ایستاسازه
En Ar

خانه - خدمات ایستاسازه - بهسازی خاک - بررسی موردی عملکرد ستون های جت گروتینک در بهسازی بستر پی گسترده

یکی از روش های بهسازی بستر و پایدارسازی شیب ها، تزریق پرفشار (جت گروتینگ) می باشد. که به کمک آن می توان ظرفیت باربری قائم یا جانبی زمین مورد نظر را از طریق تزریق دوغاب سیمان تحت فشار، افزایش داد. در این مقاله، عملکرد ستون های جت گروتینگ در بهسازی خاک یکی از شهرهای ساحلی شمال ایران بررسی می شود. نتایج تزریق دوغاب سیمان به روش تک سیالی (تک جزئی) به همراه شرایط ژئوتکنیکی خاک محل ارائه می گردد. مقاومت تک محوری مغزه های گرفته شده، قطر ستون های تزریق پرفشار و درصد بازیابی مغزه ها به عنوان مهم ترین متغیرهای ارزیابی عملکرد بهسازی در نظر گرفته شده است. همچنین مشاهده شد که در صورت تأمین فشار تزریق 450 بار، در ماسه سیلتی اشباع و غیراشباع با اعدادSPT متوسط به ترتیب 13 و 20، با سرعت بالا آمدن راد 0/5 سانتی متر برثانیه و چگالی دوغاب 1600gr/cm3، به ترتیب ستون هایی با قطر 80CM و 100CM به دست می آید که مغزه های استخراجی از ستون های اجرا شده در ماسه سیلتی اشباع دارای مقاومت تک محوری 40kg/cm2 است. روش تزریق پر فشار یا همان جت گروتینگ با توجه به زمان اجرای کوتاه نسبت به حجم عملیات بهسازی، روشی اقتصادی و مناسب در زمین های ماسه ای اشباع و غیراشباع برای تأمین ظرفیت باربری است و معیار نرخ بهسازی در ارزیابی مقاومت تک محوری مغزه های استخراجی از خاک بهسازی شده و تصحیح ظرفیت باربری ستون های جت گروت کارایی مناسبی از خود نشان داده است. تزریق پرفشار (جت گروتینگ) یکی از روش های بهسازی خاک می باشد که مهندسان ژاپنی در اوایل دهۀ 80 میلادی، آن را ابداع کردند. در ابتدا جت گروتینگ به صورت شستن و فرسایش خاک به وسیلۀ جت آب و سپس پر کردن ناحیۀ فرسایش یافته با دوغاب شیمیایی تزریق شده از نازل انجام می گرفت، که به روش CCP شناخته می شد. در این روش، نازل بدون دوران به سمت بالا کشیده می شد و هدف تشکیل ستون های سیمانی قائم بود. مدتی بعد، روش ستون های جت گروت را یک شرکت ژاپنی “Kajima” ابداع کرد و به جای ترکیبات شیمیایی، از سیمان در ساخت دوغاب آن استفاده کرد که در آن بیرون کشیدن نازل هم زمان با دوران بود که JSP نام داشت. یاهیرو و یوشیدا، روش مشابهی را در همان زمان ابداع نمودند، که تزریق پر فشار (جت گروت) نام گرفت. در حال حاضر جت گروتینگ شامل سه روش عمده است که عبارت اند:


1. روش های تک سیال (تک جزئی).

2. دو سیال (دوجزئی).

3. سه سیال (سه جزئی).


 که نام گذاری این روش ها به تعداد سیال های تزریق شده از نازل که می تواند آب، هوا و دوغاب سیمان باشند، بستگی دارد.

روش های جت گروتینگ (تزریق پرفشار)
روش های جت گروتینگ (تزریق پرفشار)

در ابتدا از تزریق پرفشار تنها برای بهبود خصوصیات خاک در زیر پی سازه های بزرگ استفاده می شد، اما امروزه کاربرد آن، شامل موارد زیر می باشد:


1. تونل سازی.

2. گودبرداری.

3. دیوارهای آب بند و دوخت به پایین.

4. فورپولینگ.

کاربردهای تزریق پرفشار یا جت گروتینگ
کاربردهای تزریق پرفشار

اکنون تزریق پر فشار یا جت گروتینگ به روشی سریع و با کاربردهای متنوع به عنوان یکی از محبوب ترین روش های بهسازی خاک بدل شده است، در ایران نیز این روش از سال 1384 به عنوان روشی موفق در چندین پروژه بهسازی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی عملکرد عملیات بهسازی بستر، مجتمع تفریحی _ تجاری واقع در شهر کلار آباد مازندران، به روش ستون های جت گروتینگ می پردازیم.


مشخصات پروژه مورد مطالعه جهت بررسی عملکرد ستون های جت گروتینگ


این مجتمع در شهر کلارآباد در حاشیه دریای خزر واقع شده است که شامل دو طبقه پارکینگ، طبقه همکف و 5 طبقه بالای آن در زمینی به مساحت 3400 مترمربع است. در شکل 1 موقعیت پروژه با پیکان قرمز روی نقشه نشان داده شده است.

شکل 1- موقعیت ساختگاه بررسی شده جهت عملکرد ستون های جت گروتینگ
شکل 1- موقعیت ساختگاه بررسی شده جهت عملکرد ستون های جت گروتینگ

سطح آب زیرزمینی در این منطقه در عمق 6 متری از سطح زمین است که به دلیل خاکبرداری به عمق 5 متر، سطح آب در تراز 1 متر کف فونداسیون می باشد. خصوصیات ژئوتکنیکی خاک از 4 گمانه ماشینی حفاری شده در محدوده پروژه که موقعیت آن ها در شکل 2 نشان داده شده، به دست آمده است. شکل 2 عمق و مختصات گمانه ها را نشان می دهد و جدول 2 نیز اطلاعات مربوط به شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه را ارائه می دهد. در این پروژه پیش بینی شده است که پس از انجام عملیات بهسازی بستر، 1 متر دیگر خاکبرداری انجام شود و تراز زیر پی هم تراز سطح آب های زیرزمینی (6 متر) شود. شکل 3 اعداد نفوذ استاندارد را برای گمانه های 1 تا 4 نمایش می دهد. در شکل 4 لایه بندی خاک بر اساس اطلاعات گمانه ها نمایش داده شده است.

عمق و مختصات گمانه ها
جدول 1: عمق و مختصات گمانه ها
موقعیت گمانه های ژئوتکنیکی
شکل 3: موقعیت گمانه های ژئوتکنیکی
تغییرات عدد نفوذ استاندارد در عمق
شکل 4. تغییرات عدد نفوذ استاندارد در عمق
مشخصه های خاک ساختگاه
جدول 2. مشخصه های خاک ساختگاه
لایه بندی خاک بر اساس گمانه ها
شکل 5. لایه بندی خاک بر اساس گمانه ها

انتخاب روش بهسازی


با توجه به مشخصات خاک منطقه (وجود لایه های رسی و ماسه اشباع سست) که علاوه بر تحمیل نشست های زیاد آنی و تحکیمی، زمین پروژه را مستعد پدیده روانگرایی می گرداند، تثبیت خاک در زیر پی اجتناب ناپذیر است. به دلیل تجربه نامطلوب در پروژه مجاور (آب گرفتگی تمام طبقات زیرزمین در اثر بارندگی های شدید و ایجاد خسارات مالی فراوان در مجتمع تجاری پانوراما) تصمیم گرفته شد تا کل قسمت مدفون پروژه در قنداقی از ژئوممبران پیچیده شود تا امکان نفوذ آب به داخل ساختمان وجود نداشته باشد؛ از این رو از میان گزینه های در نظر گرفته شده برای بهسازی بستر این پروژه (ریز شمع، شمع، ستون های سنگی، ستون های اختلاط عمیق خاک و ستون های جت گروت) گزینه های ستون های اختلاط عمیق خاک، ستون های سنگی و ستون های جت گروت به دلیل ایجاد امکان آب بند ساختن هرچه بیش تر سازه (زیرا در این روش ها، پی به المان های بهسازی خاک متصل نیست) قابل اجرا بودند که به دلیل ابعاد نه چندان بزرگ پروژه، روش ستون های اختلاط عمیق خاک که دارای هزینه تجهیز زیادی است، از نظر اقتصادی توجیه پذیر نبود. از میان دو روش باقی مانده، روش ستون های تزریق پرفشار (جت گروتینگ)، به دلیل سرعت اجرای زیاد آن نسبت به روش ستون های سنگی در شرایط خاص پروژه مورد نظر و اهمیت زیاد زمانبندی برای کارفرما، انتخاب شد. جدول 3 امتیاز روش های مختلف بهسازی را در این پروژه با توجه به جمیع ملاحظات مذکور مشخص می سازد و امتیازات مقایسه ای 1 تا 5 (5: خیلی خوب، …، 1: خیلی ضعیف) بین روش های مختلف به صورت نسبی به هریک از روش ها اختصاص یافته است.

مقایسۀ کلی روش های بهسازی بستر پروژه و امتیازدهی
جدول 3 مقایسۀ کلی روش های بهسازی بستر پروژه و امتیازدهی

مروری بر طرح اولیه


پیمانکار طرح و اجرای پروژه با توجه به بار وارده از طرف سازه بر پی و همچنین محاسبه ظرفیت باربری ستون ها بر طبق تجربیات اجرایی خود در زمین های مشابه، تعداد 221 عدد ستون را با چیدمانی مشابه شکل 5 به منظور بهسازی بستر مورد نظر پیش بینی و پیشنهاد نمود. جانمایی ستون های جت گروت به گونه ای در نظر گرفته شده که تراکم ستون ها متناسب با توزیع بار وارده از طرف سازه بر فونداسیون باشد. کاهش تراکم ستون های جت گروت در قسمت میانی به دلیل وجود یک فضای خالی در معماری سازه است.

پلان جانمایی و تنش های وارد بر ستون های جت گروت در طرح اولیه
شکل 5 پلان جانمایی و تنش های وارد بر ستون های جت گروت در طرح اولیه (kg/cm2)

فرضیات در نظر گرفته شده توسط پیمانکار طرح و اجرا به صورت زیر است:


– قطر ستون های جت گروت: 1m

– عمق ستون های جت گروت: 12m

– فواصل ستون های جت گروت: 4m الی 8m

– مقاومت تک محوری مغزه ها:  60kg/cm2


لازم به ذکر است که این فرضیات کاملاً تجربی می باشد و بر اساس پروژه های مشابه در نظر گرفته شده است و عمق ستون های تزریق پرفشار با توجه به وجود لایه ماسه سست اشباع به ضخامت 7 متر و لجن به ضخامت 5 متر، برابر 12 متر برای عبور از لایه های مذکور و رسیدن به بستر مناسب با SPT بالای 25 در نظر گرفته شده است. در نتیجه ظرفیت جدار و نوک ستون های جت گروت به ترتیب برابر 155ton و 54ton با احتساب ضریب اطمینان 2/5 محاسبه شد که پیش بینی می شد این امر با رعایت مشخصات فنی ذیل به دست آید:


– چگالی دوغاب سیمان: 1600kg/lit

– فشار تزریق: 450bar

– سرعت چرخش و بالا آمدن نازل: 4-8-4 (دوران نیم دور بر ثانیه و بالا آمدن 4 سانتی متر در هر 8 ثانیه).


مانند اغلب پروژه های ژئوتکنیک و با توجه به ماهیت روش تزریق پرفشار به عنوان روش طراحی حین اجرا لازم شد که جزئیات طرح مذکور پس از شروع عملیات اجرایی و کسب مشاهدات فنی حاصل از آزمایش های کنترلی مورد تجدید نظر قرار گیرد. نتایج این دسته از اقدامات، در ادامه به طور مبسوط ارائه شده است.


آزمایش های کنترلی حین اجرا جهت بررسی عملکرد ستون های جت گروتینگ


آزمایش های کنترلی پس از ساخت به منظور صحت سنجی کمیت و کیفیت کار انجام شده انجام می شود که به طورکلی شامل کنترل قطر و ظرفیت باربری ستون های جت گروت است. در ادامه مقاله بررسی عملکرد ستون های جت گروتینگ به بیان آزمایش های صورت گرفته در این پروژه و نتایج حاصل می پردازیم:


1. کنترل نسبت آب به سیمان دوغاب.

2. کنترل قطر ستون های جت گروت.

آزمایش های صورت گرفته کنترلی حین اجرای ستون های جت گروتینگ
آزمایش های صورت گرفته کنترلی حین اجرای تزریق پرفشار

1. کنترل نسبت آب به سیمان دوغاب:


چگالی دوغاب، نسبت آب به سیمان را مشخص می سازد، در پروژه حاضر این نسبت از این رابطه به دست می آید:

کنترل نسبت آب به سیمان دوغاب

Dc و Dw به ترتیب چگالی سیمان و آب است که برابر 3/5 و 1 گرم بر سانتی متر مکعب است و Vc و Vw نیز حجم سیمان و حجم آب هستند. W و C نیز به ترتیب برابر جرم آب و جرم سیمان هستند. برای کنترل این نسبت، جرم یک لیتر دوغاب گرفته شده از مخلوط کن ثانویه در طی مراحل اجرا به صورت مداوم کنترل می گردد که باید برابر 1600gr باشد.


2. کنترل قطر ستون های جت گروت:


مطمئن ترین روش کنترل قطر ستون های تزریق پرفشار (جت گروتینگ)، روش مشاهده ای می باشد. به این منظور باید خاک اطراف تعدادی از ستون های اجرا شده را برداشته و تغییرات قطر ستون در لایه های مختلف را اندازه گیری کرد. قطر هر ستون در صورتی قابل قبول می باشد که در کوچک ترین مقطع شکل گرفته در طول ستون، قطر بزرگتر یا مساوی قطر فرض شده در طراحی باشد. شکل 6 تعدادی از ستون های جت گروت در پروژه حاضر را که به منظور اندازه گیری قطر، خاک اطرافشان برداشته شده است نشان می دهد. بر اساس مشاهدات صورت گرفته مشخص شد که میانگین قطر ستون های جت گروت در لایۀ خاک ماسه ای اشباع برابر 80cm و در لایه خاک ماسه ای غیراشباع برابر 100cm است. از این رو، قطر در نظر گرفته شده برای ستون ها به 80cm کاهش یافت.

شکل 6. برداشتن خاک اطراف ستون ها در روش تزریق پرفشار به منظور کنترل قطر صورت می گیرد.
شکل 6. برداشتن خاک اطراف ستون ها در روش تزریق پرفشار به منظور کنترل قطر صورت می گیرد.

آزمایش مغزه گیری از ستون های جت گروت جهت بررسی عملکرد ستون های جت گروتینگ


از بین روش های کنترلی موجود شامل مغزه گیری، آزمایش بارگذاری بزرگ مقیاس و روش های مبتنی بر لرزه نگاری، متداول ترین روش کنترل ظرفیت باربری ستون ها مغزه گیری می باشد. در پروژه بررسی شده 16 ستون جت گروت که در شکل 7 مشخص شده اند، با استفاده از نمونه گیر سه جداره مغزه گیری شدند.

شکل 7. موقعیت ستون های مغزه گیری شده در پلان
شکل 7. موقعیت ستون های مغزه گیری شده در پلان
مته سه جداره نمونه گیر و جعبه نمونه
شکل 8 و 9 به ترتیب مته سه جداره نمونه گیر و جعبه نمونه را برای یکی از ستون ها نمایش می دهند.

                   

پس از مغزه گیری از هر ستون، شاخص های مربوط به بازیابی مغزه و تعیین کیفیت سنگ ثبت شده و مطابق روش پیشنهادی یوشیتاکه و همکاران کیفیت بهسازی بدین صورت مورد ارزیابی قرار می گیرد. رابطه (1):

فرمول جت گروتینگ

در رابطه (1):

Ci: نرخ بهسازی.

L: طول کل مغزه گیری شده.

LW: طول خوب بهسازی شده. (مطابق با جدول شماره 4 محاسبه می شود).

معیار وضعیت بهسازی
جدول 4: معیار وضعیت بهسازی

*نکته مهم: طول مغزه های نشان داده شده 20 سانتی متر است.

مغزه های دارای سطح 1 و 2 را می توان مطابق شکل 10 تحت آزمایش تک محوری قرارداد. اما این امکان برای تعیین مقاومت سایر مغزه ها وجود ندارد و مغزه های مربوط به سطح 4 به بعد، در واقع مقاومتی بسیار کم تر از حد انتظار دارند؛ بنابراین می توان مقاومت آن ها را صفر فرض کرد. اکثر مغزه هایی که در سطح 3 قرار دارند به دلیل شرایط مربوط به مغزه گیری تکه تکه شده اند و در واقع مقاومت بیش تری درون خاک از خود نشان خواهند داد و می توان مقاومت آن ها را از ضرب ضریب کاهنده در میانگین مقاومت مغزه های سطح 1 و 2 به دست آورد که ضریب مربوط برابر 0/5 در نظر گرفته شده است.


اصلاح طرح اولیه


با توجه به نتایج آزمایش های حین اجرا و مشاهده عدم تطابق با فرضیات اولیه طراح، مشخصات ستون های جت گروت را نویسندگان اصلاح کردند و طرح جدید بر مبنای مشخصات اصلاح شده ارائه شد که در ادامه به آن می پردازیم.


1. محاسبه ظرفیت باربری سازه ای.

2. محاسبه ظرفیت باربری ژئوتکنیکی.


1. محاسبه ظرفیت باربری سازه ای:


جدول 5 نتایج حاصل از آزمایش تک محوری روی نمونه های قابل بارگذاری را نمایش می دهد. با توجه به نوع خاک در محل نمونه، سن نمونه ها و مقادیر مقاومت فشاری تک محوری به دست آمده به وسیلۀ نمودار شکل 11 اصلاح شده اند.

بارگذاری تک محوری مغزه
شکل 10. بارگذاری تک محوری مغزه

نتایج آزمایش تک محوری مغزه ها در جدول (5) قابل مشاهده می باشد که نتایج به دست آمده به صورت زیر است:

نتایج آزمایش تک محوری مغزه ها
نتایج آزمایش تک محوری مغزه ها
جدول 5: نتایج آزمایش تک محوری مغزه ها
گیرش ستون های جت گروت با توجه به نوع خاک
شکل 11 گیرش ستون های جت گروت با توجه به نوع خاک

1. ماسه شن دار، 2. ماسه، 3. ماسه سیلتی، 4. سیلت ماسه ای، 5. سیلت، 6. سیلت رس دار، 7. رس سیلتی، 8. رس.


جدول 6 با در نظر گرفتن نتایج آزمایش های تک محوری و روند تعیین معیار وضعیت بهسازی که یوشیتاکه پیشنهاد کرده است یک ارزیابی از شرایط بهسازی بستر در پروژه بررسی شده ارائه می دهد.

ارزیابی بهسازی انجام شده
ارزیابی و بررسی عملکرد بهسازی صورت گرفته در ستون های جت گروتینگ

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول 6 مشاهده می شود که عملکرد و وضعیت بهسازی بستر پروژه بررسی شده، پس از عملیات تزریق پرفشار (جت گروتینگ) مطلوب نیست، از این رو، مقاومت در نظر گرفته شده برای ستون های جت گروت که بیش تر از حد به دست آمده است، لازم است کاهش یابد و با توجه به ستون های اجرا شده و منظور کردن مقاومت کاهش یافته جدید برای آن ها، طرح موجود مورد تجدید نظر قرار گیرد و سپس اجرا شود. مقاومت کاهش یافته با توجه به میانگین مقاومت های تک محوری حاصل 40kg/cm2 در نظر گرفته شد و قطر ستون ها نیز با توجه به مشاهدات میدانی از 1 متر به 80 سانتی متر کاهش یافت.


ظرفیت سازه ای هریک از ستون های جت گروت با فرض ضریب اطمینان 5/2 مطابق این رابطه به دست می آید:

ظرفیت سازه ای ستون های جت گروت

که در آن:


Fstructure: ظرفیت باربری سازه ای ستون تزریق پرفشار.

 A: سطح مقطع ستون تزریق فشار.

qu: مقاومت تک محوری ستون تزریق پرفشار.

FS: ضریب اطمینان.


2. محاسبه ظرفیت باربری ژئوتکنیکی:


محاسبه ظرفیت باربری ستون های تزریق پرفشار با توجه به اصطکاک جداره و باربری نوک ستون تعیین می شود.


الف) ظرفیت باربری جداره:


مطابق نتایج حاصل از پژوهش های ژئوتکنیک لایۀ ضعیف خاک ماسه و لجنی تا تراز 12- زیر فونداسیون ادامه دارد از این رو عمق ستون های جت گروت برای رسیدن به بستر مناسب 12 متر در نظر گرفته شده است. با توجه به لایه بندی خاک 7 متر از طول ستون در لایه های ماسه ای و 5 متر از طول آن در لایه های لجنی قرار دارد که ظرفیت باربری جداره را می توان مطابق روابط 5 و 6 محاسبه کرد:


در ماسه:

ظرفیت باربری جداره در ماسه

در رس و لجن:

ظرفیت باربری جداره در ماسه

که در آن:


FGeo-surface: ظرفیت باربری جداره ستون تزریق پرفشار.

D: قطر ستون تزریق پرفشار.

L: طول ستون تزریق پرفشار در لایه موردنظر.

qs: چسبندگی بین جدار و خاک اطراف که از نمودارهای ارائه شدۀ بوستامانته به دست می آید.

نمودار محاسبه qs
نمودار محاسبه qs

ب) ظرفیت باربری نوک:


ظرفیت باربری نوک ستون را می توان با استفاده از روابطی که اونیل و ریز ارائه کرده اند مطابق زیر محاسبه کرد:

ظرفیت باربری نوک در ستون های جت گروتینگ

که در آن:


FGeo-toe: ظرفیت باربری نوک ستون تزریق پرفشار.

N60: میانگین عدد SPT در فاصلۀ بین نوک شمع و D2 زیر نوک شمع با توجه به روابط بالا ظرفیت باربری هر ستون برابر 80 تن در نظر گرفته شد و طرح بر اساس نتایج جدید مطابق شکل 14 اصلاح شد.

پلان جانمایی نهایی ستون های جت گروتینگ
شکل 14: پلان جانمایی نهایی ستون های جت گروتینگ در طرح اصلاح شده (kg/cm2)

نتیجه گیری


جت گروتینگ ظرفیت باربری قائم یا جانبی زمین موردنظر را از طریق تزریق دوغاب سیمان تحت فشار افزایش می دهد.

نظر به نتایج به دست آمده از بازبینی ابعاد ستون ها و همچنین نتایج حاصل از شکست مغزه های به دست آمده از ستون های جت گروت در پروژه بررسی شده، این موارد به منظور بهره برداری کارشناسان و محققان در طراحی و پژوهش های آتی پیشنهاد می شود:


الف) همچنان که اکثر آیین نامه ها و پژوهش های دیگر توصیه کرده اند، برای حصول اطمینان از فرضیات طراحی، مغزه گیری از ستون های تزریق پرفشار (جت گروتینگ) و کنترل قطر و مقاومت تک محوری مخلوط خاک سیمان حاصل ضروری است. برای ارزیابی و نتیجه گیری از وضعیت بهسازی، می توان از معیارهای موجود و موارد ارائه شده در این مقاله استفاده کرد.

ب) میانگین قطر ستون های جت گروت در ماسه غیراشباع با میانگین عدد نفوذ استاندارد 20 تحت تزریق با فشار 450 بار به روش تک سیالی (تک جزئی) و چگالی دوغاب 1600 گرم بر لیتر و سرعت چرخش و بالا آمدن نازل به ترتیب برابر نیم دور بر ثانیه و 4 سانتی متر در هر 8 ثانیه (4-8-4) برابر 1 متر می باشد و میانگین قطر ستون ها در ماسه سست با میانگین عدد SPT برابر 12 در شرایط تزریق مشابه در زیر تراز آب زیرزمینی (خاک اشباع) حدود 80 سانتی متر به دست می آید.

ج) مقاومت تک محوری مغزه های به دست آمده از ستون های جت گروت در خاک ماسه ای سست اشباع (زیر تراز آب زیرزمینی) به طور متوسط برابر kg/cm2 40 به دست می آید که با توجه به اعمال ضریب اطمینان ژئوتکنیکی و سازه ای و در نظر گرفتن قطر 80 سانتی متر برای ستون ها، ظرفیت باربری هر ستون برابر 80 تن به دست آمد و بر مبنای آن تصحیحات لازم در طرح اولیه انجام شد.

د) نتایج به دست آمده از بررسی عملکرد ستون های جت گروتینگ نشان می دهند که با توجه به زمان اجرای کوتاه نسبت به حجم عملیات بهسازی، روش تزریق پرفشار روشی مناسب و اقتصادی در زمین های ماسه ای اشباع برای تأمین ظرفیت باربری مورد نیاز است و روش نرخ بهسازی در ارزیابی مقاومت تک محوری مغزه های استخراجی از خاک بهسازی شده و تصحیح ظرفیت باربری ستون های جت گروت کارایی مناسبی از خود نشان داده است.

ه) با توجه به این که نتایج حاصل از بررسی عملکرد ستون های جت گروتینگ در غیاب هرگونه اثر شرایط خورنده (سولفات، کلراید و غیره) به دست آمده است از این رو، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی این اثر نیز بررسی شود.


منبع:


محسن صابرماهانی، ولی اله قلعه نوی، حمیدرضا الهی و شهام آتش بند،” بررسی موردی عملکرد ستون های جت گروتینگ در بهسازی بستر پی گسترده” نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد دوازدهم، شمارۀ 3 پاییز 1397


در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه طراحی و مشاوره ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه تخریب و خاکبرداری بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

روش های محاسبه ظرفیت باربری جانبی شمع (Lateral bearing capacity of pile)

در طی سالیان گذشته، محققان، روش های مختلفی را برای [...]


بیشتر بخوانید

شاخص های آسیب پذیری خاک در برابر روانگرایی (Soil liquefaction indicator)

تمامی خاک ها در برابر روانگرایی آسیب پذیر نیستند، بنابراین [...]


بیشتر بخوانید

انتقال حرارت در خاک های غیر اشباع (Heat Transfer in Unsaturated Soil)

انتقال و جریان حرارت در خاک ها با سه ساز و [...]


بیشتر بخوانید

پی های حلقه ای، صندوقه ای و پوسته ای (ring, shell & caisson foundation)

با توجه به اهمیت زیاد شالوده در پایداری سازه ها، [...]


بیشتر بخوانید