ایستاسازه
En Ar

خانه - خدمات ایستاسازه - بهسازی خاک - انواع جا به جایی شیب ها و شیروانی های خاکی و سنگی (types of slope movement)

تحلیل پایداری شیروانی ها و تشخیص انواع جا به جایی در شیروانی و شیب ها نقش بسیار مهمی در مهندسی عمران بازی می کند. این نوع تحلیل در ساخت امکانات راهسازی مثل بزرگراه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها و کانال ها و توسعه منابع طبیعی مثل معادن سطحی، دفع پسماندها و سدهای خاکی و همین طور بسیاری از فعالیت های انسانی از جمله ساخت و ساز و حفاری به کار می رود.
گسیختگی شیروانی ها در این موارد ممکن است در اثر جا به جایی های ایجاد شده در خاک در شیروانی های طبیعی و یا در اثر خاکبرداری یا خاکریزی، یا ترکیبی از این دو ایجاد شود. این پدیده ها معمولا از دو جنبه مورد مطالعه قرار می گیرند. زمین شناسان این جا به جایی را به عنوان یک فرآیند طبیعی در نظر می گیرند و منشا آن و مشخصات سطح حاصل را مطالعه می کنند، در حالی که مهندسان، امنیت شیروانی ها را بر اساس قوانین مکانیک خاک بررسی می کنند و روش هایی را برای ارزیابی قابل اطمینان از پایداری شیروانی ها و همچنین محاسبات کنترلی و اصلاحی مورد نیاز ارائه می دهند. البته قابل اطمینان ترین مطالعات تنها با ترکیبی از دو روش مذکور حاصل می شود. ارزیابی عددی پایداری شیروانی ها به روش های مکانیک خاکی باید بر اساس دانشی از ساختار زمین شناسی محل، ترکیب و راستای لایه ها و تاریخچه ریخته شناسی خاک سطحی انجام پذیرد. از سویی دیگر، زمین شناسان با بررسی ملاحظات، ممکن است تصویری واضح تر از منشا و مشخصات فرآیند جا به جایی خاک نسبت به نتایج تحلیل های مهندسی بر اساس مکانیک خاک ارائه دهند. به عنوان مثال، یکی از حالات مطلوب لغزش شیروانی در جایی اتفاق می افتد که بسترهای نفوذپذیر یا حل شدنی بر روی بسترهای تقریبا نفوذناپذیر و یا در زیر آن قرار گیرد. این پدیده زمین شناسی توسط هِنکِل (Henkel 1967) با استفاده از قوانین مکانیک خاک شرح داده شده است.


لغزش شیروانی ها گونه های متفاوتی از فرآیندها و عوامل سبب شونده را شامل می شوند که امکان طبقه بندی آنها به حالات بی شماری را فراهم می کند. به عنوان مثال، این عوامل را می توان بر اساس شکل گسیختگی، نوع مصالح جا به جا شده، سن تشکیل آن، مرحله ای که لغزش شیروانی در آن قرار دارد یا دلیل جا به جایی طبقه بندی کرد.

یکی از کامل ترین منابع در مورد لغزش یا گسیختگی شیروانی گزارش ویژه ای است که توسط هیئت تحقیقات حمل و نقل منتشر شده است. بر اساس این گزارش، انواع جا به جایی شیروانی ها به پنج گروه اصلی تقسیم می شود: سقوط، واژگونی، لغزش، گسترش و جریان. گروه ششم در اثر ترکیبی از دو یا چند گروه ذکر شده حاصل می شود. انواع مصالح نیز به دو دسته سنگی و خاکی تقسیم می شود.

نواع حرکت خاک و سنگ در شیب
نواع حرکت خاک شیروانی
نواع حرکت خاک شیروانی

تشخیص انواع جا به جایی شیروانی مهم است چرا که روش های تحلیل پایداری و محاسبات اصلاحی اتخاذ شده را دیکته می کند. وارنِس انواع جا به جایی را به شکل زیر شرح می دهد:


  • در نوع سقوط (fall)، یک توده با هر اندازه ای از صخره یا شیروانی با شیب زیاد در امتداد سطحی که هیچ تغییرمکان برشی ایجاد نشود و یا به میزان اندکی اتفاق بیفتد، جدا می شود و در هوا به شکل سقوط آزاد، جهش و یا با غلتیدن به زمین می آید. جا به جایی ها بسیار سریع اتفاق می افتد و ممکن است با جا به جایی های ابتدایی منجر به جدایی پیش رونده توده از محل اولیه خود همراه باشد یا نباشد.

  • در واژگونی (topple)، یک یا چند توده حول محورهایی تحت نیروی گرانشی و نیروهای اعمال شده از توده های کناری یا سیال موجود در ترک ها، به شکل چرخشی به پایین حرکت می کنند.

  • در لغزش (slide)، جا به جایی ها شامل کرنش برشی و تغییرمکان در طول یک یا چند سطح است که مشهود یا قابل استنباط است و یا در ناحیه باریکی اتفاق می افتد. این جابه جایی ها ممکن است پیش رونده باشد که در آن، گسیختگی برشی ممکن است در ابتدا به طور همزمان در طول سطحی که در نهایت به عنوان سطح گسیختگی تعریف می شود اتفاق نیفتد بلکه، در عوض، ممکن است از گسیختگی های محلی گسترش یابد. این توده جا به جا شده ممکن است در محلی فراتر از سطح گسیختگی اصلی لغزش یابد و تا سطح اصلی زمین ادامه یابد و سپس به سطح جدا شدگی تبدیل شود. لغزش ها به دو دسته لغزش های چرخشی و انتقالی تقسیم می شوند. این تمایز مهم است چرا که بر روش های کنترل و تحلیل اثر گذار است. به علاوه, وجود یک لایه ضعیف یا مرز بین لایه های هوازده و غیر هوازده، نوع دیگری از لغزش را به وجود می آورد که به لغزش ترکیبی معروف است. این ناهنجاری های زمین شناسی، محل سطح گسیختگی را دیکته می کنند.
انواع جا به جایی شیروانی
انواع جا به جایی شیروانی

  • در گسترش (spread)، نوع غالب جا به جایی ها از نوع توسعه جانبی به همراه شکست های برشی و کششی است. جا به جایی ها ممکن است شامل شکست و گسترش در مواد یکپارچه، سنگ بستر یا خاک، به سبب روانگرایی یا جریان پلاستیک مواد زیرسطحی باشد. قسمت های یکپارچه بالایی ممکن است جا به جایی هایی از نوع نشست، انتقال، چرخش یا فروپاشی از خود نشان دهند و یا ممکن است روانگرا شوند و جریان یابند. سازوکار گسیختگی می تواند نه تنها شامل چرخش و انتقال بلکه جریان نیز باشد. بنابراین، برخی از گسیختگی های از نوع گسترش جانبی ممکن است پیچیده در نظر گرفته شوند. گسترش ناگهانی شیب های رسی توسط ترزاقی و پک (1967) بحث شده است.

  • در جریان (flow)، جا به جایی های شیروانی ممکن است در شکل های گوناگون ظاهر شود. در مواد تحکیم نیافته، به طور معمول، در شرایط خشک یا مرطوب، شکلی نسبتا واضح از جریان، چه سریع و چه کند، را نشان می دهند. در خاک اشباع، شیب، در نتیجه بارش شدید یا به وسیله بالا آمدن سطح آب زیرزمینی، به جهت نفوذ آب، کاملا اشباع می شود و به حرکت در می آید. بنابراین، آب عامل اولیه انتقال است و خاک اشباع به مانند یک سیال ویسکوز هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهد و منجر به گسیختگی های کم عمق می شود. در سنگ بستر، جا به جایی ها به شدت کم است و در طول محیط های بسته زیاد و شکاف های غیر متصل توزیع شده است که منجر به تا شدگی، خمش و برآمدگی شده است.
انواع مختلف جا به جایی خاک در شیروانی
انواع مختلف جا به جایی خاک در شیروانی

با توجه به عامل سن، جا به جایی شیروانی ها به جا به جایی های هم عصر، خاموش و فسیلی دسته بندی می شوند. جا به جایی های هم عصر، به طور معمول فعال بوده و نسبتا به آسانی از ساختار آن ها قابل تشخیص اند. چرا که شکل سطحی که از تغییر مکان توده حاصل شده است قابل توجه بوده و تحت تاثیر آب شستگی ناشی از باران و فرسایش قرار نگرفته است. جا به جایی های خاموش معمولا در شیب هایی اتفاق می افتد که تحت پوشش گیاهی هستند و یا در اثر فرسایش به هم خورده اند، بنابراین، اثار آخرین جا به جایی های آنها به سادگی قابل تشخیص نیست. اگر چه، منشا آنها پابرجاست و این تغییرمکان ها تمدید می شوند. جا به جایی های فسیلی معمولا در دوره چهارم زمین شناسی و حتی زودتر، تحت شرایط آب و هوایی و ریخته شناسی متفاوت ایجاد شده اند و نمی توانند در زمان حاضر خود را تکرار کنند.

انواع جا به جایی شیب از نظر سن
انواع جا به جایی شیب از نظر سن

ساختار یک لغزش شیروانی فسیلی
ساختار یک لغزش شیروانی فسیلی

با توجه به مرحله ای که تغییرمکان شیروانی در آن قرار دارد، این جا به جایی ها به سه دسته ابتدایی، پیشرفته و انتهایی تقسیم می شوند. در مرحله ابتدایی، نشانه های اولیه از بین رفتن تعادل ظاهر می شود و ترک هایی در قسمت بالایی شیب ایجاد می شود. در مرحله پیشرفته، توده سست به حرکت در می آید و به سمت پایین دست می لغزد. درمرحله انتهایی، انباشتگی توده های لغزش یافته شرایط تعادلی موقتی را به وجود می آورند.

چاودهِری (Chowdhury 1980)، لغزش شیروانی ها را از جهت دلایل ایجاد آنها به صورت زیر طبقه بندی می کند:


1) لغزش های استثنایی که در اثر زلزله، بارش و سیل شدید ایجاد می شود.

2) لغزش های معمولی که ناشی از دلایل معمول و شناخته شده است و توسط نظریه های رایج قابل توضیح است.

3) لغزش های غیر قابل توضیح که بدون هیچ دلیل واضحی اتفاق می افتند.

انواع لغزش از نظر محل قرارگیری
انواع لغزش از نظر محل قرارگیری

در زمینه بهسازی خاک بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه پایدارسازی گود بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه مطالعات ژئوتکنیک بیشتر مطالعه کنید :

در زمینه طراحی و مشاوره بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه تخریب و خاکبرداری بیشتر مطالعه کنید : 

در زمینه ابنیه و ساختمان بیشتر مطالعه کنید : 

مطالب مرتبط :

سایر مقاله ها

مبانی زمانبندی و برآورد مدت و هزینه پروژه (Scheduling and Estimating Project Times & Cost)

مفهوم زمابندی، تبدیل برنامه عملی یک پروژه به یک جدول [...]


بیشتر بخوانید

عملکرد روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) در ساخت تونل

ساخت تونل های کم عمق در خاک نرم کماکان یکی [...]


بیشتر بخوانید

مزیت ها و معایب سیستم های مختلف روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ)

روش تزریق پرفشار (جت گروتینگ) همچنان در بسیاری از چالشی [...]


بیشتر بخوانید

آزمایش برش پره (Vane Shear Test)

در این نوشتار به توضیح و بررسی آزمایش برش پره [...]


بیشتر بخوانید