیر است:

 • جرم وزنه
 • ارتفاع پرتاب
 • فاصله نقاط برخورد
 • تعداد برخورد در هر نقطه شبکه

وزنه های سبک تر و ارتفاع های کمتر پرتاب منجر به بهبود عمق 0/3 تا 6/4 متر می شوند. وزنه های سنگین تر و ارتفاع پرتاب بیشتر باعث بهبود عمق 1/6 تا 1/9 متر می شوند.

فصل بندی کتاب توصیه نامه تراکم دینامیکی FHWA

فصل ها به ترتیبی ارائه می شوند که به طور معمول در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های تراکم دینامیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

فصل 2 ملاحظات اولیه شامل محدودیت های طراحی مانند حساسیت خاکریز جدید یا تسهیلات نسبت به نشست و ظرفیت باربری را پوشش می دهد. انواع رسوبات در سایت نیز باید ارزیابی شود تا مشخص شود آیا تراکم دینامیکی مناسب است. سرانجام، هزینه تراکم دینامیکی در مقابل هزینه سایر گزینه ها باید ارزیابی شود. اگر یکی از گزینه های بهسازی زمین جذابیت بیشتری داشته باشد، می توان آن گزینه را دنبال کرد.

فصل 3 دستورالعمل هایی را برای استفاده خاص از تراکم دینامیکی ارائه می دهد. این شامل انتخاب هایی از اندازه وزنه و ارتفاع پرتاب، مقدار انرژی اعمالی، الگوی افت و تعداد عبور است. سپس می توان از این اطلاعات برای تخمین هزینه استفاده کرد.

در فصل چهارم روش ها و مشخصات پیمانکاری بحث شده است.

در فصل 5، نظارت بر مقدار بهسازی مورد بحث قرار می گیرد که به طور معمول در طی عملیات تراکم دینامیکی انجام می شود. این شامل مشاهدات جابجایی زمین و گمانه های ایجاد شده در طی عملیات بهسازی زمین و آزمایشات درجا پس از اتمام کار است.

تنظیمات احتمالی در هنگام تراکم دینامیکی در فصل 6 بحث شده است.

تاریخچه موارد و نمونه های طراحی شده تراکم دینامیکی در فصل 7 ارائه شده است.

کاربردهای تراکم دینامیکی

از تراکم دینامیکی برای بهبود انواع زیادی از رسوبات ضعیف زمین با موفقیت استفاده شده است:

 • خاکهای سست طبیعی که با آبرفتها یا خاک های سست پر شده اند.
 • ذخایر محل دفن زباله اخیر و قدیمی.
 • آوار ساختمانی و رسوبات آوار ساختمانی.
 • رس نیمه اشباع شده که بالاتر از سطح آب قرار دارد.
 • خاک های گسیخته شونده ضعیف.
 • سازندهایی که حفره های بزرگ در آنها وجود دارد.
 • لای و ماسه های شل برای کاهش پتانسیل روانگرایی.
 • ضایعات ویژه.

مطالب مرتبط :

کتاب‌های منتخب

کتاب پایدارسازی گود های عمیق – ایستاسازه

دانلود

Ground Improvement Techniques

دانلود

Ground Improvement Third Edition

دانلود

Micropile Design and Construction Guidelines Implementation

دانلود

Federal Highway Administration Design Manual: Deep Mixing for Embankment and Foundation Support

دانلود

Geotechnical Engineering Circular no.4 – Ground Anchors and Anchored System

دانلود

Principles and Practice of Ground Improvement-Wiley (2015)

دانلود

Jet Grouting- Technology, Design and Control

دانلود

GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO. 7-Soil Nail Walls (2015)

دانلود

GEOTECHNICAL ENGINEERING CIRCULAR NO. 7- Soil Nail Walls

دانلود
کتابخانه بهسازی خاک

Practical Handbook of Grouting

دانلود

Theory and Practice of Pile Foundations

دانلود

Seepage, Drainage and Flow Nets – 3rd edition (1989)

دانلود

Dynamic of soils and their engineering applications

دانلود

Offshore geotechnical engineering

دانلود
follow our social’s