ایستاسازه
En Ar

خانه - خدمات ایستاسازه - بهسازی خاک - تحلیل و طراحی پی ماشین آلات (Machine Foundation)

پی ماشین آلات عموما علاوه بر بارهای استاتیکی ناشی از وزن خود و ماشین آلات متکی بر آن، یک مجموعه بارهای دینامیکی متنوع مربوط به عملکرد ماشین را نیز تحمل می کند. طبیعت بارهای دینامیکی به عملکرد ماشین آلات وابسته بوده و می بایست دقیقا تعریف شود. مقدار بارهای دینامیکی در مقایسه با بارهای ثقلی محدود است اما طبیعت تکرار آن که با ایجاد لرزش همراه است می تواند در تحلیل و طراحی پی ماشین آلات تعیین کننده باشد.

ماشین آلات مختلفی که نیاز به پی خاص دارند
ماشین آلات مختلفی که نیاز به پی خاص دارند

دامنه حرکات سیکلی یک ماشین در محدوده فرکانسی که کار می کند مهم ترین مشخصه ای است که باید در طراحی پی ماشین آلات در نظر گرفته شود. همچنین لازم است فرکانس طبیعی سیستم زمین – پی – ماشین نیز مطالعه شود. انواع مختلف ماشین آلات نیروهای چرخه ای متفاوتی را ایجاد می کنند. سه نوع از مهم ترین انواع این ماشین آلات شامل پیستونی، ضربه ای و دورانی می باشد. نکته مهم این است که انتخاب پی مناسب به نوع ماشین آلاتی که روی آن قرار خواهند گرفت، بستگی دارد. به عنوان مثال برای ماشین های پیستونی پی حجیم یا پی جعبه ای و برای توربین های بخار پی های پاشنه دار انتخاب می شود که متشکل از تیر و دال، دیوار و ستون و پی هستند.


انواع مختلف روش های تحلیل و طراحی پی ماشین الات


تحلیل و طراحی پی ماشین آلات غالبا بر اساس افزودن وزن پی و یا افزودن مقاومت خاک زیر آن با استفاده از اصلاح و مشخصات خاک یا اجرای شمع انجام می شود. البته استفاده از این روش به طور قابل توجهی محافظه کارانه است. در شرایط کنونی از دو روش برای طراحی و تحلیل پی ماشین آلات استفاده می شود:


الف- روش مبتنی بر رفتار ارتجاعی خطی (الاستیک خطی) با فرض رفتاری مشابه فنرهای بدون وزن برای خاک.


ب- روش مبتنی بر نظریه ارتجاعی خطی، که در آن خاک محیطی نیمه بی نهایت و ارتجاعی در نظر گرفته شده است.


در روش اول یک فنر جایگزین خاک می گردد. مقادیر از پیش تعیین شده ای از میرایی را می توان برای خاک منظور کرد. اگرچه میرایی اثر قابل ملاحظه ای بر فرکانس تشدید سیستم ندارد ولی دارای اثر قابل توجهی بر دامنه تشدید است.

استفاده از تئوری الاستیسیته در تحلیل و طراحی پی ماشین آلات با نتایج منطقی تر همراه اما نسبتا پیچیده تر خواهد بود. برای حالت های ساده راه حل هایی ارائه شده است. یکی از مسائل مهم در استفاده از روش تحلیل نوسان تعیین خواص مکانیکی خاک از جمله مدول برشی و نسبت پواسون است که در معادلات دیفرانسیل حرکت نوسانی وارد می شوند.


معیارهای تحلیل و طراحی پی ماشین آلات


تحلیل و طراحی پی ماشین آلات باید با بررسی شرایط زیر انجام شود:


الف) نشست پی و فشار زیر آن تحت بارهای استاتیکی باید کوچکتر از مقادیر مجاز باشد.


ب) تحت بارهای دینامیک باید معیارهای زیر برآورده شوند:


ب-1) به منظور جلوگیری از تشدید (رزونانس) فرکانس طبیعی سیستم خاک – پی – ماشین هرگز نباید با فرکانس بهره برداری سیستم انطباق پیدا کند. در واقع در این قبیل مواقع همیشه یک ناحیه تشدید معرفی می گردد که فرکانس طبیعی سیستم خاک – پی – ماشین باید خارج آن باشد.


نسبت فرکانس بهره برداری ماشین آلات به فرکانس طبیعی سیستم خاک – پی باید در محدوده های زیر باشد:


  • برای ماشین های با دور پایین باید نسبت فرکانس بهره برداری به فرکانس طبیعی کمتر از 0/5 باشد.
  • برای ماشین های با دور بالا باید نسبت فرکانس بهره برداری به فرکانس طبیعی بیشتر از 0/5 باشد.

ب-2) دامنه حرکت در فرکانس بهره برداری ماشین باید کوچکتر از مقادیر مجاز باشد. دامنه حرکت مجاز برای هر ماشین را معمولا سازنده آن مشخص می کند.


ج) ارتعاشاتی که ماشین تولید می کند نباید اثر سویی بر ماشین آلات، سازه های مجاور و اشخاص نزدیک ماشین داشته باشد. طبیعت ارتعاشات احتمالی مضر به فرکانس ارتعاش و دامنه حرکات بستگی دارد.


یک پی حجیم در مقایسه با خاک مجاور و زیر آن به عنوان یک جسم صلب در نظر گرفته می شود. چنین جسمی تحت اثر نیروهای نامتعادل کننده، سه درجه آزادی انتقالی و سه درجه آزادی دورانی خواهد داشت. در غالب روش های معمول تحلیل و طراحی پی ها رفتار خاک ارتجاعی خطی در نظر گرفته می شود. در تئوری الاستیسیته مدول الاستیسیته خاک بدون در نظر گرفتن وضعیت فشار (یکنواخت یا غیر یکنواخت) معادل E است. بنابراین ضرایب مربوط ممکن است به ترتیب زیر تعریف شوند:


  1. ضریب فشار یکنواخت الاستیک خاک (Cu) برای ارتعاش قائم را می توان با یک آزمایش بارگذاری قائم متناوب صفحه یا آزمایش همگامی بلوک تعیین کرد. در آزمایش بارگذاری صفحه بر روی صفحه ای به مساحت 1/4 متر مربع متکی بر یک خاک نرم در هر سیکل بارگذاری، حداکثر تنش وارد بر خاک افزایش داده می شود. اختلاف بین نشست کل و نشست پس ماند (در حالت بدون بار)، نشست الاستیک را در هر تراز بارگذاری مشخص می کند. نمودار حداکثر تنش در هر سیکل بارگذاری در مقابل نشست الاستیک به صورت یک خط است و شیب این خط همان Cu خواهد بود. برای تعیین پاسخ دینامیکی پی مرتعش می توان از آزمایش FMRT استفاده کرد.
آزمایش FMRT برای تعیین پاسخ دینامیکی پی
آزمایش FMRT برای تعیین پاسخ دینامیکی پی

به منظور انجام آزمایش ارتعاش آزاد پس از استقرار سیستم ارتعاش (بدون جعبه ارتعاش) روی بستر و یکپارچه ساختن آن به کمک مهارها توسط یک چکش بر مرکز سیستم، پاسخ آن با استفاده از ژئوفون و شتاب سنج مستقر بر مرکز پی و روی بستر ثبت می شود. در این آزمایش سیستم با بسامد طبیعی خود شروع به ارتعاش می کند. اما به دلیل وجود میرایی دامنه سرعت نوسان با گذشت زمان کاهش می یابد. در آزمایش ارتعاش پایدار، نوعی آزمایش ارتعاش اجباری است که در آن با اعمال نیروی دینامیکی هارمونیکی با بسامد ثابت به بستر پاسخ دینامیکی پی و بستر شامل شتاب، سرعت و شتاب بعد از رسیدن به تعادل (پایدار شدن مقادیر پاسخ) قرائت می شود.

در مورد دامنه مجاز حرکات پی باید گفت که برخی استانداردها مقادیر مجاز دامنه حرکت پی را به ترتیب زیر ارائه می دهند.


الف) برای بلوک پی: دامنه حداکثر ارتعاش قائم برای بلوک پی نباید از 1/2 میلی متر تجاوز کند. در شرایطی که پی بر روی ماسه اشباع قرار گرفته باشد، دامنه ارتعاش مجاز 0/8 میلی متر خواهد بود.


ب) برای سندان: دامنه حرکت ارتعاش قائم سندان نباید از مقادیر مجاز زیر تجاوز کند.

دامنه حرکت ارتعاش قائم سندان
نمونه ای از یک پی مرتعش
نمونه ای از یک پی مرتعش

توصیه های اجرایی برای پی های مرتعش  


در مورد آرماتوربندی پی های مرتعش باید گفت که پی یک ماشین ضربه ای باید از نوع بتن مسلح باشد.حداقل آرماتور زیر بالشتک، متشکل از 2 تا 4 شبکه میلگرد افقی با قطر 8 تا 12 میلی متر است که در فواصل 100 تا 200 میلی متر از یکدیگر قرار داشته و فاصله عمودی شبکه ها از هم 100 تا 150 میلی متر است. در کف پی یک یا دو شبکه افقی میلگرد با قطر 12 تا 20 میلی متر و با فواصل 150 تا 300 میلی متر و فاصله عمودی 150 تا 300 میلی متر تعبیه می شود. آرماتور گونه نیز در امتداد وجوه پی باید تعبیه شود. در زیر بالشتک بهتر است یک مجموعه آرماتورهای رفت و برگشتی که اثر محصورکنندگی در بتن ایجاد کنند، قرار داده شود. در حالت کلی برای هر متر مکعب بتن پی ماشین آلات حدود 25 تا 30 کیلوگرم میلگرد مصرف می شود.

نمونه ای از فونداسیون یک ماشین مرتعش
نمونه ای از پی یک ماشین مرتعش

عملیات بتن ریزی بلوک پی باید به صورت یک جا انجام گیرد. در صورت ضرورت پیش بینی درز انبساط، بهتر است به صورت افقی و با رعایت نکات زیر اجرا گردد:


میلگردهایی به قطر 12 تا 16 میلی متر و به فاصله مرکز به مرکز 60 میلی متر باید حداقل تا عمق 300 میلی متری در طرفین درز در داخل بتن قرار داده شود. قبل از ریختن یک لایه جدید بتن، سطح بتن قبلی باید ناصاف و خشن و با فشار آب کاملا تمیز و پاکیزه شود و سپس با یک لایه 20 میلی متری از ملات سیمان غنی 2 به 1 پوشیده شود. بتن لایه جدید باید حدود 2 ساعت بعد از قرار دادن ملات سیمان، ریخته شود و این بتن باید در امتداد سه محور و همچنین به صورت قطری مسلح گردد تا از وقوع هرگونه ترک برشی جلوگیری شود.


در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه طراحی و مشاوره بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه تخریب و خاکبرداری بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

تحقیقات محلی برای بررسی شیروانی ها (field investigation in slopes)

محدوده مطالعات تحقیقات محلی برای بررسی شیروانی ها باید شامل [...]


بیشتر بخوانید

کلیات تحقیقات محلی در ژئوتکنیک دریایی

برای طراحی و ساخت سازه های فراساحلی و نزدیک ساحل، [...]


بیشتر بخوانید

انواع جا به جایی شیب ها و شیروانی های خاکی و سنگی (types of slope movement)

تحلیل پایداری شیروانی ها و تشخیص انواع جا به جایی [...]


بیشتر بخوانید

اثر مدل رفتاری خاک بر پایداری گودبرداری های شهری (Effect of Soil Constitutive models on stability of Urban Excavation)

سازه های زیرزمینی جزء لاینفکی از زیر ساخت های جامعه [...]


بیشتر بخوانید